Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Организационна структура


СБУ е с тристепенна структура, изградена на демократичен принцип, пази и отстоява целостта, единството и солидарността на своите структури.

СБУ е сплотена и единна организация, изградена на широкодемократични принципи. Синдикатът има тристепенна структура:

  • организации в детските градини, училища и обслужващи звена,

  • общински координационни съвети на СБУ във всяка община,

  • централни ръководни и контролни органи.


Синдикатът на българските учители постига основните си цели чрез:

  • Отстояване на свои платформи, програми, становища, позиции, искания и др. по социално-икономически, трудовоправни и професионални проблеми.

  • Преговори, колективни трудови договори, споразумения и др.

  • Социално-икономическа, трудовоправна и професионална защита на синдикалните членове.

  • Предложения за промени на нормативни актове, управленчески решения и действия, с които се накърняват законните права и интереси на синдикалните членове

  • Всички форми на синдикален протест, съгласно действащото законодателство: протестни писма, декларации, публични събрания, митинги, демонстрации, шествия и др., и като крайно средство - стачка.

Към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители има изградени: Обществен научен съвет, Обществен родителски съвет , Обществен ученически съвет и Национални секции.

Синдикатът на българските учители е юридическо лице, със свой печат, емблема и знаме. Седалището на СБУ в гр. София е неговата централа с адрес: София 1000, ул. "Ген. Паренсов" № 11


КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©