Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Подписа се Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община


На 28 януари 2021 г. г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и д.ик.н. Янка Такева и останалите социални партньори подписаха Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община от 27.10.2020 г.

Същият e резултат на доброто социално партньорство на Синдиката на българските учители със Столична община. С цел подобряване на учебния процес, запознаване на децата и учениците от Софийските образователни институции с културните и историческите обекти и приобщаването им към културно-историческото наследство, страните се споразумяха директорите, учителите и другите педагогически специалисти, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, да посещават безплатно общинските културни институции - музеи, галерии и други културни и исторически обекти в удобно за тях време.

Педагогическите специалисти, имащите право на безплатен достъп, е необходимо да представят документ /служебна бележка/, издаден от образователната институция, в която работят, удостоверяващ заеманата длъжност.

Анексът е неразделна част от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община, който влиза в сила от 01.01.2021 г. и е валиден за срок от две години.

АНЕКС:____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©