Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ - кампания 4


Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че през четвъртата кампания по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се предоставя възможност на педагогическите специалисти, преминали обучения през предишни кампании по проекта да се включат повторно в избрани от тях обучения.

Следва да имате предвид, че педагогическите специалисти, които не са участвали към настоящия момент в обучения са с предимство, на второ място педагогически специалисти участвали в първа фаза на проекта с един квалификационен кредит!

Образователни институции, които имат административния капацитет (да съставят самостоятелна група само с педагогически специалисти от самата институция), следва да са самостоятелни възложители след становище от Началника на РУО.

Във връзка с променената нормативната рамка, даваща възможност присъствената част на обученията да се провежда чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, е допълнена с нови единични разходи за този тип обучения. В тази връзка е извършена актуализация и на единичните разходи за обученията с физическо присъствие по Дейност 1 на ОП КПРПС.

В прикаченият файл ще намерите Анекс/Допълнително споразумение (за сведение), към вече подписаните договори с обучаващи организации, в който да се актуализират единичните стойности на обученията с физическо присъствие и да се добавят единични стойности на обученията от разстояние.

Новите стойности следва да се прилагат от 01.01.2021 г.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©