Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Подписан бе нов КТД за системата на предучилищното и училищно образование в община Ловеч
На 3.2.2021 г. в гр. Ловеч Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, Румяна Големанска, председател на Общински координационен съвет (ОбКС) на Синдиката на българските учители Румяна и Петя Станчева, председател на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България” подписаха нов общински колективен трудов договор (ОбщКТД) за системата на предучилищното и училищно образование в община Ловеч. Той влиза в сила от 17.01.2021 г. и е със срок на действие от 2 години.

Събитието е своеобразно потвърждение на ангажимента, поет от кмета на Община Ловеч г-жа Маринова за отговорно и ефективно социално партньорство със СБУ, а на него присъства още и Венцислав Христов заместник-кмет на Общината, натоварен с ресор „Образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности”.

В общинския КТД са отразени всички промени от новия отраслов КТД и от последния Анекс към него. Гарантирани са средствата и дейностите за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на персонала в образователните институции, както и защитата на трудовите им права. Определени са новите размери на минималните основни работни заплати, увеличени с не по-малко от 15 % за педагогическия персонал и с не по-малко от 10 % за непедагогическия персонал. За някои педагогически длъжности в договора са предвидени минимални размери на допълнителни трудови възнаграждения, по-високи от тези в Отрасловия КТД. Регламентирано е, че увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. се изразходва единствено и само за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти и непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

При достигане нивото на увеличение на минималните основни работни заплати и на допълнителните трудови възнаграждения, страните по общинския КТД се задължават да договорят и по-големи увеличения, ако е наличен съответния финансов ресурс.

В общинския КТД е предвиден по-голям размер на платения отпуск на педагогическия и непедагогическия персонал – с 2 дни повече от договореното в Отрасловия КТД, като се гарантират и редица социални придобивки и дейности за работещите в образователните институции.

Постигнатите договорености дават необходимото спокойствие и сигурност на ръководството на Общината и на директорите на образователните институции да работят ефективно и отговорно за развитието на общинската образователна система.

На срещата бе обсъдено още решението за преминаването към задължително предучилищно образование в детските градини и за 4-годишните деца от януари 2021 г., което бе прието единодушно от Общински съвет – Ловеч. Припомнено бе постигнатото за последните 4 години двойно увеличение на работните заплати на учителите (увеличение със 100 %), което бе последователно отстоявано, като една от ключовите политики на СБУ и регламентирано в програмата на правителството за изтичащия мандат.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©