Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

В централата на СБУ се проведе обучение на учители по проект: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“


На 10 и 11 декември 2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на учители по проект: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието (МОН) и в партньорство между СБУ и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. По проекта през 2021 г. вече бяха проведени обучения за учители от областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца и гр. Свищов, като предстои да бъдат реализирани и такива за педагогически специалисти от средни училища от областите София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград.

В проведеното в Централата на СБУ обучение се включиха педагогически специалисти от училища на територията на гр. София, които имаха възможността да получат необходимите знания, умения и компетентности по 5 ключови теми: „Основни понятия в икономическата теория“; „Пари и кредит“; „Застраховане – принципи и практика“; „Данъци и други публични вземания – контрол, отговорности, санкции“; „Предприемачество“.

Началото на обучението бе поставено с приветствие към академичните преподаватели и присъстващите учители на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и инициатор на проекта „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“. Тя поздрави сърдечно лекторите на обучението – част от авторитетния и висококвалифициран екип на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, и запозна участниците с тях: доц. д-р Румен Ерусалимов, зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“; доц. д-р Искра Пантелеева, зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“ и член на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“; доц. д-р Марин Маринов, финансов директор на Академията и член на катедра „Финанси и кредит“; доц. д-р Людмил Несторов, ръководител на катедра „Обща теория на икономиката“, и доц. д-р Пепа Стойкова, научен секретар и член на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Г-жа Такева не пропусна да подчертае, че именно Академията е събрала цялата икономическа мощ на страната, защото тя подготвя топ специалисти, които заемат ключови позиции в държавната администрация, но и полагат огромни усилия за квалификацията на българските учители.

Председателят на СБУ благодари на участниците в обучението за проактивността и желанието за самоусъвършенстване и сподели, че това е най-стойностното, обхватно и актуално обучение по финансова и икономическа грамотност, което се провежда в страната, а цялостният проект, по който се реализира, е от изключителна важност за квалификацията и обучението на българските учители.

В края на своето изказване г-жа Такева говори за значимостта на финансовата и икономическата грамотност, за подготовката на младото поколение за предизвикателствата на динамичната обществена среда, за актуалността и изключителната значимост на непрекъснатата квалификация на учителите, като сподели, че СБУ е насочил усилията си и в посока „Обучения за формиране на медийна грамотност и гражданско образование за педагогически специалисти“.

Доц. Румен Ерусалимов, зам.-ректор и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“ в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, и ръководител на екипа на обучението, благодари на д.ик.н. Янка Такева за топлия прием в Централата на Синдиката, за прекрасните условия за реализирането на обучението и за възможността СБУ и Академията, с подкрепата на МОН, да си сътрудничат ползотворно за осъществяването на този иновативен, интересен и много полезен проект. Преди началото на лекционния блок той представи накратко дейността на СА „Д. А. Ценов“, очерта лидерството на Академията в дистанционното обучение, традициите във финансовото, застрахователното и счетоводното висше образование и възможностите за дистанционни магистратури.

Доц. Ерусалимов представи накратко своята научна и практическа дейност и подчерта, че ръководената от него катедра „Застраховане и социално дело“ в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, е първата, а и единствена застрахователна катедра в страната. Във своята лекция на тема: „Застраховане – принципи и практика“ той даде определение на застрахователната дейност, очерта основни понятия на застраховането и рисковете в застраховането, а после се спря на характеристиката и особеностите на застрахователната дейност, като представи разделите, клоновете и видовете застраховане, особеностите на животозастраховането и общото застраховане и формите на застраховане.

Доц. д-р Искра Пантелеева представи темата „Предприемачество“. Изясни същностните аспекти на предприемаческия процес от възникването на предприемаческата идея до практическата й реализация – очерта предприемаческите ресурси, възможностите за стартиране на собствен бизнес, правната форма за реализиране на предприемаческа дейност. Във втората част на лекцията зам.-ректорът на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, бяха посочени въпроси, свързани с предприемаческия план и програма, техните структури, раздели, предназначение и основни функции, и др.

Доц. д-р Людмил Несторов представи темата: „Основни понятия в икономическата теория“. В лекцията си той очерта същността и видовете производствени разходи, процеса на минимизиране на производствените разходи за кратък и дълъг срок, приходите и доходите на фирмата, както и нейните печалби и загуби. А после представи основните въпроси за: същността на Брутния вътрешен продукт (БВП) и подходите за неговото измерване; характеристиките на номинален и реален, потенциален и фактически БВП; други показатели за макроикономическа активност като нетен вътрешен продукт, национален доход, личен доход, разполагаем доход и взаимовръзките между тях; същността, видовете и подходите за съставяне на държавния бюджет.

В хода на своята лекция доц. д-р Марин Маринов разгледа произхода и функциите на парите, тяхната сегашна и бъдещата стойност, олихвяването и дисконтирането на паричните потоци. Говори за банковите продукти и представи въпросите за кредита като икономическа категория, за систематизацията на банковите кредити и за видовете погасителни схеми при кредитния процес, като посочи примерни ситуации и погасителни планове.

Темата за данъците и другите публични вземания бе разгледана от доц. д-р Пепа Стойкова. В първата част на своята лекция тя разгледа въпроса за данъците и други публични вземания като обекти и субекти на икономическия контрол, икономически нарушения и престъпления, а във втората част подробно се спря на контролните органи и институции, отговорностите, които могат да се търсят в резултат на осъществен финансов контрол, и санкциите при установени икономически грешки и измами – глоби, имуществени санкции, конфискации и др.

Двудневното обучение премина в позитивна атмосфера, като в хода на лекциите бяха решени интересни казуси и се оформиха полезни дискусии. Високоерудираният хабилитиран преподавателски състав, ангажиран по проекта, предостави на учителите и специално разработени за проекта материали, с които да бъдат подпомогнати в своята работа. Педагогическите специалисти получиха сертификати за обучението и изразиха увереност, че ще мултиплицират получените знания сред своите колеги и ученици.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©