Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ защити позицията си относно промени в ЗПУО пред Комисията по образованието и науката на 47. Народно събрание
На 19.01.2022 г. се проведе заседание на Комисията по образованието и науката към 47. Народно събрание на Република България. То бе ръководено от Ирена Анастасова, председател на Комисията. В него от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се включи Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческо“ в Централата на СБУ, а повод за неговото участие бе заложената в дневния ред на Комисията втора точка, посветена на разглеждане на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), №47-102-01-13, внесен от Министерския съвет на 31.12.2021 г. и насочен към деполитизиране на образователната система. В заседанието участваха народни представители, членове на Комисията по образованието и науката към 47. Народно събрание на Република България, акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, директори на дирекции и началници на отдели в МОН, социални партньори, представители на неправителствени организации и политически партии, непредставени в настоящия парламент.

Считайки, че системата на образованието по презумпция следва да бъде деполитизирана и проявите на „партийно влияние“ се отчитат по-скоро при ръководството на системата, а не в процеса на образователната дейност, на този етап СБУ категорично отхвърля предложения проект във вида, в който той е внесен от МС.

В хода на заседанието на Комисията Иван Кънчев запозна участниците в дискусията със Становището на СБУ от 10.01.2022 г. относно проекта за Закон за изменение и допълнение на ЗПУО и мотивите на Синдиката да не приеме предложения законопроект: проектът не е обсъждан сред педагогическата колегия и със социалните партньори, а в текста, публикуван на страницата на Комисията по образованието и науката, липсват т. 4 и т. 5 от писмото на министър-председателя, с което се внася законопроектът, отнасящи се точно до „обществени консултации“; в предложените текстове съществува неяснота, неточности в използваните понятия – в § 3 длъжностите „директор“ и „заместник-директор“ са изведени извън педагогическите длъжности, което не съответства на чл. 211, ал. 1 от ЗПУО; предложената промяна в § 1 противоречи на първоначалния замисъл – светския характер на образованието, включването на забрана за политическа и партийна дейност може да стане чрез нова ал. 3; проектът не предлага ясно формулирани и целенасочени механизми към същинска деполитизация, а стоварва неясно определени отговорности върху педагогическите специалисти; текстовете съдържат формално заявена цел, неточни формулировки, предполагащи двусмислено тълкуване; как с оглед на законопроекта следва да се реализира чл. 3, ал. 1 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който предвижда: „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимосвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности...“; цитираните цели на законопроекта не са подкрепени с нормативни текстове – „високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основен принцип при назначенията, управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование“ и „да се създаде неполитизирана и надпартийна среда в системата на предучилищното и училищното образование с оглед на нейното ефективно, ефикасно и прозрачно управление и функциониране в интерес на децата и учениците.“; в мотивите към законопроекта се изтъква недопустимостта педагогически специалисти да извършват политическа дейност, както и да налагат политически и идеологически доктрини, но това поражда въпроси и неясноти, свързани за реализацията на конституционното право на гражданите да бъдат избирани и дали педагогически специалист или служител в РУО може да се кандидатира при избори само ако напусне системата; противоречието, че деполитизацията стига до РУ на МОН, а не засяга служителите в самото МОН.

От името на СБУ и председателя на Синдиката, Иван Кънчев инициира и настоя за обсъждане на законопроекта със социалните партньори, което да започне още на заседанието на Отрасловия съвет на 21 януари т.г.

Министър Денков представи законопроекта и аргументи за внасянето му, а голяма част от последвалите изказвания на народните представители и присъстващите на обсъждането засегнаха именно тезите, които СБУ застъпи в своята позиция. Обсъден бе рискът за свободата на словото и личните убеждения и бе изтъкнат постулатът на СБУ и принципът на социалния диалог, че не може политиките за образованието да се изработват без участие на учители и директори. Накрая на обсъжданията министърът на образованието и науката се съгласи с аргументите на СБУ и присъстващите на обсъждането, че е необходимо преосмисляне на предложените изменения и дефиниции, и пое ангажимент законопроектът да бъде прецизиран.

След почти двучасови обсъждания присъстващите членове на Комисията по образованието и наука към 47. НС приеха на първо четене внесения проект за изменение на ЗПУО („За“ – 10, „Въздържали се“ – 4, „Против“ – 1) с уговорката, предложена от Ирена Анастасова, срокът до второто четене да бъде удължен предвид констатираните от СБУ и присъстващите на обсъждането неясноти, празноти и неточности в така предложения законопроект, а и за да може новите текстове и редакции да бъдат съгласувани със социалните партньори в предстоящите заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. СБУ очаква, че в последващите обсъждания до второ четене ще се зачетат предложенията на учителската общност, а самият проект ще се конкретизира и прецизира.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©