Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Имат ли право директорите на образователните институции да членуват в синдикат?


Директор съм на училище от гр. София. В повереното ми училище има синдикална организация. Бих желала да членувам в синдикалната организация в училището.

Има ли пречка да бъда член?

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Кодекса на труда работниците и служителите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави.

Съгласно чл. 217, ал. 1 - 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорът се назначава по трудов договор от министъра на образованието и науката, началника на регионалния инспекторат или кмета на общината, от което следва, че има статут на работник/служител /наемен работник/ спрямо своя работодател и гарантирано от закона право на синдикално сдружаване.

Становището, че директорите не могат да членуват в синдикални организации, тъй като са работодатели е неправилно.

По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ те представляват работодателя – училището, детската градина или ЦПЛР, т.е. те не са работодатели по смисъла на закона.

Директорът на образователната институция е служител, педагогически специалист с ръководни функции, работещ по трудов договор, т.е. той попада в категорията лица по чл. 4, ал.1 КТ, от което следва, че по свой избор може да членува в синдикална организация.

Директорите имат същото основно гражданско право – правото им на сдружаване и личен избор в коя организация да членуват. Правото на равенство пред закона е определено в чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България и свързано с прилагането на чл. 49; Европейска социална харта (ревизирана) – Част І, т. 5 – „Всички работници и работодатели имат право на свободно сдружаване в национални или международни организации за защита на техните икономически и социални интереси“; Харта на основните права на Европейския съюз 2010/C 83/02 чл. 12 – правото на профсъюзно сдружаване; Конвенция 87 на МОТ за Свобода на сдружаване и закрилата на правото на синдикално организиране.

Директорите на образователните институции като членове на синдикална организация ползват всички постигнати договорености в КТД и имат защита по чл. 333 от КТ.

Няма нито конституционна, нито законова пречка да членуват в синдикалните организации, създадени в образователните институции, които те ръководят. Единствено и само синдикалната организация може да реши да ги приеме да членуват или да не ги приеме. От всичко казано се налага изводът, че директорите на образователните институции трябва по свой избор да членуват в синдикална организация, като се съобразяват само с Устава на организацията.

Екип на направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©