Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Важна информация относно дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставям на Вашето внимание следната информация:

1. Предоставя се възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието на обученията.

2. Предоставя се възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти над 54 годишна възраст.

3. За осигуряване на по-добра публичност по проекта е необходимо да бъде поставен линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) на електронните страници на РУО, както и на сайтовете на всички училища и детски градини на територията на съответната област.

При възможност да се публикуват периодично, както в горепосочените сайтове, така и в интернет пространството и в местните медии материали, свързани с изпълнението на проекта.

4. Предвид актуалните приоритети и предизвикателства пред образователната система да се популяризират подходящ начин и да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти за ефективно преподаване и оценяване на резултатите в електронна среда, специфики на отношения в училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите, обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.

Моля, да информирате своевременно всички заинтересовани страни с горепосоченото.

С благодарност за съвместната работа,

Наталия Михалевска

Ръководител на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©