Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерството на образованието и науката


На 07 юли 2021 г., в онлайн формат се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование при следния дневен ред:

1. Обсъждане на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“;

2. Предложения за информационна кампания с цел повишаване процента на имунизираните, заети в системата на предучилищното и училищното образование;

3. Предложения за синхронизиране на Наредба № 4 за учебния план, Наредба № 8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на постъпилите в хода на обсъждането предложения по проекта на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата;

4. Разни.

5. По точка първа от дневния ред зам.-министър Гайдарова запозна участниците в отрасловия съвет с предложение национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ да се насочи към прилагането на нови мерки в грижата за здравето на всички преболедували Kovid - 19. Изрази необходимостта от засилване ролята на профилактиката и превръщане на превенцията в основен фактор за борба с последиците след прекаран Kovid-19.

В своето изказване председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изказа подкрепата на Синдиката за това предложение, което поставя преболедувалите Kovid - 19 във фокуса на внимание на програмата като изтъкна, че професията на учителите и другите педагогически специалисти е една от рисковите професионални групи и за да може да се гарантира нормалното протичане на учебния процес следва да се обърне сериозно внимание както на профилактичните мерки за предпазване от това заболяване с особена обществена значимост, така и мерки за пълноценно възстановяване здравословното състояние на преболедувалите.

По точка втора зам.-министър Евгения Пеева представи на участниците идеята за организиране на информационна кампания за повишаване процента имунизирани в системата на образованието. В хода на дискусията председателят на СБУ г-жа Такева направи три съществени предложения – 1. Разгръщане на сериозна информационна кампания с участието на личности с доказан авторитет, лекари, личен пример; 2. Осигуряване на четири дни платен домашен отпуск на ваксиниращите се, по два дни след първата и втората доза ваксина; 3. Издаване на информационна брошура с актуални данни за ефекта от ваксините, както и за негативите и опасностите от неваксиниране.

В изказването си г-жа Такева подчерта, че процеса на ваксиниране на работещите в системата на средното образование е особено значим, но и че тук става въпрос за личен избор на всеки човек и ние трябва да бъдем достатъчно убедителни, за да се реализира тази важна задача.

В хода на дискусията от министерство на образованието и науката бе предложено дните отпуск след поставяне на ваксина да бъдат два, а не четири. Предложението се прие от всички участници в Отрасловия съвет с изключение на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България, гласували против ползването на отпуск при ваксиниране и Независим учителски синдикат, гласувал „въздържал се“.

По точка трета зам.министър Гайдарова запозна участниците в Отрасловия съвет с работата и предложенията направени от работната група по синхронизиране на посочените наредби. Отчете, че въпреки малкото време е извършена значителна работа, направени са много предложения, но значителна част от тях изискват допълнително обсъждане, прецизиране и синхронизиране. По тази причина тя предложи на Отрасловия съвет за обществено обсъждане да бъдат представени конкретни промени в три наредби

– в наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическти специалсти – Атестирането да се извършва в електронна среда, като попълването на документите и препращането им се извършва по електронен път;

- в Наредба № 4 за учебния план – да се урегулира статута на едната седмица за проектни и творчески дейности в І – ІІІ клас, като предложението е тя да бъде в рамките на 32 –те учебни седмици, а не над тях;

- в наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците се предлага оценяването при НВО и ДЗИ да се извършва със скали с еднакъв брой точки – 100.

След кратка дискусия всички участници в отрасловия съвет приеха така направеното предложение.

В точка „Разни“ д.ик.н. Янка Такева направи следните конкретни предложения: 1. При актуализирането на държавния бюджет на Република България да се отстоява искането за актуализирене Бюджета на МОН с 500 хиляди лева, които са особено необходими, за да се осигури финансовото обезпечаване на новоизграждащото се СТЕМ звено към МОН;

2. МОН да разработи и разпространи своевременоно указания по организиране началото на новата учебна година, като се съобрази със заплахите от нова епидемична вълна;

3. Доколкото национална програма „Отново заедно“ е трудно приложима в училища, където значителен дял от учениците са от уязвими групи и за които българският език не е майчин, да се потърсят възможности за промени в програмата, така че тя да се съобрази със съществуващите етно-културни специфики на тези ученици и да бъде приложима спрямо тях.

След проведената дискусия участниците в отрасловия съвет приеха така направените предложения

С приключване на дневния ред Отрасловия съвет бе закрит.

Иван Кънчев

Главен експерт в направление “Професионално-творческа защита“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©