Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Интервю с Ана Ананиева, доктор по конституционно право, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Изградени са нов тип социални услуги в подкрепа на децата

за тяхното благополучно бъдеще

- Госпожо Ананиева, кои са новите моменти в работата на Агенцията за социално подпомагане при гарантирането на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услу-ги според индивидуалните им потребности?

- Грижата за днешния и утрешния ден на децата предполага ця-лостна, целенасочена политика, която да се усъвършенства постоянно чрез нови форми и методи. По силата на специална Европейска дирек-тива и на приета въз основа на нея Национална стратегия „Визия за де-институционализация на децата в Република България” с валидност до 2025 г., през последните години приоритетно значение в този процес придоби извеждането на децата без семейна грижа от масовите социални домове и настаняването им в къщи от семеен тип, където с помощта на подготвени социални работници да се отглеждат ограничен брой деца /до 10 - 12/ и да се създава близка до семейната атмосфера.

В изпълнение на поставените от Визията срокове към днешна дата вече са закрити всички Домове за деца и юноши, лишени от родителска грижа, и е изградена модерна мрежа от нов тип социални услуги. Та-зи мрежа трябва да отговори на философията, че най-естествената среда за физическото, нравственото и интелектуалното развитие на всяко дете е семейството. Естествено е този процес, независимо от ускореното му завършване, да продължава в постоянен, дългосрочен план, тъй като той поражда нови и нови проблеми и изисква постоянно усъвършенст-ване.

- Бихте ли представили основните акценти и преимуществата на новия подход за отглеждане и развитие на децата без семейна грижа?

- Развитието на новата форма за отглеждане и развитие на децата без семейна грижа би следвало да избегне опасността от изолация на де-цата от обществена среда, от контакти с училища, културни средища, различен род публични събития на съответната територия. С оглед на това особена значимост има партньорството между неправителствените организации и компетентните държавни институции. Стратегически пар-тньор е системата на образованието, която има незаменима роля за формиране на знания, умения и компетентност, както у децата, в това число - и децата в риск, така и у социалните работници, професионално ангажирани с тази дейност.

От стартирането му и до днес процесът на деинституционализация продължава да се дискутира и като цел и съдържание, и като форма, и като възникващи нови проблеми. Чувствителността на обществото е обяснима. Тя допринася за повишаване на информираността на широки среди, но едновременно ражда критични наблюдения и полезни за инс-титуциите предложения и идеи.

Досегашният опит показва, че този нов подход в грижите за децата дава много повече възможности за превенция и ранна интервенция при деца в риск, а близката до семейната среда ускорява информацията и включва по-бързо и ефективно компетентните за решаване на конфликт-ни ситуации институции. Осигуряването на грижа за децата чрез алтер-нативни рeзидентни услуги облекчава и възможностите за постоянно сътрудничество с образователните, културните и друг род обществени структури, което ги приближава до естествената среда и води до инди-видуализация на подхода към всяко дете. А индивидуалният подход осигурява ранна оценка на възможностите, предпочитанията и уменията на децата в интерес на тяхната пълноценна реализация в трудовия и об-ществения живот, който им предстои.

- Каква е ролята на системата на образованието и виждате ли възможности за сътрудничество със Синдиката на българските учи-тели при осъществяването на този подход?

- Своевременната подготовка на децата, лишени от семейна грижа, за бъдещия самостоятелен начин на живот има важно значение не само за изграждането на пълноценни личности, но и за разгръщане на инте-лектуалния потенциал на нацията. В това отношение интерес представ-лява най-новото апробиране на модел, насочен към децата във възрас-товата група 13 – 18 години, който трябва да даде възможности за отчи-тане и развитие у децата на подходящи за възрастта и качествата им на-вици, нагласи и умения. Особено полезно е включването на обществени фигури с дългогодишна експертиза и висок професионализъм от типа на д.ик.н. Янка Такева, председателя на Синдиката на българските учители, която активно участва в изготвянето и в изпробването на новия модел.

Задължително условие за успешното усвояване на този модел е включването на местно ниво на училището, кметовете и структурите за социални услуги. Спецификата на различните райони в страната дава възможност за полезни за каузата на децата контакти с икономическите звена, които имат и възможности, и потребност от подготовката и прив-личането на нов трудов потенциал. Тази двустранна заинтересованост все още не е достатъчно развита, а тя предполага специално внимание. В тази посока вече се разработват и прилагат тъй наречените „менторски програми”, които трябва да дадат възможност за ранно изграждане на професионални и трудови навици, за включване на юношите в работния процес, а и за пълноправното им участие на пазара на труда още „на следващия ден”. Разработени от доказани професионалисти в различни-те сфери на труда, образованието и учебната дейност, менторските програми могат да станат важен фактор при избора на бъдещи профе-сионална реализация и образование.

Като цяло новите форми на подготовка на децата за включването им в трудовия и обществения живот са неделима част от процеса на реа-лизация и гарантиране на правата на детето. Те са, макар и частичен, отговор на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на децата от 1989 г., ратифицирана от българското Народно събрание на 3 юли 1991 г., т.е. превърната в част от действащото вътрешно право на стра-ната. Тази конвенция изисква от държавите - членки на ООН, именно да гарантират достоен живот и благосъстояние за всяко дете.

Материала подготви Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©