Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ


В Държавен вестник, бр. 91 от 2 ноември 2021г. се обнародва Постановление № 363 от 28.10.2021 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование.

С изменението е променена разпоредба на чл. 14, ал. 5 на Наредбата, както следва:

В съответствие с доклада за напредъка на детето, обучението чрез допълнителни модули, насочено към деца, за които българският език не е майчин или които не владеят добре български език, може да се провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност не повече от 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

С промяната се увеличава горната граница на часовете за провеждане на допълнителното обучение, а конкретната продължителност ще може да бъде съобразена с потребностите на отделното дете от учителите в групата. Допълнението на Наредбата има за цел да осигури възможност на децата да усвоят и да усъвършенстват уменията си за общуване на български език и да се предотврати възникването на обучителни затруднения, които често са причина за отпадане от образователната система на децата, за които българският език не е майчин. Промяната ще даде възможност на учителите да планират продължителността на тази дейност в съответствие с потребностите на отделното дете от допълнително обучение по български език през неучебното време.

Павлина Петрова,

гл. експерт-юрист

в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©