Monday,
July 15, 2024
Български  English Enter

      BUT - ACCENTS

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Кратка история


Бюлетини
Бюлетин на ИК на СБУ
Издава се от 1993 г.
Съдържа:
  • Международни и вътрешни нормативни актове и документи в помощ на синдикалните членове.
  • Закони и нормативни документи с трайно значение за средното образование и социалното осигуряване.
  • Документи на СБУ.
  • Коментари на експерти.

Вестници
вестник "Учителско дело"
Издава се от 1899 г.
Съдържа: Материали в помощ на учителите и служителите в системата на средното образование.


Книги
"Професионална библиотека"
Издава се от 1998 г.
Съдържа: Научни доклади и съобщения от проведени национални конференции по професионални проблеми.
CONTEST

TEACHER OF THE YEAR
INTERNATIONAL

TEACHERS
FIELD EVENT
SOCIAL-EDUCATIONAL
POLICIES OF BUT
PERMANENT ACADEMY
FOR SCIENCES AND
INNOVATION IN
EDUCATION
Content - Bulgarian union of Teachers, 2024 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©