Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Новите моменти в публикувания за обсъждане проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда


Новите моменти в публикувания за обсъждане проект

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., изм., бр. 8 от 2019 г. и изм. и доп., бр. 7 от 2020 г. и доп., бр. 92 от 2020 г., )

С активното участие на Синдиката на българските учители, който направи редица предложения за стимулиране и мотивиране на българския учител, за повишаване на неговото самочувствие и удовлетвореност чрез осигуряването на по-добри и заслужени финансови стимули и условия за работа, особено по време на извънредното положение поради кризата от COVID-19, вече е публикуван за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. Повечето от направените предложения Синдикатът на българските учители вече успя да договори в Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д 01-197 от 17.08.2020 г. и в Анекс № Д 01-342 от 07.12.2020 г. към него, а сега предстои те да станат факт и от нормативната уредба на системата.

• Проектът предвижда утвърждаване на новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти, които вече са договорени с Анекса от 07.12.2020 г. Те влизат в сила от 01.01.2021 г., т.е. с обратна сила по изключение, допуснато въз основа на увеличението на средствата за предучилищно и училищно образование със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г.), с което са осигурени допълнителни средствата в размер на 360 млн. лв.

• С проекта на Наредбата се предлага регламентирането и на две нови допълнителни възнаграждения, свързани с провеждането на обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет дни от училище поради заболяване и за консултации по учебни предмети на ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини. Тези допълнителни възнаграждения също вече са договорени по реда на колективното трудово договаряне.

• Нов момент в Наредбата е регламентирането на постигнатата договореност в отрасловия Колективен трудов договор допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда да получава и непедагогическия персонал. Това ще става, като чрез вътрешните правила за работни заплати на институциите ще се разработват критерии и показатели за получаване на допълнителното възнаграждение. Средствата за него ще се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер - не по-малко от 2,5% и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за работни заплати на непедагогическия персонал. Право на допълнителното възнаграждение ще получат тези членове на непедагогическия персонал, които имат действително отработени най-малко 186 дни за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск). Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 броя непедагогически персонал ще се извършва от директора, а при и над 10 - от комисия, като председателят, членовете и техният брой се определят с решение на общото събрание.

• С горните промени се предвижда средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора, да се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4.2 % и не повече от 5% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти. Досега тези средства се планираха в размер не по-малко от 3,5 % и не повече от 4,5 %, но от общия годишен размер на средствата за всички работни заплати.

• Изцяло се променя текстът на ал. 3 от чл. 26, като с него се регламентира, че педагогическите специалисти, които работят на непълно работно време при един или повече работодатели получават допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда пропорционално на продължителността на работното време по всеки един от трудовите договори. Това вече беше договорено в Колективния трудов договор, а с промяната в Наредба № 4 отпада досегашното положение, съгласно което учителите, изпълняващи норма преподавателска работа в повече от една детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, трябваше да получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда само там, където е открито работното място.

• Във връзка с прието решение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, предложено от председателя на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева, за прилагане на облекчени условия на работа на учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), проектът предвижда минималните норми преподавателска работа на тези лица да се намаляват с осем часа годишно, доколкото съответстват с конкретните предписания на здравните органи. Тази разпоредба ще влезе в сила от учебната 2021-2022 година.

Проектът на Наредбата е публикуван на сайта на МОН, като бележки, становища и предложения по него се приемат до 28.01.2021 г.

Пламен Иванов

Гл. експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©