Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се първото онлайн заседание на Отрасловия съвет със служебния екип на Министерството на образованието и науката


На 28 май 2021 г., се проведе първото онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование със служебния екип на Министерството на образованието и науката и всички национално представителни синдикални и работодателски организации, при следния дневен ред:

1. Приоритетни задачи на служебния екип на Министерството на образованието и науката.

2. Приключване на учебната година.

3. Разни.

В хода на заседанието министърът на образованието и науката проф. д.х.н Николай Денков и зам.-министрите Мария Гайдарова и Евгения Пеева представиха приоритетните задачи на МОН в рамките на служебния мандат, касаещи: спокойното приключване на учебната 2020/ 2021 г., провеждането на държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване, разработването на задълбочен анализ на резултатите от провежданото обучение от разстояние в електронна среда и набелязването на пакет от мерки, които да бъдат приложени при подготовката на новата учебна 2021/2022 г., финализиране на Картата на висшето образование в България и разработване на процедурите за създаване на изследователски университети, както и преглед на дейностите в Плана за възстановяване и устойчивост и в европейските програми с фокус – образование, наука и иновации.

В изказването си председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева отправи поздравления към служебния екип на МОН и изрази очакванията на социалните партньори за бъдещ успешен и ползотворен социален диалог в системата на предучилищното и училищното образование.

След встъпителните приветствени думи г-жа Такева очерта приоритетите за изпълнение пред МОН, които да осигурят успешното приключване на учебната година, безпроблемното стартиране на следващата и като цяло – нормалното функциониране на образователната система:

1. Водещ приоритет е опазване на живота и здравето на всички заети в образователния процес – педагогически специалисти, непедагогически персонал и ученици. Във връзка с изпълнението на този приоритет СБУ настоява МОН да предоставя периодично на социалните партньори обобщена информация относно заболеваемостта и осъществяването на ваксинационната програма в системата.

2. Вторият приоритет е свързан с нормативната уредба за средното образование и конкретно – приемането на две важни наредби: Наредба за инспектирането на детските градини и училищата и Наредба за управление на качеството в институциите. Г-жа Такева, припомни, че на предишното заседание на Отрасловия съвет са били представени техните проекти и изтъкна, че е целесъобразно за обществено обсъждане да бъде предоставена и втората наредба, след направени, ако се налага допълнителни корекции и допълнения, така че двете наредби да бъдат приети паралелно.

3. Третият приоритет се отнася до подготовката на следващата учебна година. Във връзка с това е необходимо да бъдат разработени нови гъвкави образователни модели в зависимост от епидемичната ситуация в страната и бъдат представени на следващо заседание на ОС. Елемент от подготовката е и изготвянето на задълбочен анализ на осъщественото обучение от разстояние в електронна среда през настоящата учебна година, който трябва да се извърши от междуведомствена работна група, с участието на представители и на социалните партньори.

4. Финансирането на образователната система е от жизнено важно значение за нейната нормална работа. С оглед запазването на спокойствието в системата и гарантиране на финансирането й, г-жа Такева настоя да бъде извършен анализ на изпълнението на бюджет 2021, както и на разработването на бюджет 2022 и бюджетната рамка за период 2022-2025.

5. Постоянен приоритет е квалификацията на педагогическите специалисти. Г-жа Такева, предложи МОН да очертае приоритетни теми за надграждаща квалификация и се реализират квалификационни форми преди началото на новата учебна година, като приоритетно се насочат към вътрешно институционалната квалификация – на ниво училище и детска градина. Информация, във връзка с подготовката и реализирането на плана за квалификация да бъде предоставена на следващо заседание на ОС.

6. Атестирането на педагогическите специалисти – Г-жа Такева изтъкна, че то не бива да се отлага повече. С оглед на неговото успешно и пълноценно провеждане, да се постави превес на електронното атестиране с цел запазване на психоклимата в образователните институции.

В хода на заседанието бяха поставени и искания от страна на СБУ за информация, свързана с националните и оперативните програми, по които работи МОН в подкрепа на дейности за развитие на средното образование и в интерес на заетите в него, подробно представен механизъм за финансиране на педагогическите специалисти, които осъществяват занимания с ученици и надхвърлят предвидения преподавателски норматив, и др. Същата информация ще бъде предоставена на следващо заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©