Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НАРЕДБА № 18 ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
ДВ бр. 77, 2021 г.


В извънредния брой № 76 на Държавен вестник бе публикувана обсъжданата дълго време Наредба за инспектиране на детските градини и училищата.

І. Като започваме в обратен ред трябва да отбележим, че с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата се дава решение на един въпрос, вълнуващ непедагогическия персонал през последните месеци, а именно от кога влиза в сила правото им да получават допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда. Въпреки, че и до сега не съществуваха реални пречки за предоставянето на това ДТВ, като се има предвид, че средствата за него бяха планирани в бюджетите на учебните институции, новият текст:

„В § 12 от заключителната разпоредба на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 12 от 2021 г.) думите „с изключение на § 1, който влиза в сила от учебната 2021 – 2022 година“ се заличават“ категорично отхвърля всякакви колебания и дава възможност за получаването на т.н. „диференцирано заплащане“ от непедагогическите специалисти. Разбира се, следва да бъдат изпълнени условията на чл. 24, ал. 1, т- 2 – разработване на критерии и показатели за оценка, включени във вътрешните правила за работна заплата и чл. 27, ал. 7 – извършено оценяване.

ІІ. В самата Наредбата за инспектиране е променена структурата на оценката на инспектираната институция (сравнино с предходните проекти) – вместо една цялостна оценка на качеството, формирана като средноаритметична стойност от оценките по всяка от областите на инспектиране, сега се приема оценката да е комплекс от три качествени оценки, за всяка от инспектираните области (1. образователен процес; 2. управление; 3. институционална среда). За всяка една от областите се разработват критерии и показатели за инспектиране. Чл. 9 на наредбата вменява изключителна отговорност на директора но НИО – „Критериите и индикаторите за инспектиране за областите по чл. 6 се разработват, апробират и усъвършенстват от директора на НИО“.

Оценката на всяка отделна област за инспектиране се формира като процентно отношение на сбора от точките, получени по отделените критерии, към максималния брой точки за областта. Оценките са, както следва (чл. 13):

„1. „много добра“ – по-висока от 81 процента;

2. „добра“ – от 61 до 80 процента вклю-чително;

3. „задоволителна“ – от 41 до 60 процента включително;

4. „незадоволителна“ – по-ниска от 40 процента

По най-ниската от получените оценки се определя и периода за провеждане на следващата инспекция на институцията. Диференцирането на периодите за инспектиране е добре направено, но не става ясно дали при следващото инспектиране ще се проверяват само тези области, по които са получени най-ниски оценки при предходното инспектиране или отново ще се проверяват всички области. Например, ако при дадено инспектиране са получени оценка „много добра“ и/или „добра“ по две области и оценка „незадоволителна“ по третата област, означава ли, че след шест месеца до една година при последващата проверка ще се проверява само третата област или отново всички области ?

Добре е разработен и самия процес на инспектирането, завършващ с публикуване на резюме от доклада от инспекцията на детската градина или училището на електронната страница на НИО.

Иван Кънчев

Гл. експерт в направление „Професионално - творческа защита“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©