Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

БЮДЖЕТ 2022 Г.


В края на миналата седмица правителството представи бюджетната процедура за 2022 г., която предстои да се обсъди в Народното събрание и да се приеме Държавен бюджет на Република България за 2022 г.

Какви са постановките в предложения нов бюджет по отношение на предучилищното и училищното образование?

На първо място – декларира се, че в периода 2022 – 2024 г. ще продължи реализирането на политики с фокус образованието и личностното развитие на децата и учениците, насърчаване на иновациите, квалификация на педагогическите специалисти, модернизиране на образователните институции и повишаване качеството на образованието.

Добро впечатление прави, че от Предложенията на СБУ към проекто бюджета голямата част са приети и отразени.

На първо място - предвидени са средства за увеличение на учителските заплати с около 12.5% , с което те достигат 25% над средната за страната . Доколкото бюджетът се очаква да влезе в сила след всички обсъждания от 01.04.22 г., то и новите учителски заплати ще бъдат от същата дата. Осигурено е увеличението на заплатите на непедагигеческия персонал, компенсиращо увеличението на минималната работна заплата.

Новост са предвидените 84.8 милиона лева , които ще бъдат насочени към общините за отпадане таксите в детските градини , считано от 01.04.2022 г.

В унисон с исканията на СБУ са увеличени средствата за осигуряване целодневната организация, включително за хранене на децата и учениците, средствата за транспорт на ученици, включително осигурени 10 млн. за закупуване на нови автобуси.

Предвидени са 70 милиона лева за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища и отделно 15 млн. за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива.

В бюджета са предвидени и допълнителни 40 млн. за издръжка на детските градини и училищата, като с тях ще се покриват значително увеличените разходи за електроенергия, горива, отопление, вода и др.

С 6.5 млн ще бъдат осигурени предпазните материали и консумативи в съществуващата епидемична обстановка.

Важен момент е и запазването на националните програми, което бе едно от исканията на СБУ, като се предвижда създаване на нова програма свързана с извънкласните дейности, за която са предвидени 100 млн лева.

Предвидени са също средства за нова национална програма за образователни медиатори за институциите в които се обучават деца от уязвими групи, както и за компенсиране разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в детски градини.

Синдикатът на българските учители публикува в бр. 31 от 18.10.2021 г. на в. „Учителско дело“ , както и на сайта на синдиката, своите предложения по бюджет 2022 г. и всеки който желае може да си направи справка, че исканията на Синдиката са разработени професионално, добронамерени са и за това бяха одобрени на 90% от Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите.

Остава проектобюджетът да се защити в парламентарните комисии по бюджет и финанси и по образование, след което да бъде гласуван в пленарна зала.

Ръководството на Синдиката ще вземе активно участие при защитата на така предложения бюджет.

Иван Кънчев, гл. експерт направление „Професионално-творческо“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©