Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Платформа и резолюции на СБУ


      ПЛАТФОРМА НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

      ХАРАКТЕР НА СИНДИКАТА

Синдикатът на българските учители е независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално-икономическите, трудовоправните и професионалните права и интереси на работещите в образованието. Работи за обновяване и деполитизиране на образователната система на принципите на демократизма и хуманизма, съобразно националните традиции и непреходните ценности на човешката цивилизация, за превръщането й в приоритетен отрасъл.

Действията на Синдиката са съобразени с Конституцията на Република България, с Кодекса на труда, със законите на страната, с Устава на организацията, с Хартата за правата на човека, с Конвенцията за правата на детето и с конвенциите на Международната организация на труда, ратифицирани от българското правителство.

Синдикатът на българските учители е независим от политически партии, от държавни органи и структури, от обществени и религиозни организации и движения. Независимостта му се изразява в:
       - приемане на самостоятелни платформи за действие;
       - издигане на алтернативни програми;
       - избиране на органи и кадри без външно вмешателство и опекунство;
       - оспорване на решения на държавни и административни органи, които накърняват законните права и интереси на синдикалните членове.

Синдикатът на българските учители отстоява каузата на работещите в образованието за подобряване на статуса и благосъстоянието им, за защита на техните синдикални и професионални права и интереси.

Отстоява установените правила за коректност, зачитане честта, достойнството и авторитета на синдикалните членове.

Творческият характер на Синдиката отговаря на същността на учителския труд, който СБУ защитава чрез организирани действия за професионална изява на синдикалните членове. Синдикатът работи за повишаване на обществения престиж на учителската професия и превръщането и в привлекателна, авторитетна и обществено значима.

Синдикатът на българските учители поддържа контакти с други синдикати в страната за осъществяване на общи действия. Неговата дейност се осъществява на основата на плурализма на мненията, синдикалната демокрация и солидарност, висок професионализъм, толерантност, етичност, взаимопомощ, колегиално отношение и доверие.

Синдикатът на българските учители е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и член на Интернационала на образованието. Взаимодейства с широката родителска общественост, правителствени и неправителствени организации, обединения, фондации и др., с представители на научно-творческата интелигенция, женски, младежки и детски организации по въпроси от взаимен интерес. Провежда политики и следи за спазване на равните възможности, свързани с недопускане на дискриминация и работи за баланс между личния и професионалния живот.

      ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Синдикатът на българските учители отстоява висок социален статус на работещите в образованието, основан на общественото значение на високохуманния им труд като изисква:
       - ежегодно увеличаването на средствата по единни разходни стандарти;
       - запазването на националните програми за развитие на средното образование и осигуряване на средства за стартиране на нови политики;
       - усъвършенстване на механизма за контрол и прозрачност при изпълнение на делегираните бюджети.
       - бори се за достойно заплащане на труда на учителя и на работещите в образованието, за усъвършенстване на системата за определяне на трудовите възнаграждения, за периодичното актуализиране и индексиране на заплатите и пенсиите;
       - защитава правото на здравословни и безопасни условия на труд, като провежда политики за научен анализ; за предотвратяване и понижаване на психоемоционалното напрежение на учителите, на стреса на работното место; осъществява ефективен контрол; за насърчаване на мерки и подобрения на работната среда и здравето на работниците; за изработване в общините на програми за подобряване здравословното състояние на работещите в образованието; за организиране отдиха и почивката на синдикалните членове;
       - води политика за промяна на философията за финансиране на образователната система.
       - развива фондовете "Социален", "Безработица" и "Професионална квалификация" за своите членове чрез собствени средства, дарения, участие по проекти и др.
       - изисква редовно осигуряване на средства за изплащане на необходимите средства за: Социално-битово и културно обслужване; транспортни разходи на учителите, съгласно Постановленията за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, съгласно действащата нормативна уредба и Колективния трудов договор за системата на народната просвета.

      ТРУДОВОПРАВНА ЗАЩИТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Синдикатът на българските учители осигурява трудовоправна защита на синдикалните членове чрез:
       - защита правото на труд, работно място и свободен избор на месторабота, независимо от пол, расова, политическа, религиозна и етническа принадлежност;
       - осигуряване защита на синдикалните членове от противозаконни действия от страна на държавните и административните органи и лица;
       - осигуряване на безплатни трудовоправни защити и консултация на синдикалните членове;
       - запазване имунитета на синдикалните активисти и членове, предвиден от Кодекса на труда и колективния трудов договор;
       - предложения за промяна на нормативни актове, управленски решения и действия, с които се накърняват законните права и интереси на синдикалните членове;
       - представителство пред съда във връзка с трудови дела.

      ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Синдикатът на българските учители отстоява правото на свобода и творчество в педагогическата дейност и изисква създаването на условия за тяхното развитие:
       - настоява за усъвършенстване на образователната програма на държавата, която да осигури приоритетно място на образованието в демократизиращото се общество;
       - участва във формирането на образователната политика и в създаването на съвременни образователни системи, финансирани и контролирани от държавата;
       - противопоставя се на промени в образователната система по време на учебната година, които изменят в неблагоприятна посока трудовите условия на учителите;
       - защитава намаляване и редуциране на нормите на преподавателската заетост, които съответстват на научно обосновани показатели на учителския труд, на физическите и психическите възможности на учителите и на творческия характер на техния труд;
       - организира професионални обсъждания, дискусии и др. със синдикалните членове, които провежда самостоятелно или със съдействието на други институции и организации;
       - настоява за осигуряване на възможност за повишаване на образованието на учителите, за цялостно обновление на системата за квалификация и преквалификация на педагогическите работници;
       - Реализира потребностите за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри чрез Постоянната академия за науки и иновации в образованието, регистрирана като обучителна институция.
       - отстоява неприкосновеността на учебния час, изисква контролът върху дейността на учителите да се извършва само от професионално компетентни лица;
       - настоява да се разработи статут на учителите-творци, автори на учебници, новатори, изобретатели, рационализатори, създатели на нови педагогически технологии и други изявени учители;
       - работи за преодоляване на феминизацията в учителската професия.

      ОРГАНИЗАЦИОННО ИЗГРАЖДАНЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Органите и организациите на Синдиката на българските учители се подчиняват само на решенията на своите членове, взети по демократичен път. Единството на синдикалното действие се основава на принципа на синдикалната солидарност.

Вътрешноорганизационният живот и дейността на Синдиката се осъществяват на демократична основа: делегатски принцип и изборност при изграждането на ръководните и контролните органи и представителство на различни професионални групи в тях.

Организационната структура на Синдиката на българските учители се изгражда съобразно неговия Устав. Водещо в работата на Синдиката на българските учители е общественото начало.

Развива динамично и целенасочено своите органи и структури като подобрява дейността им на базата на натрупания богат опит и добрите практики на учителските синдикати в Европа и света.

Повишава непрекъснато квалификацията на синдикалните ръководства по места и подпомага изграждането на лидери от нов тип, знаещи, можещи, компетентни, поемащи отговорност да защитят трудовите, социални и синдикални права на всеки синдикален член.

За отстояване правата и интересите на синдикалните членове в Централата на СБУ и в ОбщКС на СБУ се избират и назначават щатни и нещатни синдикални дейци.

Финансовите средства на Синдиката се набавят от членски внос, приходи от наеми, стопанска, социално-икономическа и издателска дейност, от лични и обществени дарения, спонсорство, помощи и други.

      ПЪТИЩА И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

В своите действия синдикалните организации използват преговорите, сключването на колективни трудови договори, синдикалния контрол, протестни събрания, митинги, шествия и други синдикални акции. Стачката е крайно, но неотменно право на синдикалните членове и колективи, когато са се изчерпали всички други възможности за уреждане на трудовия спор.

Колективните трудови договори и споразумения се сключват между ръководствата на Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители, между ръководствата на общинските координационни съвети на СБУ и общините, между синдикалните организации и административните ръководства на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Солидарността на синдикалните членове и организации е действено оръжие, когато отделни колективи и членове се нуждаят от помощ и подкрепа.

Синдикатът на българските учители внася концепции, позиции, становища, предложения, искания и др. за решаване проблемите на своите членове до Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, до Министерския съвет, Народното събрание и други институции.

РЕЗОЛЮЦИИ НА СЕДМИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Резолюция № 1

ЗА КАЧЕСТВЕНО И ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

През отчетния период системата на предучилищното и училищното образование претърпя съществено развитие и изменение с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти.

Синдикатът на българските учители има съществена роля за постигането на съвременните характеристики на системата на предучилищното и училищното образование у нас и се утвърди като един от основните социални партньори при планирането, организирането и осъществяването на промените, нововъведенията и реформите в системата, при отстояването на демократичните ценности.

СБУ разполага с добре подготвени и мотивирани членове, способни активно да влияят върху развитието на българското образование и в по-общ план - върху развитието на гражданското общество у нас
       като взе предвид, че:
       » целите на Стратегия "Европа 2020" за постигне интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, а образованието и обучението са фактори, които имат голям принос за реализирането на тази цел;
       » устойчивото развитие на обществото е приоритет в задълбочаващата се социална и икономическа криза;
       » основният проблем е не как да бъдат избегнати или предотвратени противоречията и кризите, които неминуемо съпътстват развитието, а как по-лесно, да бъдат преодолени и как негативните последици от тях да бъдат сведени до приемливи и по-поносими нива;
       » образованието играе основна роля за социалното поведение на всички граждани и за придобиването от тях на ключовите компетенции, необходими за постигането на устойчиво развитие.
       Като признава:
       · водещата роля на учителите в образователната система,
       · зачитане на мнението им,
       · осигуряване на участието им в реформирането и модернизирането на образователната система,
       Смята за необходимо:
       · Обезпечаването на качествено образование чрез привличане на необходимия брой, добре подготвени учители, силно мотивирани за участие в процесса на усъвършенстване на образователната система;
       · Усъвършенстване на нормативната уредба относно наемане на работа на учителите, подобряване на управлението на образователните институции и постигане на по-голяма ефективност от образователния процес;
       · Преодоляване на социалното неравенство и намаляване броя на ранно отпадналите ученици от училище
       · Упражняване на натиск от страна на синдикатите върху правителството за повече инвестиции в образованието.
       · Осигуряване на достойно заплащане на учителския труд и добри условия на работа,
       · Обявяване на учителската професия за защитена, без насилие и стрес на работното място;
       · Хармонизиране на националното законодателство с европейското относно защитата правата на учителите и утвърждаването на учителската професия като общественно значима професия;
       · Осигуряване мобилност на педагогическите специалисти в рамките на Европа с цел усъвършенстване на компетенциите им и повишаване на професионалния им опит;
       · Осигуряване на синдикална защита на учителите в рамките на Обединена Европа
       Отчитайки, че
       качественото образование се прави от знаещи и можещи учители, достатъчно на брой, за да реализират реформите в образователна система, залегнали в ЗПУО и свързаните с него нормативни актове, Седмият конгрес на Синдиката на българските учители

Р Е Ш И:

ИК на СБУ, ОбщКС на СБУ всички структури на СБУ да се ръководят от следните принципни положения и да отстояват позицията:

Да се задълбочават партньорските взаимоотношения, гарантиращи демократичното развитие на системата на средното образование в съответствие с общоприетите национално значими ценности.

Да се избягват резки и недостатъчно защитени промени, ако те не са научно обосновани и не е гарантиран положителният ефект от тях, ако не са в достатъчна степен съгласувани с приетите наднационални, национални, регионални и местни стратегии и планове за устойчиво развитие.

Задължително да се съгласуват със социалните партньори и подлагат на широко обществено обсъждане всички нормативни и поднормативни актове и документи за системата на средното образование, разработени от управляващите, преди тяхното приемане и публикуване.

Принципите, ценностите и практиките на устойчивото развитие да бъдат включени по подходящ начин във всички аспекти на образованието и обучението.

Образованието за устойчиво развитие да се въведе на всички нива на формалното образование и обучение, както и на неформалното и самостоятелното учене, в процеса на учене през целия живот.

Образованието за устойчиво развитие да се изгражда основано на ценности за интердисциплинарно обучение, което насърчава системното мислене и преподаване и развива нови знания, умения и нагласи.

Подготовката на учителите и обучението им в работна среда да придобие решаваща роля за устойчиво развитие и при определяне на конкретните начини за неговото прилагане в училищата, ПОО и институциите за висше образование.

Органите, организациите и структурите на СБУ на всички нива да интегрират в своята политика принципите на устойчивото развитие и да действат в това отношение като примери за подражание.

Да се насърчават научните изследвания по въпросите на устойчивото развитие на системата на средното образование.

Да се поставя акцент върху партньорствата между образователните институции, бизнеса и НПО, като фактор за устойчивото развитие.

Въпросът за информационното осигуряване да се счита за приоритетен - да се популяризират добрите практики, гарантиращи устойчивото развитие на системата и обществото.

Държавата трябва да продължи да инвестира у учителя, за обезпечаване на образователната система.

Синдикатът да българските учители да работи целенасочено за промяна в нагласите за постигане на ефективно качествено образование в динамично развиващия се свят, за привличане и подготовка на учители, както и за постоянното повишаване на квалификация им и за подкрепа от цялото обществото.

Да се работи за трансформиране на традиционни модели на училищно образование в системи за постоянно учене така, че те да идентифицират и развият талантите на всички ученици.

Да се работи за достигне качество на образованието по ефективен начин.

Да се работи за подобряване статуса на учителя в системата предучилищно и училищното образование чрез подобряване качеството на първоначалното му обучение и професионалното развитие и осигуряване на достойни условия на труд.

Да се извърши мониторинг на Закона за предучилищно и училищно образование и се предложи неговото изменение и допълнение.

Резолюция № 2

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА

Седмият конгрес на българските учители като анализира процесите, които се случват на пазара на труда и в системата на професионалното образование през отчетния период констатира:
       · изключително големи проблеми в системата на професионалното образование,
       · липсата на интерес у родители и ученици за усвояване на професия,
       · остарялата материална база,
       · липсата на специалности, търсещи се пазара на труда,
       · липсата на специалисти, които да подготвят учениците, съобразно съвременните изисквания на пазара на труда,
       · въвеждане на дуалното обучение, като форма за придобиване на професия и гарантиране на работно място, поне първите години след завършване,
       · чрез дуалната форма на обучение ще се решава частично проблема на ученици от уязвимите социални групи и деца със СОП, у които липсва интерес към ученето и по-трудно биха се реализирали на пазара на труда,
       · тази форма на обучение не е приложима за всички професии
       · за да се осъществява такава форма на придобиване на професия е от изключително значение, наличието на желание от страна бизнеса да приеме и обучи тези ученици.

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители като взе предвид горното

Р Е Ш И:

       » да се осигурят чрез държавния бюджет средства за транспорт на учениците до завършване на средно образование и придобиване на квалификация по съответната специалност;
       » да работи за осигуряване на допълнителни стипендии и други материални стимули за учениците в професионалните учебни заведения чрез бизнес-партньорите,
       » да се регламентират данъчни облекчения, които да мотивират за бизнес партньорите, да се включат в дуалната форма на обучение,
       » да се разработят специални програми за квалификация на учителите, които ще участват в дуалното обучение. Министерството на образованието и науката да включи приоритетно тези учители в квалификационни курсове, като се обърне внимание на подготовката на учители-наставници в производствена среда или в сферата на услугите.

Резолюция № 3

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

Като анализира подготовката на учителските кадри в България и състоянието на трудовия пазар;

Като се запозна с изводите от анализите за изпълнението на работната програма "Образование и обучение 2010 г." в рамките на Лисабонската стратегия;

Като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите ;

Като се съобрази с приоритетите на рамката "Образование и обучение 2020 г." и изпълнението на целите на стратегията "Европа 2020",

Седмият конгрес констатира, че предизвикателствата пред учителската професия се увеличават.

Това обуславя необходимостта учителите:
       · да бъдат по-добре подготвени, за да посрещнат множеството нови изисквания, отправяни към тях,
       · да се чувстват, че принадлежат към една уважавана и ценена професия
       · непрекъснато да повишават квалификацията и компетенциите си, за да отговорят на предизвикателствата на времето;
       · да се привличат в системата добре подготвени и мотивирани млади учители,

Синдикатът на българските учители

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да предложи на Министъра на образованието и науката и да отстоява пред него позиция по отношение на:
       - залагане като приоритетна цел в законите за училищното образование и за висшето образование висококачествената подготовка на учителските кадри, основана на адекватна съвременна методика,
       - създаване на съвременна методика за поготовка на учители, в разработването, на която да се включат изявени действащи учители с богат опит и квалификация;
       - възможност за придобиване на учителска правоспособност по две и повече специалности в рамките на една бакалавърска програма във висшите училища;
       - осигуряване на задълбочена специална и методическа подготовка, гарантираща придобиването на необходимите професионални компетенции за успешно реализиране на кадрите;
       - залагане на повече часове за учебна практика в училище на студентите, подготвящи се за професията;
       - отделяне на специално внимание в програмите за обучение на учители при подготовката по чужд език, информационни и комуникационни технологии, гражданско обучение, разрешаване на конфликти и др.;
       - приемане на комплексни мерки за привличане и задържане на младите учители в системата и утвърждаващи учителската професия като привлекателна, авторитетна и обществено значима;
       - отделяне на повече финансови средства както за обучението на учителите, така и за подпомагане въвеждането в работата на младите учители за продължаващо и последователно развитие на учителите в тяхната професионална кариера;
       - стимулиране на изследователската дейност на учителите.

2. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети на СБУ в училищата и детските градини:
       - да създадат условия чрез колективното трудово договаряне за привлекателност на учителската професия, привличането и задържането на млади педагогически специалисти;
       - да отделят специално внимание на въвеждането в работата на младите учители, като насърчават развитието на различни форми за подпомагане и програми за наставничество, с участието на изявени учители с доказан опит и способности;
       - да стимулират популяризирането на успешни педагогически практики чрез развитие на междуучилищни партньорства, участие в национални и международни програми за обмен, в които приоритетно да бъдат ангажирани млади учители, както и активно участие в конкурса "Учител на годината".

Резолюция № 4

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители

като анализира постигнатото от СБУ през отчетния период в областта на квалификацията на педагогическите специалисти:
       » увеличаване на средствата за квалификация в бюджетите на образователните институции от 0.8 на 1 %.
       » усъвършенстване на системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти с активното си експертно участие в разработването на Закона за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него нормативни актове,
       » създадената Постоянна академия за наука и иновации в образованието отговаряйки на потребностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
       » регистрирането на ПАНИО като обучителна институция, съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
       » осигуряване на педагогическите специалисти, участващи в обученията, организирани от ПАНИО за повишаване на квалификацията да придобиват квалификационни кредити.

       И като взе предвид необходимостта от:
       » усъвършенстване системата на предучилищното и училищно образование,
       » повишаване капацитета на педагогическите специалисти
       » повишаване качеството на учебно-възпитателния процес,
       » изискванията и предизвикателствата на стратегията за развитие на ЕС - "Европа 2020",
       » изискванията за подготовка и квалификация на кадрите и необходимостта от учене през целия живот, както и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот,
       » и други нерешени проблеми

Р Е Ш И:

1. да работи съвместно с Министерството на образованието и науката за изготвяне ежегодно на финансово обезпечена програма за квалификация на педагогическите специалисти.

2. ИК на СБУ да отстоява пред Министерството на образованието и науката като задължителен критерии при оценяване труда на педагогическите специалисти да бъде участието в квалификационни форми през текущата година и повишаване на личната квалификация.

3. да договори в отрасловия колективен трудов договор повишаване на средствата за допълнително трудово възнаграждение за по-висока квалификация.

4. ИК на СБУ да изисква от МОН ежегоден отчет на изразходваните средствата за квалификация на педагогическите специалисти - както предвидените по делегираните бюджети на образователните институции, така и по специалните програми, провеждани от НИОКСО.

5. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети на СБУ в образователните институции да осъществяват връзка с експертите по квалификация в Регионалните управления по образование за координиране на квалификационните форми и осигуряване на условия за непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти.

6. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети на СБУ в училищата да осъществяват контрол по изразходването на средствата за квалификация.

7. СБУ да настоява пред Министерство на образованието и науката за включването на синдикалния актив на СБУ в дейностите по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

8. ОбщКС на СБУ и синдикалните организации в образователните институции да съдействат за по-широко участие на учителите - синдикални членове в конкурсите и формите за споделяне на добър педагогически опит, организирани от СБУ.

Резолюция № 5

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ И СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Последователната политика на Синдиката на българските учители през отчетния период предизвика интензивен социален диалог и накара правителствата да поставят образованието като приоритет.

В условията на децентрализация на финансирането и управлението на предучилищното и училищно образование и на настъпилите икономическа и политическа кризи, Синдикатът на българските учители, наложи като политика увеличаването на средствата по единните разходни стандарти и по програмите за развитието на предучилищното и училищно образование и на работните заплати.

Периодът след Шестия конгрес се характеризира с многопосочна и съдържателна работа на Изпълнителния комитет, на общинските координационни съвети и на синдикалните организации на СБУ за утвърждаване на политики за осигуряване финансови средства за:
       · кариерното развитие на педагогическите специалисти
       · увеличаване на работните заплати
       · ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти,
       · "малки училища", и "защитени детски градини",
       · целодневната организация на учебния ден в началния етап на основното училище
       · задължителната предучилищна подготовка на 5 и 6 годишните деца и
       · повишаване качеството на предучилищното и училищно образование.

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители, като отчете постигнатото досега

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да работи за увеличаване на процента от БВП за образование и за увеличаването на средствата по единните разходни стандарти.

2. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да отстоява увеличението на началните основни работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищно образование през 2017 г. и през всяка следваща година.

3. ИК на СБУ да отстоява промяна философията на делегираните бюджети пред отговорните институции ЕРС да се формира не само на база брой ученици и на брой паралелки, което ще гарантира по справедливо разпределение на финансовите ресурси.

4. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да участват в разработването и актуализирането на действащите Вътрешни правила за работна заплата, с ясни условия, ред и начини на формиране на индивидуалните работни заплати.

5. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители, чрез колективното трудово договаряне и активен социален диалог, да отстояват:
       - Пълното и редовно изплащане на основните работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения;
       - Редовно осигуряване на средства за изплащане на средствата за: Социално-битово и културно обслужване; транспортни разходи на учителите, за представително и безплатно работно облекло, да не се допуска отклоняване на средства от функция "Образование" към други дейности в общините;
       - Усъвършенстване на механизма за контрол и прозрачност при изпълнение на делегираните бюджети. Директорите задължително да запознават социалните партньори (синдикатите) с приходите и разходите на училището/детската градина, чрез подробни , ясни и разбираеми тримесечни отчети;

6. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на СБУ да участват активно при разработване на формулите за формиране на бюджетите на образователните институции и при разпределение на средствата за увеличение на заплатите.

7. Българските училища и учители да бъдат включени като допустими кандидати и целеви групи в оперативните програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и в обявяваните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Резолюция № 6

ЗА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И СПАЗВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ И СИНДИКАЛНИ ПРАВА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители, като отчита успешната дейност на СБУ по защита на трудовите и социални права, запазването на работните места, усъвършенстването на работата, контрола по прилагането и спазването на трудовото законодателство, като взе предвид:
       - влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти;
       - тежките демографски процеси в страната и намаляването на броя на децата и учениците;
       - децентрализацията на финансовите отговорности и въвеждането на единния разходен стандарт в държавните дейности на средното образование, водещи до редица проблеми в преструктурирането на мрежата от учебни заведения;
       - липсата на качествен контрол от страна на Министерството на образованието и науката и неговите звена, както и от Инспекцията по труда за спазването на трудовото законодателство;
       - промените в законите и поднормативните документи на предучилищното и училищно образование;
       - промените в структурата на професионалните учебни заведения, свързани с подготовката на кадри за регионалната, националната и европейската икономика;
       - промените в структурата на специалните училища.

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да отстоява пред Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите за увеличаването на работните места в средното образование:
       · чрез разширяване обхвата на децата (всички 4 годишни задължително да посещават ДГ) в детските градини
       · чрез намаляване на минималния брой на учениците в паралелките.

2. Изпълнителните комитети на СБУ и на ОбщКС на СБУ да продължат своята работа за:
       · увеличаването на броя на учениците на целодневен режим на обучение и на полуинтернатните групи,
       · за назначаването на педагогически съветници и/или психолози и ресурсни учители и служители на МТСП, с месторабота образователните институции
       · за разширяването и обогатяването на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците.

3. Общинските координационни съвети на СБУ да отстояват недопускането, от страна на държавни институции и общини, на немотивирани, незаконни и драстични структурни промени в образователната система освен по демографски причини.

4. Общинските координационни съвети на СБУ да участват в разработването на Стратегия за развитието на предучилищното и училищно образование в общината.

5. Общинските координационни съвети и организациите на СБУ да познават задълбочено разработената Стратегия за развитие на средното образование в общината като важно условие за по-добрата защита на правата и интересите на синдикалните членове.

6. Изпълнителните комитети на СБУ и на ОбщКС непрекъснато да усъвършенстват системата за обучение по трудовите и синдикални права,чрез информация и консултация на синдикалните членове.

7. Изпълнителният комитет на СБУ да отстоява пред МОН и МФ повишаването на размера на единния разходен стандарт на държавните дейности в предучилищното и училищно образование и да се изработи такъв за издръжка на ученик в Центровете за подкрепа личностното развитие.

Резолюция № 7

ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В Периода след Шестия конгрес Синдикатът на българските учители работи усилено за подобряване качеството на живот и здравословното състояние на учителите и учениците, социалните отношения учител - ученик - родител, работната среда и психоклимата в учебното заведение - дисциплина, агресия и насилие в училище, възпитание и изграждане на съзнателно отношение към безопасността и здравето на всички заети в системата на предучилищното и училищното образование.

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители, като анализира постигнатото досега, нерешените проблеми и необходимостта от усъвършенстване на условията на труд в системата:

Р Е Ш И:

Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители за осигуряване на качествени условия на труд в системата на предучилищното и училищното образование да отстояват пред Министерството на образованието и науката:
       » създаването на специализирано звено, което да отговаря за провеждане на политики по здравословни и безопасни условия на труд в системата на предучилищното и училищното образование;
       » финансово обезпечаване на ежегодна програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда;
       » финансово обезпечаване провеждането, съвместно със СБУ, на национално изследване на заболеваемостта на учителите, с цел разширяване на възможностите за превенция и опазване на здравословното състояние на учителите;
       » осъществяване на ефективен контрол от страна на МОН за спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове за осигуряване обслужването на педагогическите специалисти от службите по трудова медицина;
       » политики за предотвратяване и понижаване на психоемоционалното напрежение на учителите, на стреса на работното място и на "синдрома на изпепеляването".
       » при подготовката на учителите в университетите и продължаващата квалификация да бъдат включени и усвоени поведенченски модели за разширяване и подобряване на общуването между ученици, учители и родители с цел формиране на адекватна ценностна система, съобразена със съвременните условия;
       » при осигуряване на ежегодните профилактични прегледи директорите на образователните институции да се съобразят с желанията на колективите им;
       » отмяна на психотестовете на Наредба №4 на МЗ.

Резолюция № 8

ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители като отчита, че:
       » равенството между жените и мъжете е ключов принцип на европейската интеграция, залегнал в Договора от Лисабон и Хартата за основните права на ЕС, фундаментално право и обща ценност на Европейския съюз и необходимо условие за постигането на целите на ЕС за растеж, заетост и социално сближаване;
       » постигнатите успехи в тази област - за равните възможности на мъжете и жените и предотвратяване на дискриминацията.

Р Е Ш И:

1. ИК на СБУ да продължава да работи за равните възможности за жените и мъжете на работното място, в семейството и в обществото.

2. ИК на СБУ да утвърждава и надгражда положителни практики за равното третиране на мъжете и жените, свързани с преодоляване на дискриминационни процеси и явления във всички области на обществено- икономическия живот и конкретно в системата на предучилищното и училищното образование.

3. СБУ чрез ОЖП- 21 век към КНСБ да презентира постижения и да участва в международни прояви и партньорства, свързани с равните възможности между мъжете и жените и недопускане на всякакви форми на дискриминация.

4. ИК на СБУ да продължи политиката си за защита на равните възможности, недопускане на никаква дискриминация, основана на пол, възраст, семейно положение, политическа или религиозна принадлежност, раса, етнос, националност, увреждания, сексуална ориентация, синдикално членство и др.

5. СБУ чрез своите структури по места да следи за спазването равните възможности и да развива положителни практики, свързани със спазването им и недопускането на дискриминация в процесите на подбор, заплащане, наемане на работа, освобождаване, обучение и кариерно развитие, както и да сигнализира Комисията за защита от дискриминация и други компетентни държавни органи за допуснати нарушения.

6. ИК на СБУ да подпомага своите членове, засегнати от дискриминационни действия, като им съдейства при необходимост пред Комисията за защита от дискриминация.

7. СБУ да използва КТД като ефективен механизъм за защита на правата и интересите на синдикалните членове в процеса на недопускане на прояви на дискриминация на работното място.

8. СБУ да продължи своето партньорство с Комисията за защита на дискриминацията и с Омбудсмана на Република България.

9. ИК на СБУ да изработи политика за работа сред студентите със специалности педагогика, да я разшири и с други учащи се - ученици от горните класове с цел подготовката на младите хора на трудовия пазар.

10. СБУ, чрез ОЖП- 21 век към КНСБ да продължава да надгражда успешни практики за работа с жените, младежите, етническите малцинства, хората с увреждания и други в областта на трудовия пазар, квалификацията насърчаване развитието и други.

11. СБУ да разработи мерки за баланс между трудовия и личния живот, които да бъдат включени в изготвянето и изпълнението на социални и образователни политики, с цел съвместяване на трудовия и семейния живот и постигане на равни възможности.

Резолюция № 9

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Седмият конгрес дава висока оценка на постигнато през отчетния период:
       » по искане на Синдиката на българските учители бяха направени промени в Наказателния кодекс (чл. 131, ал. 1 и чл. 116, ал. 2), с който се криминализира нападението над учители (ДВ, бр. 61 от 09.07.2013 г.)
       » съвместна дейност със Светия Синод на Българската православна църква, НСБО и др. за преодоляване на агресията в училище
       » въвеждането на целодневната организация на учебния ден;
       » задължителната предучилищна подготовка на 5 и 6 годишните деца
       » стимулиране на работата на учителите за организиране и участие на извънкласна извънучилищна дейност чрез провеждане на национални конкурси за споделяне на добри практики
       » допълнителни дейности по проекта "Твоят час" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
       като отчете:
       » състоянието на засилващите се прояви на агресия и насилие в училището;
       » състоянието на възпитателните дейности;
       » социалните, културни и технологични промени, засягащи всички области на живота;
       » възможностите и отговорностите на различните институции, свързани с проблемите на образованието и възпитанието

Р Е Ш И:

1. СБУ да инициира провеждане на национална дискусия с участието на институциите, работещи по проблемите на децата и учениците, за причините, довели до проява на агресия и насилие в училище;

2. ИК на СБУ да предложи създаване на национална извънинституционална структурна единица (пр. Национален съвет) занимаваща се и координираща действията на институциите и организации по отношение на възпитанието и превенцията на насилието;

3. Да се разработи и приеме Национална програма за развитие на духовната и ценностната ориентация и за укрепване на гражданското съзнание у младите хора в България;

4. Да продължи работата за издигане авторитета на училището като институция и на учителя като основен фактор в него;

5. С оглед превенция на агресията и насилието задължително да се назначи психолог и /или педагогически съветник във всяка образователна институция;

6. Да се разработи национална стратегия за издигане статуса на учителя, в която да залегнат както морални, така и материални принципи, ясно да се разпишат ангажиментите на различните институции, организации, медиите;

7. Общинските координационни съвети да подпомогнат СО при разработване на планове и училищни мерки за преодоляване на насилието и агресията в образователните институции , като ангажират неправителствени организации, родителската общност и църквата.

8. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети да продължат да организират инициативи и мероприятия, чрез които да накарат децата и учениците да припознаят християнските ценности и морал като средство за овладяване на агресията и насилието.

Резолюция № 10

ОБРАЗОВАНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА БЕЖАНСКА КРИЗА - КЛЮЧ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА И ВКЛЮЧВАНЕТО

През последните десетилетия икономическите кризи, конфликтите и войните в Близкия изток и Африка принудиха милиони хора, да бягат от страните си, търсейки сигурност, убежище и перспективи за по-добър живот, насочвайки се към Европа.

Появилият се масов поток от бежанци - лица, търсещи убежище, кандидати за международна закрила в Европа, не само се превърна в най- голямата хуманитарната криза в Европа след Втората световна война, но и оказа сериозно въздействие върху всички европейски държави, във връзка с гарантиране целостта и сигурността им.

Резултатът от тази ситуация и неспособността на управляващите в световен мащаб, да разработят справедлива политика в областта на миграцията и убеждението, че с приема на бежанци се отворят вратите за екстремистки и радикални движения в цяла Европа, се насажда у местното население нетолерантността, ксенофобията и расизма.

Учителските синдикатите и учителите като проводници на хуманното и толерантно отношение към всички деца, ученици и възрастни, независимо от произхода, етнос, културна и религиозна принадлежност са и основните действащи лица на интеграция и социално включване. Те се противопоставят на проявите на екстремизъм в образователните институции и обществото като цяло, справят се с проблемите на новодошлите ученици: бежанци и лица, които търсят убежище, без да получават образователна, финансова и административна подкрепа.

Синдикатът на българските учители смята, че:
       - Образованието е основно човешко право, предназначено да даде възможност на всички деца, младежи и възрастни, независимо от техния социално-икономически статус и културен произход, независимо дали са местни жители или граждани на трети страни.
       - Образователните институции трябва да предлагат здравословна и безопасна атмосфера, в която учениците да учат, а учители да работят независимо от социално-икономическия и културен произход на децата и учениците.
учителските синдикати играят ключова роля в защитата правата на работещите в образованието, както и на мигрантите и бежанците, като работят за осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците с по - лош социално-икономически статус, като се фокусират върху създаването на недискриминационна среда за обучение и подобряване на капацитета на образователните институции.

Синдикатът на българските учители като взе предвид:
рисковете и основни предизвикателства в работата с деца-бежанци в България, а именно:
       - липсата на качествено образование за нарастващия брой деца, младежи и възрастни, независимо от техния правен статут, социално- икономически статус и нивото на владеене на езика и психологически проблеми;
       - липсата на разработени на учебни материали за установяване на входното ниво на постъпващите в клас деца;
       - липсата на изградена институционална мрежа, финансово обезпечена за провеждане на интензивни подготвителни езикови курсове, които да дадат възможност на децата и младежите да придобият основни езикови умения, необходими за участие в образователния процес.
       - липса на съдействие от родителите-бежанци, за преодоляването на езиковата бариера, тъй като тя възпрепятства пълноценното общуване между учител - ученик и учител - родител, затруднява и българчетата в контакта им с бежанците.
       - липса на подходящо обучение на учителите за изграждане на умения за преподаване на българския език като чужд, за което може да се работи и чрез разширяване дейността в такава посока и на Постоянната академия за науки и иновации в образованието;
       - съдействие за разработване на специални програми за обучение на деца-бежанци и допълнително финансиране на заниманията с тях.
През отчетния период за преодоляване на проблемите с интеграцията на бежанците Синдикатът на българските учители работи за:
       » Подобряване на процедурите за установяване на самоличността и произхода на непридружените малолетни и непълнолетни деца и младежи, издирване на техните родители или близки, съобразно изискванията на българското законодателство.
       » Гарантиране опазването на човешкото достойнство на непридружените деца в бежанските центрове и на правата им за сигурност и защита, осигуряване на условия за здравословен живот и развитие.
Създаване на защитено пространство - обособени места за настаняване на непридружените малолетни и непълнолетни, в които да има специален режим, съобразен с интересите на децата, в които да получават необходимите грижи и подкрепа за нормален живот, образование, обучение и личностно развитие за периода, през който ще бъдат в страната.
       » Достъп на непридружените деца до обучение на български език, с цел осигуряване на първоначална адаптация и успешна интеграция.

Р Е Ш И:

Синдикатът на българските учители да съдейства за:

1. Изграждане на умения у учителите да работят е деца-бежанци чрез разширяване дейността на Постоянната академия за науки и иновации в образованието.

2. Разработване на адаптирани учебни програми и учебни помагала за работа е деца-бежанци.

3. Разширяване обмяната на опит със страни-членки на Европейския съюз, които имат опит в обучението на деца мигранти - съвместни конференции, посещения на учебни заведения и обмен на информация по електронен път.

4. Да настоява за насочване на повече средства от държавния бюджет и от Европейските структурни и инвестиционни фондове

5. Включване на български учители в международни проекти и квалификации за усвояване на необходимите знания, умения и компетенции за работа с деца и ученици-бежанци.

6. Разработване на адаптирани учебни програми и учебни помагала за обучение на родителите на децата мигранти по български език.

7. Включване на възрастните бежанци в Националната програма за учене на възрастни с цел адаптирането им на пазара на труда в България.

8. Продължаване на работата по обучение на своите членове да работят в мултикултурна среда.

Резолюция № 11

ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО УКРЕПВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители
       като констатира, че СБУ:
       » е най-голямото професионално обединение в страната, което разполага с добре мотивирани и подготвени кадри, способни да защитават правата и интересите на синдикалните членове.
       » развива динамично и целенасочено своите органи, структури и организации, като подобрява дейността им на базата на собствения опит, на опита на другите учителски синдикати в Европа и света.
       » се утвърди като надежден социален партньор и авторитетен основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
       и като има предвид:
       » Натрупания богат опит и конкретните резултати за запазване на синдикалното единство и целостта на организацията.
       » Създадените трайни контакти с държавни институции, неправителствени организации и граждански сдружения, с централни, регионални и местни средства за масово осведомяване.
       » Постигнатото в информационното осигуряване на организациите и структурите на СБУ и предстоящите задачи.

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет, Общинските координационни съвети и организациите на Синдиката на българските учители в училищата, детските градини и обслужващите звена да работят за:
       - Увеличаване на броя на синдикалните членове и на организациите на СБУ чрез изграждането им в образователните институции, в които няма такива;
       - Утвърждаването и развитието на конструктивното партньорство с КНСБ;
       - Утвърждаването и развитието на лидерските позиции на СБУ в социалното партньорство в системата на предучилищното и училищното образование;
       - Подобряването на вътрешноорганизационния живот на всички равнища в съответствие със съвременните политики за организационно укрепване и мотивация за синдикално членство;
       - Адаптирането на младите и новоназначените учители към учебната среда и привличането им в Синдиката;
       - Популяризиране и разширяване на положителните практики за работа с директорите;
       - Стриктното прилагане на Правилата за събиране, отчитане и контрол на членския внос, за регистрация и пререгистрация на организациите и на Общинските координационни съвети на СБУ;
       - Постоянното усъвършенстване на информационната система, която обслужва структурите и организациите на Синдиката, чрез по-пълното прилагане на съвременните технологии;
       - Разширяването и обогатяването на формите за обучение, с цел повишаване на информираността, компетенциите и организационната култура на синдикалните членове;
       - Усъвършенстването на връзките с обществеността и средствата за масово осведомяване за популяризиране дейността на Синдиката и формиране на обществено мнение в подкрепа на неговата политика;
       - Утвърждаване и разширяване на натрупания опит по инициирането, разработването и участието в проекти.

2. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители:
       - Да обогатява своята издателска дейност: вестник "Учителско дело", Бюлетин на ИК на СБУ, Професионална библиотека и допълнителни информационни материали по конкретни проблеми;
       - Да продължи провеждането на националните конкурси "Учител на годината", "Журналист на годината","Синдикалист на годината", "Най-добър социален партньор - кмет и директор", Учителска спартакиада на СБУ с международно участие, международния конкурс на СБУ за извънкласните и извънучилищните дейности".
       - Да се постави началото на провеждането на Международен балкански конкурс "Учител на годината".
       - Да продължи успешната работа на Постоянна академия за наука и иновации в образованието, която вече е регистрирана като обучителна институция, съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование.
       - Да продължи да популяризира дейността на Обществения научен съвет, Обществения родителски съвет и Обществения ученически съвет, като помощни структури на ИК на СБУ;
       - Да усъвършенства работата на Пресцентъра в Централата на СБУ.

Резолюция № 12

ЗА ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ АКТИВИСТИ

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители, като анализира постигнатото в областта на обучението и квалификацията на синдикалните активисти и като взе предвид:
       - нерешените проблеми :
       - дефицита на лидерство;
       - липса на работа в екип;
       - не доброто движение на потока на информацията по структурите на СБУ;
       - липсата на организационен живот в СО на СБУ;
       - неефективно използване на възможностите за публични изява в медиите;
       - бързо променящата се нормативна уредба;
       - необходимостта от лидери от нов тип - знаещи, можещи, компетентни, инициативни, решителни, поемащи отговорност и готови да защитят трудовите и синдикални права на всеки синдикален член

Р Е Ш И:

1. ИК на СБУ да усъвършенства дейността си за изграждане на лидери от нов тип:
       - с организационни умения,
       - можещи да работят в екип,
       - компетентни, решителни, отстояващи интересите на синдикалните членове
       - не страхуващи се да поставят проблемите пред работодателя,
       - умеещи да водят диалог

1.1. ИК на СБУ и Общ КС на СБУ да организират своевременно обучение на активистите при промяна в нормативната уредба.

1.2. Обученията на синдикалните активисти да се организират под форма на семинари, работни срещи и курсове, участие в ПАНИО.

1.3. Презентациите или материалите от обученията да се качват на сайта на СБУ, с цел достигането им до всички синдикални членове.

2. ИК на СБУ да предоставя необходимата информация и да съдейства тя да достига до структурите на синдиката, като изгради ефективна и гъвкава схема за комуникация.

3. ОбщКС на СБУ да изградят работеща система за повишаване квалификацията на синдикалните ръководства по места.

4. Синдикалните ръководства в образователните институции своевременно да запознават членовете на организацията с промените в нормативната уредба с цел отстояване на трудовите, осигурителните и синдикалните права.

5. ОбщКС на СБУ и Синдикалните ръководства в образователните институции да организират абонамента за вестник "Учителско дело" с цел всяка организация на СБУ и всеки член да има достъп до него.

6. ИК на СБУ и ОбщКС на СБУ да привличат млади синдикалисти и подготвят резервни кадри, като изграждат у тях организационни умения и мотивация за работа.

Резолюция № 13

ЗА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

Страните с най- развито социално партньорство и ефективни социални системи са сред най-развитите и конкурентноспособни страни в света, дори във времена на криза. Силно развитите индустриални отношения, вкл. колективното договаряне, са част от демокрацията и необходими инструменти за справедливо и ефективно регулиране на икономиката и пазара на труда.

Седмият конгрес на Синдиката на българските учители, като даде висока оценка на:
       - постиженията в колективното трудово договаряне в системата на предучилищното и училищно образование и изпълнението на постигнатите договорености;
       - социалното партньорство и работата на синдиката с правителствени и неправителствени организации, сдружения, фондации и др. за защита на правата и интересите на синдикалните членове;
       - постигнатото от СБУ във връзка с повишените изисквания на Европейския синдикален комитет по образование към националното законодателство за усъвършенстване на социалния диалог и колективното трудово договаряне

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да продължи да работи за разширяването и задълбочаването на връзките и взаимоотношенията с правителствени и неправителствени организации, сдружения, фондации и др. като важно условие за подобряването на социалното партньорство и усъвършенстване на гражданската помощ и контрол в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да продължи да работи за осигуряване на добър социален диалог на отраслово равнище и успешното продължаване традицията при сключване на отраслови колективни трудови договори.

3. Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да работят за усъвършенстване на структурата, статута, правилата за работа и дейността на общинските съвети за тристранно сътрудничество.

4. Общинските координационни съвети на СБУ и синдикалните комитети на организациите на СБУ в образователните институции да работят за сключването на колективни трудови договори, като ефективна форма за защита на правата и интересите на синдикалните членове в условията на децентрализацията на финансирането и управлението на предучилищното и училищно образование.

5. Общинските координационни съвети и синдикалните организации на СБУ в образователните институции, в които не са сключени колективни трудови договори, да предприемат действия за провеждане на преговори и подписване на КТД

Резолюция № 14

ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ И СИНДИКАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ

СБУ е основен член на Интернационала на образованието и на Европейския синдикален комитет на образованието и е една от най-активните организации от страните в Източна и Централна Европа в тези две структури. СБУ участва във всички организирани семинари, конференции и кръгли маси, като в редица случаи се явява домакин и основен докладчик на проявите. СБУ в международен план има ясно изградена стратегия за работа, която осъществява в съзвучие с промените, които ръководят социалната и професионално-образователна сфера в Европа и в света. Организацията се съобразява с глобализиращия се, динамично променящ се свят и отражението му върху синдикалното движение.. Синдикатът помогна и за изграждане на гражданска позиция по проблемите на образованието в името на развитието на демокрацията и запазване на човешките права.

В този смисъл СБУ и в бъдеще трябва :
       - да развива и усъвършенства двустранните и многостранни контакти в рамките на международната солидарност и обмяната на опит;
       - да отстоява и защитава правата на своите членове в социалната, правната, организационна и професионална дейност на основата на достиженията в другите страни;
       - да усвоява, разисква и пропагандира директивите на Европейския съюз, свързани с развитието на образованието и произтичащите от това последствия за членовете на синдиката;
       - да участва активно в прилагане на Лисабонската стратегия, Булонския процес, Препоръка 66 за статуса на учителя и Закона за защита от дискриминация и равните възможности на половете;
       - да настоява за бързото хармонизиране на законодателството с Европейското в областта на образованието в интерес на работещите в средното образование.
       - да настоява за проява на международна солидарност при защита правата на учителите, които работят в условията на емиграция в други страни.
СБУ и занапред трябва да полага усилия за развитието на регионалното сътрудничество със сродните организации в името на общите задачи на учителските организации и особено с тези от Балканските страни.
СБУ трябва да положи усилия за разясняване на задачите, които стоят пред учителските организации във връзка с участието ни в Европейския съюз
СБУ трябва да укрепва връзките си с организации от страните - членки на Европейския съюз, чието влияние доминира в него.
СБУ трябва да продължи традиционно добрите и стабилни контакти, които е изградил във времето с учителската организация на Русия и ОНД.
СБУ трябва да продължи да разширява връзките си в рамките на провеждане на международни програми и семинари по проблеми, подпомагащи усъвършенстването на синдикалната дейност.
СБУ трябва да пропагандира сред членовете си мястото и ролята на собствената си организация в международното учителско движение.


КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©