Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД – ИНИЦИАТИВА И МИСИЯ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ


В брой 107 от 2020 г. на ДВ бяха публикувани последните промени в Кодекса на труда. Една от тези промени бе дълго очаквана от учителската колегия, защото с нея се възстанови първоначалния замисъл на Учителския пенсионен фонд, т.е. ранното пенсиониране да се прилага единствено по желание на придобилия това право учител. С направеното изменение на чл. 328, ал.1 т. 10 работодателят има право да прекрати с предизвестие трудовия договор на работник или служител при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване, т.е. при придобито право на ранна пенсия по УПФ.

В течение на годините и с развитието на пенсионната система на България в повечето от отделните периоди трудът на учителите е бил оценяван освен като особено важен и отговорен за общественото развитие, но също така и особено натоварващ и амортизиращ, поради което е съществувала и възможността за по-рано пенсиониране. Постоянно прилагано правило при възможността за ранно пенсиониране е било то да се прилага по желание на придобилия това право. В този смисъл извършената промяна в Кодекса на труда възстанови едно право и практика съществували далеч назад в годините.

За да се стигне до тази промяна Синдикатът на българските учители направи съответните предложения пред Министерство на труда и социалната политика, проведена бе и работна среща на д.ик.н. Янка Такева с министър Деница Сачева, в която участие взе и главния експерт от Синдиката Иван Кънчев. Предложенията на Синдиката подкрепени и от КНСБ влязоха в законодателната програма на НС и се реализираха с изменението на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.

Извършената промяна и постигнатия успех е повод и за един ретроспективен поглед към създаването и развитието на Учителския пенсионен фонд – структурата на НОИ, която в последните двадесет и пет години дава сигурност на учителите, предоставя им възможност за по-рано пенсиониране, както и добавка към пенсиите, възмездяваща по-продължително време положения труд, за тези, които се пенсионират по общите условия на КСО.

Началото на Учителския пенсионен фонд бе поставено през 1996 г.

След проведени през месец януари 1996 г. протестни действия на СБУ се подписа Споразумение между Синдиката на българските учители и Министерството на образованието, науката и технологиите. Именно чрез това споразумение се реализира политиката на Синдиката, поставила основите на съвременния облик на относително самостоятелен специален режим на пенсиониране на учителите - учителски пенсионен фонд.

В изпълнение на т. 3 от Споразумението е сформирана работна група към министерството на труда и социалните грижи за разработване на правилата за дейността на фонда с личното участие на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, министъра на труда и социалните грижи - Минчо Коралски, управителя на НОИ – Николай Николов и депутата от БСП – Станка Величкова. Фондът започва своята дейност от 01.01.1997 г., като първоначално статутът му е уреден в новата Глава шеста (ДВ, бр. 55 от 1997 г.) от Закона за фонд Обществено осигуряване. Той е създаден като извънбюджетна сметка, а управлението му е възложено на Националния осигурителен институт.

Учителският пенсионен фонд е първият професионален пенсионен фонд в България, гарантиращ функционирането на специалния режим на пенсиониране (пенсионната схема) на учителите на разходопокривен принцип на финансиране.

Фондът възниква като идея, инициатива и дело на Синдиката и той непрекъснато полага грижи за неговото развитие и усъвършенстване през годините на съществуването му до сега. Трябва да отбележим, че всяка една промяна подобряваща условията предоставяни от фонда се е реализирала по инициатива и с настояването на СБУ.

Какви бяха първоначалните параметри на фонда и как се развиха те през годините.

Още при своето създаване Учителския пенсионен фонд осигури основните придобивки гарантирани в него – право на пенсиониране за учителите три години преди навършване на възрастта по общите условия и при съответен учителски стаж – 25 години за мъжете и 20 за жените, изплащане на пенсията при рано пенсиониране изцяло за сметка на фонда и получаване на добавка към пенсията при пенсиониране по общия ред.

Със създадените нови членове 41а и 41б в Закона за пенсиите (ДВ, бр. 12, 1997 г.), в сила от 01.01.1997 г., се регламентира, съответно:

- правото на пенсия при освобождаване на лицата от учителска длъжност по реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за пенсиите при придобит 20 години учителски стаж и възраст 52 години от жените и 25 години учителски стаж и възраст 57 години от мъжете (чл. 41а, ал. 1);

- определяне на пенсията, отпускана по чл. 41а, ал. 1, в размер, намален с 0,5 на сто за всеки месец, недостигащ на лицата до навършване на 55-годишна възраст от жените и 60-годишна възраст от мъжете;

- изплащането на пенсията от Учителския пенсионен фонд до навършването на 55-годишна възраст от жените и 60-годишна възраст от мъжете (чл. 41а, ал. 3);

- правото на учителите, придобили право на пенсия по реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за пенсиите, но които се пенсионират след навършване на възрастта, даваща право на пенсия в общия случай при условията на III категория труд, да получават към пенсията си добавка, определена в размер 0,1 % от основния размер на пенсията за всеки месец учителски трудов стаж, положен след 01.01.1997 г.

Считано от 01.01.2000 г. статутът на Учителския пенсионен фонд се урежда в § 22 от преходните и заключителни разпоредби на КЗОО. С новата уредба се определя неговото съществуване и администриране от Националния осигурителен институт до 2009 г., след която следва да бъде трансформиран в Универсален пенсионен фонд.

По предложение на СБУ, през 2002 г. се променя ал. 2 на §5 от преходните и заключителни разпоредби на КЗОО (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) като се регламентира изплащането на срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер намален с 0,3% (вместо с 0,5%) за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта, необходима за придобиване право на пенсия при изпълнение на общите изисквания на 68 от КЗОО за съответната година.

Нова придобивка е извоювана по инициатива на Синдиката през 2003 г. със създаването на нова ал. 4 на §5 от ПЗР на КСО - регламентирано е правото на учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените (но им липсва необходимия общ стаж) и се пенсионират след навършване на възрастта, необходима за придобиване на право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1 и 2, да получават пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1-3 от КСО, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст.

Поредно подобряване на условията предоставяни от УПФ е реализирано отново по предложение на СБУ с промяната на §5 от ПЗР на КСО (ДВ, бр. 112 от 2004 г.), която регламентира:

- изплащането срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ в размер, намален с 0,2% (вместо с 0,3%) за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта по общите изисквания на 68, ал. 1 и 2 от КСО за съответната година

и

- изплащането на добавка към пенсията от УПФ на лицата, които са придобили право на пенсия по условията на §5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, но са се пенсионирали по реда на чл. 68, ал. 1-3 от КСО. Добавката е в размер 0,2% (вместо 0,1%) от размера на пенсията за всеки месец с вноска в Учителския пенсионен фонд след навършване на възрастта по §5, ал. 1 от ПЗР на КСО.

През 2008 г. по инициатива на СБУ, е осъществена работна среща на председателя на Синдиката на българските учители, д.ик.н. Янка Такева, с председателя на Управителния съвет на НОИ – Йордан Христосков, в която вземат участие и експерти от Синдиката и НОИ. След проведените разговори СБУ подготвя и представя пред съответните институции – МТСП и НОИ мотивирано искане, в резултат на което са прецизирани текстове на § 22 от преходните и заключителни разпоредби на КСО (ДВ, бр. 109 от 2008 г.), в сила от 01.01.2009 г., като срокът на съществуване на Учителския пенсионен фонд е удължен до 2020 г.

Следваща съществена придобивка, подобряваща условията на фонда, отново е реализирана по предложение на Синдиката на българските учители. В писмо до председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева от 25.09.2013 г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов уточнява, че предложението на СБУ е подкрепено от НОИ и ще бъде обсъдено в рамките на бюджетната процедура за 2014 г. Промяната в КСО е публикувана в ДВ, бр. 111 от 2013 г., и влиза в сила от 01.01.2014 г. Променен е текстът на ал. 2, регламентиращ изплащането на срочна пенсия в размер намален с по 0,1% (вместо с по 0,2%) за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта, на която би придобило право на пенсия при изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 1 от КСО. Промяна е направена и в текста на ал. 3, според която на учителите, които са придобили право на пенсия при условията на §5, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на КСО, но са се пенсионирали при условията за възраст и стаж на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплаща добавка към пенсията от Учителския пенсионен фонд в размер по 0,33% (вместо по 0,2%) за всеки месец с осигурителна вноска в Учителския пенсионен фонд след придобиване на право на пенсия по §5, ал. 1 от ПЗР на КСО.

Значим успех в изпълнение на политиката на СБУ за подобряване и усъвършенстване на фонда е извършената по искане на Синдиката промяна през 2016 г. Считано от 01.01.2016 г., ал. 2 – 7 на § 22 от преходните и заключителни разпоредби на КСО са отменени, а промененият текст на ал. 1 продължава съществуването на Учителския пенсионен фонд, правейки го безсрочен (ДВ, бр. 61 от 2015 г.).

Считано от 01.01.2016 г., §5 от преходните и заключителни разпоредби на КСО е отменен, а специалният режим на пенсиониране на учителите е регламентиран в текста на чл. 69в от КСО (ДВ, бр. 61 от 2015 г.), което съответства на вече безсрочния характер на Учителския пенсионен фонд.

Създаденият нов чл. 20а от КСО (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) запазва относителната самостоятелност на Учителския пенсионен фонд. Ал.1 урежда приемането на годишния бюджет на Учителския пенсионен фонд със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него, без бюджета на Учителския пенсионен фонд да се включва в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.

Със същите изменения отпада и въведеното от 01.01.2013 г. условие учителите да придобиват право на ранна пенсия „три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1”, като възрастта се фиксира по години.

Нова промяна осъществена по инициатива на Синдиката на българските учители се извършва през 2018 г. От 01.01.2018 г. чрез допълнение в чл. 69в, ал. 3 КСО се даде възможност за учителите, които след упражняване правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал. 1-2 от КСО, на които е определена добавка към пенсията от УПФ, ако продължат да работят като педагогически специалисти да получат увеличение не само на основния размер на пенсията, но и на добавката.

Поредната, но не и последна придобивка свързана с пенсионното осигуряване на учителите бе промяната в Кодекса на труда, с която започна този материал – отпадането на възможността работодателя да прекрати трудовия договор на учител при придобито право на ранна пенсия и прилагането на това право единствено по желанието на придобилото го лице.

Учителският пенсионен фонд е жива и действаща система, доказала смисъла и ползата от своето съществуване през изминалите години. Той претърпя редица изменения, осъществени благодарение на исканията от страна на Синдиката на българските учители, чиято рожба е фонда, изменения довели до неговото усъвършенстване и подобряване на условията предоставяни на пенсиониращите се учители. Полагайки грижа за подобряване статуса и материалното състояние на своите членове Синдикатът ще продължи и своята работа по усъвършенстване и подобряване на Учителския пенсионен фонд.

Иван Кънчев

Гл.експерт в направление „Професионално-творческо“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©