Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Днес, 12 октомври 2021 г., в онлайн формат се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование при следния дневен ред:

1. Обсъждане на актуализация на бюджет 2021 г. – предложения;

2. Проект на бюджет 2022 г. – предложения;

3. Организация на учебната 2021/3.2022 г- в условията на пандемия;

4. Разни.

По точка първа от дневния ред министър Денков запозна участниците в отрасловия съвет с постъпилото предложение от Синдикат на българските учители за актуализиране бюджета на образователната система за 2021 г. с 30 милиона лева – 18 милиона за осигуряване на КОВИД мерките и 12 милиотна за издръжка на образователните институции.

Министърът информира, че към момента МОН разполага с предвидените при актуализацията на държавния бюджет за 2021 г. 8 млн. лева и те ще бъдат разпределени между всички държавни и общински образователни институции, за да покрият увеличените разходи за спазване на противоепидемичните мерки и заради увеличените цени на тока, парното, водата и др.

Разпределението на сумите за отделните училища, детски градини и центрове ще бъде по два показателя – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответното училище или детска градина. Така ще се осигури равнопоставеност между малките и големите образователни институции.

Министърът увери, че при извършване на нова актуализация на бюджета отпуснатите средства ще бъдат разпределени по същия начин, за да се гарантира покриването на повишените разходи свързани с епдемичната криза и повишената издръжка, както и равнопоставеността между образователните институции.

По втора точка бе представено предложението на СБУ за бюджет 2022 г., включващо увеличение на средствата за работна заплата, средствата за националните програми, за издръжка и др. При проведената дискусия социалните партньори изразиха съгласието си с необходимостта от увеличение на бюджета за образование през 2022 г. и заявиха, че обединяват усилията си за постигането на това увеличение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СБУ ЗА БЮДЖЕТ 2022 Г.:

По трета точка от дневния ред министър Денков запозна членовете на отрасловия съвет с актуалната епидемична ситуация и прилаганите противоепидемични мерки. Социалните партньори се обединиха в подкрепата си към политиките на МОН.

След проведената дискусия участниците в отрасловия съвет приеха така направените предложения.

С приключване на дневния ред Отрасловия съвет бе закрит.

Иван Кънчев

Главен експерт в направление “Професионално-творческа защита“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©