Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“


ВЪПРОС: Защо детските градини и училищата трябва да участват в националната програма „Без свободен час“?

ОТГОВОР: Програмата функционира вече 12-та година и дава възможност общинските и държавните училища и детски градини и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) да подпомагат бюджетите си при осигуряване на заместници на отсъстващи учители за гарантиране на непрекъснат образователен процес. От тази година е създаден допълнителен модул за подпомагане на педагогическите специалисти при провеждането на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи, когато е преустановен присъствения образователен процес.

ВЪПРОС: В кои конкретно случаи програмата подпомага бюджетите на цитираните образователни институции?

ОТГОВОР: „Без свободен час“ е разделена на три модула, като първите два осигуряват средства за заместване на отсъстващи учители в детските градини и училищата. На училищата се възстановяват средства за заместване само през учебно време, т.е. от 15 септември до 30 юни на следващата календарна година. Предвид обстоятелството, че през летния период масово се ползват годишните отпуски от педагогическите специалисти, работещи в детските градини, директорите на детските градини могат да се възползват от програмата и през летните месеци, за да се финансира заместване на отсъстващи учители, работещи с деца от III и IV възрастова група, т.е. в задължителна предучилищна възраст. Когато се налага сливане на групи през лятото, условието е децата от III и IV възрастова група да са повече от половината в групата.

Чрез Програмата ръководствата на институциите могат, без притеснения за невзети часове или намаляване на времето за усвояване на учебния материал, да осигурят възможността учителите да ползват платен годишен отпуск за съответната календарна година, както и такъв от минали години, служебен творчески отпуск, отпуск за синдикална дейност, отпуск за временна нетрудоспособност, отпуск, когато служителят учи или кандидатства във висше училище или за докторантура.

Често се срещат случаи, в които програмата възстановява средства от заместване на отсъстващ учител поради ползване на платен годишен отпуск след майчинство, който е с продължителност повече от 2 или три месеца. В такива случаи или по преценка на директора, програмата дава възможност да бъде назначено заместващото лице по Кодекса на труда, като разходът за сметка на програмата за пълен отработен месец не може да надвишава размера на началната заплата за длъжността „учител“ и дължимите от работодателя осигурителни вноски за тези средства. Ако директорът прецени, че тези средства са недостатъчни, то може да компенсира остатъка от бюджета на училището.

Смятаме, че националната програма обхваща палитрата от необходимости за ползване на отпуск по време на учебната година, без да се прекъсва образователния процес.

ВЪПРОС: В училища в малки населени места трудно се осигуряват заместващи учители, още повече специалисти по учебен предмет. Как програмата отговаря на този проблем?

ОТГОВОР: Когато има затруднение при намирането на заместващ специалист по учебен предмет, директорът може да потърси такъв в банката с кадри, която съответното регионално управление на образованието (РУО) поддържа и ежегодно актуализира. Заместващият специалист може да е от друго населено място, затова стойностите на лекторските часове са различни за пътуващи и непътуващи учители.

В случаите, когато не е наличен специалист, директорът може да определи часовете да се провеждат от неспециалист по конкретен учебен предмет, педагогическия съветник, психолога, а в детската градина – дори и медицинското лице, за да се запази живота и здравето на децата. Темите за тези часове са свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование – за училищата. Детските градини са подготвили материали, които да осигурят ефективно педагогическо взаимодействие, а в ЦСОП заместващите учители осъществяват дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и компетентностите на децата в областта на изкуствата и спорта.

ВЪПРОС: Как се кандидатства за участие в програмата „Без свободен час“?

ОТГОВОР: Думата „кандидатстване“ не е най-точната. Всяко училище, детска градина или ЦСОП може да започне да „работи“ по програмата по всяко време само като използва формулярите, публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката, рубриката „Програми и проекти“ . Процедурата за участие в програмата е лесна през онлайн платформата на МОН за кандидатстване по национални програми (https://np.mon.bg), спестява време на учителите и администраторите и не се различава от обичайната при ползване на отпуск. Разликата е, че във формулярите е посочено, че заместването се финансира от националната програма „Без свободен час“.

Два пъти в годината - от 1 до 15 юли и от 1 до 15 ноември, всяко училище, детска градина или ЦСОП има достъп до онлайн платформата. Необходимата обобщена справка за реално проведени учебни часове се генерира за улеснение през платформата за всяка конкретната образователна институция.

ВЪПРОС: Има ли ограничения в размера на средствата, за които кандидатстват институциите?

ОТГОВОР: Всяко училище, детска градина или ЦСОП може да заяви възстановяване на средства от осигурено заместване на отсъстващи учители в размер на не повече от 0,6% от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания, който преди една година беше 0,5%. Друго условие е часовете с осигурено заместване от неспециалисти да не надвишават 30% от общия брой часове с осигурено заместване с цел да се стимулира заместването от специалисти. Тези ограничения са заложени като функционалност на платформата и не натоварват институциите с допълнителни изчисления.

ВЪПРОС: На какво дължи дълголетието си националната програма „Без свободен час“?

ОТГОВОР: За годините, в които функционира програмата, сме се старали да откликнем на потребностите и да намерим решение на поставените проблеми. Като доказателство са промените, които правим, за да се намали административната тежест и да подобряваме условията на програмата. Преди 4 години разширихме обхвата на програмата като включихме детските градини. На следващата година им дадохме възможност да осигуряват заместване чрез програмата и през летния период. В резултат на това всяка година броят на участвалите в програмата детски градини се увеличава, като започнахме със 7 през 2017 г., а през 2020 са повече от 120. 36% от общинските и държавни училища и ЦСОП в страната ежегодно получават средства от програмата. Бюджетът „Без свободен час“ от 2016 до 2021 година е увеличен 1 100 000 лв. Увеличаваме размера на лекторския час според предвидените в Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование стойности.

Дълголетието на националната програма най-вече се дължи на ползотворното сътрудничество със социалните партньори и волята на ръководствата на министерството на образованието и науката през последните 12 години, на проявяваната чувствителност към проблемите на образователните институции и общата грижа за предоставяне на качествено образование.

Соня Мелоян

Директор на дирекция "Организация и контрол"

Министерство на образованието и науката____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©