Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


В бр. 75 на Държавен вестник от 10.09.2021 г. бяха публикувани изменения на две наредби отнасящи се до системата на предучилищното и учиилщното образование – Наредба 4 за учебния план и Наредба № 5 за предучилищното образование.

В Наредба № 4 измененията са следните:

1. В чл. 3, е променен седмичния брой часове в V – VІІ клас (Приложение № 1 към чл. 12) в рамковия учебен план, съответно 30 и половина часа в пети клас, тридесет и един часа в шести клас и тридесет и един и половина часа в седми клас. Изменението е направено в съответствие с промените в наредбата от 2020 г., когато бяха увеличени с половин час седмично часовете по математика в пети и шести клас и по география в седми клас;

2. Урегулира се статута на едната седмица за проектни и творчески дейности в І – ІІІ клас – с промяната в Приложение № 1 се определя, че тя е в рамките на 32 – те учебни седмици, а не над тях.

В Наредба № 5 за предучилищното образование измененията са в две направления:

1. С промяна в чл. 10а се дава възможност при обявена извънредна епидемична обстановка и при наличие на регистрирана 14 дневна заболеваемост от над 250 на 100 000 души от населението на децата записани в задължителна предучилищна група да се разршава отсъствие след писмено уведомление до директора.

2. С промяна в чл. 18б се облекчават възможностите за преминаване към самостоятелна форма на обучение при обявена извънредна епидемична обстановка. Родителите могат да подадат заявление за преминаване към самостоятелна форма всеки месец, до пето число на месеца.

Промените в Наредба 5 са свързани с пандемичната обстановка и тенденциите при нейното развитие. Определено са насочени към опазване живота и здравето както на децата, така и на учителите и непедагогическия персонал, а и на семействата на децата.

В същото време не може да не обърнем внимание на притеснителната тенденция, че като се използва горния аргумент постепенно се разширяват възможностите за самостоятелна форма на обучение, или т.н. „домашно обучние“, срещу което Синдикатът не веднъж е изразявал своята отрицателна позиция.

Преди началото на учебната година трябва да напомним и за влизащото в сила от учебната 2021-2022 г. изменение на Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

С изричното настояване на председателя на Синдиката, д.ик.н. Янка Такева, бе прието решение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование за намаляване минималните норми преподавателска работа на учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с осем часа годишно. Решението бе материализирано при измененията на Наредба № 4 за норимиране и заплащане на труда, публикувани в Държавен вестник, бр. 12 от 2021 г. Тази извоювана нова мярка е поредна проява на последователната политика на Синдиката за опазване живота и здравето на работекщите в системата на образованието.

Иван Кънчев

Гл. експерт в направление „Професионално – творческа защита“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©