Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ -Работно място на учителите при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда


В заповедта на министъра на образованието и науката за провеждане на обучението с учениците в електронна среда по време на преустановения от 22 до 31 март 2021 г. присъствен образователен процес поради въведените противоепидемични мерки, не е упоменато от къде трябва да работят учителите. По тази причина директорът ни задължава да провеждаме обучението от кабинетите си в училище. Има ли право на това и можем ли да поискаме да работим от вкъщи?

Организацията на обучението и на подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда в случаи на преустановяване на присъствения образователен процес поради извънредни обстоятелства бяха нормативно регламентирани през септември-октомври 2020 г. с измененията в Закона за предучилищното и училищното образование (нов чл. 115а) , Наредба № 10/1.9.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (нов раздел III.), Наредбата за приобщаващото образование от 20.10.2017 г. и Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (нов чл. 4а) .

Прилагането на новите нормативни постановки за времето на въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България в периода от 22 до 31 март 2021 г. е конкретизирано със заповеди на министъра на образованието и науката (№ РД09-748/19.03.2021 г. и № РД09-753/19.03.2021 г.). В тези заповеди не е засегнат въпроса за работното място на учителите, тъй като този въпрос е уреден в чл. 20, ал. 5 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците: „Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие ... като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване ...“.

В този смисъл, няма основание директорите на училищата да задължават учителите да работят от класните стаи при провеждане на синхронното дистанционно обучение. Всеки учител може да осъществява това обучение от дома си или избрано от него работно място, като ползва предоставена му от училището компютърна техника и осигурен достъп до интернет. В случай, че ползва лична техника и собствен абонамент за интернет, има право да получи допълнително трудово възнаграждение - 30 лв. месечно (пропорционално на отработеното време), за компенсиране на разходите за консумативи (съгл. чл. 50 на КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г.). Тези допълнителни средства се осигуряват целево в училищата, считано от 01.01.2021 година, и по този начин не натоварват бюджета на училището.

Пламен Иванов

гл. експерт в

Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©