Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
относно
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“


В брой 10 от 05.02.2021 г. на Държавен вестник бе публикувано Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Приемането на този документ е нов, невероятен успех на Синдиката на българските учители. Взаимовръзката между средното и висшето образование и осигуряването на подготовка във ВУЗ на студентите от педагогическите специалности, адекватна на съвременните условия, е сред основите политики на Синдиката.

Повече от две години лично председателят на СБУ, д.ик.н. Янка Такева, отстоява пред Министерство на образованието и науката необходимостта от промени в наредбата, гарантиращи по-добра подготовка по дисциплините с педагогическа и психологическа насоченост, повече практическа работа и включване на нови, отговарящи на съвременните условия учебни дисциплини. Участвайки в работна група съвместно с преподаватели от всички висши училища, обучаващи в педагогически дисциплини, тя защити блестящо позицията на Синдиката и новата наредба е факт!

Всички изменения, поискани от СБУ, са включени – диференцирана е подготовката съобразно учителската длъжност – „детски учител“, „начален учител“, „учител по...“, „ресурсен учител“, увеличени са часовете по методика на обучението, увеличени са часовете по приобщаващо образование, включени са нови, съвременни дисциплини в раздела “избираеми дисциплини“, отговарящи на нуждите на младия учител, влизащ в една съвременна класна стая.

Новост е и разработването и представянето на набора от компетентности, които трябва да придобие по време на обучението си всеки учител в зависимост от заеманата длъжност „детски учител“, „начален учител“, „учител по...“, „ресурсен учител“.

С публикуването на изменената наредба завърши един продължителен период, в който Синдиката на българските учители и лично председателя му д.ик.н Янка Такева, се бори за това висшите учебни заведения да модернизират и приведат към съвременните условия подготовката на педагогически специалисти, и тази борба завърши с блестящ успех!

Наредбата е публикувана на сайта на Синдиката на българските учители.

СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©