Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерството на образованието и науката


На 04 юни 2021 г., в онлайн формат се проведе извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование при следния дневен ред:

1. Обсъждане на национална програма „Отново заедно“;

2. Изпълнение на дейностите по Национални програми 2021 г.;

3. Информация за планирана квалификация на педагогическите специалисти до септември 2021 г.;

4. Разни.

По точка първа от дневния ред министърът на образованието и науката проф. д.х.н Николай Денков запозна участниците в отрасловия съвет с предложената нова национална програма и основните цели, които се поставят чрез нейното изпълнение. Обърна внимание на комплексността на програмата – насочена както към учениците и педагогическите специалисти, така и към туристическата сфера.

В своето изказване председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изказа подкрепата на Синдиката за тази инициатива, даваща възможност за възстановяване на ученици и учители прекарали продължително време в условията на обучение от разстояние в електронна среда и направи конкретни предложения:

На първо място подчерта необходимостта министерството да предложи поне три примерни критерия за подбор на участниците с което да се облекчи процедурата по подбирането на ученици на училищно ниво.

Категорично да не се допуска натиск към директорите на образователни институзции за избор на един или друг туроператор.

Министерството да изготви примерен договор между образователна институция и туроператорска фирма в който да залегне изпълнението на основните цели и дейности заложени в програмата.

Да не се допусне ръководители на групите от ученици да бъдат лица извън педагогическия персонал, примерно медицински специалисти.

Особено внимание г-жа Такева отдели на ангажираността на учителите по тази програма и възможностите за нейното компенсиране – заплащане на труда и осигуряване на отпуск.

В проведената дискусия направените предложения бяха обсъдени и приети от участниците в отрасловия съвет.

По точка втора зам.министър Гайдарова запозна участниците с изготвения и изпратен до социалните партньори материал за изпълнине на националните програми. Председателят на СБУ г-жа Такева в изказването си отчете, че програмите в момента са в етап на изпълнение, но до каква степен всяка една от тях се реализира активно зависи и от отговарящите за тях експерти в МОН. За да може да бъде осъществяван действен контрол тя изиска министерството да предостави списък с ръководителите на всяка програма.

По точка трета се представиха проектите за ква лификационни форми за педагогически специалисти през лятото на 2021 г.

Г-жа Такева даде висока оценка на дейността на НЦПКПС в гр. Банкя и на отдел квалификация, както за реализираните до момента обучения, така и за планираните такива.

След приключване на дневния ред Отрасловия съвет бе закрит.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©