Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Решения на заседание на ОСТС от 05 февруари 2021 г.
СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Решения на заседание на ОСТС от 05 февруари 2021 г.

Днес, 05 февруари 2021 г., се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на всички социални партньори и началници на РУО на МОН в страната, при следният дневен ред:

1. Актуални въпроси в образователната система по време на епидемичната обстановка – съвместно с началниците на регионалните управления на образованието.

2. Изпълнение на проектите, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

3. Изменение и допълнение на Наредба № 15 /22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите и директорите и другите педагогически специалисти относно организацията и провеждането на обученията в електронна среда

4. Разни

РЕШЕНИЯ

По Т. I

1. Отрасловият съвет приема Министерство на образованието и науката да разработи и проведе в образователните институции анонимна анкета с която да се констатират причините за изчакването от страна на работещите в образователната система по отношение на ваксинирането за КОВИД 19.

2. Отрасловият съвет възлага на Министерство на образованието и науката да обяви официално изследването на ТРЕНД и получените резултати да бъдат дискутирани на следващ Отраслов съвет.

3. Регионалното управления по образование София – град да разработи протокол за изплащането на договорените в чл. 50 от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г. 30 лева за компенсиране разходите за консумативи при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, който протокол да служи като образец за останалите РУО за изплащането на същите средства и за директорите.

4. Началниците на Регионални управления по образованието да осъществяват действен контрол за изплащането на 30 – те лева за компенсиране разходите за консумативи при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, за да няма ощетени педагогически специалисти

По т. II

1. Отрасловият съвет приема на всеки три месеца Министерство на образованието и науката да представя отчет за изпълнението на Националните програми и оперативните програми в областта на средното образование.

2. При провеждане на следващи отраслови съвети определени от Министерство на образованието началници на РУО да докладват степента на изпълнение на Оперативните програми и Националните програми в образователните институции на територията на своята област.

По т. III

1. Отрасловият съвет дава добра оценка на досегашната работа на Националния информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

2. Отрасловият съвет приема да се създаде работна група, която да разработи специфични подходи за провеждането на предстоящото атестиране на педагогическите специалисти и директори

По т. IV

1. Министерство на образованието и науката да извърши проверка за изпълнението на Националния Колективен трудов договор и на заседанието през месец април председателят на Отрасловия съвет, заместник - министър Таня Михайлова, да докладва резултатите.

Всички предложения за решения бяха предложени от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева и подкрепени от членовете на ОСТС

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©