Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Министерството на образованието и науката обяви старта на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“


Министерството на образованието и науката обяви старта на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, като финансира през настоящата учебна година 263 общообразователни, профилирани и професионални училища във всички области на страната на стойност 40 мил. лева.

Какво е изграждане на STEM училищна среда – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо- математическите науки в държавните и общинските училища в страната. Всеки училищен център ще включва промяна в следните елементи: физическа среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и управление на образователния процес. Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците, насочването им към технологични професии.

България има конкурентно предимство в технологичния сектор, съчетано с бързо растяща технологична индустрия (особено ИТ, автомобилна индустрия, електроника и мехатроника), поради което са необходими квалифицирани кадри. Чрез насочване на учениците към перспективни области ще се подкрепи индустрията и ще помогне за тяхното запазване и растеж в бъдеще, ще подобри професионалната и житейската перспектива на младите хора в България.

Програмата цели създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение в българските училища, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността и изследванията. Инвестициите ще подпомогнат въвеждането на нови методи на преподаване, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и създаване на ново учебно съдържание в посока интегриране на предметните области от STEM.

Крайният продукт от програмата ще бъдат технологични центрове в училищата, които представляват интегрирана съвкупност от кабинети, работилници, лаборатории, дигитални центрове и други учебни пространства в училищата, създаване на култура за иновации сред училищните общности.

Инвестицията в иновации с фокус върху STEM ще развива училищната общност в следните направления:

- Повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки и математика;

- Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, учене чрез правене, интегративно знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми;

- Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност; дигитални изкуства и креативност; умения, свързани с изискванията на индустрията; умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.);

- Стимулиране на учениците да създават и подобряват технологични решения в областта на механиката, програмирането и изкуствения интелект;

- Умения за създаване на нови технологии и тяхното автоматизиране;

- Увеличаване броя на учениците, интересуващи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии;

- Принос за растежа на технологичните индустрии и техния дял от БВП.

Създаване на дигитални създатели, инженери и млади изследователи

- Насърчаване култура на иновации сред училищната общност

- Подготовка на младите хора за успешна реализация в професиите на бъдещето

Наталия Михалевска

Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“

Министерство на образованието и науката____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©