Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се първото за 2022 г. заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование
На 21 януари се проведе първото за 2022 г. извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с присъственото участие на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Иван Модев, председателя д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателя на Синдиката на българските учители Красимир Попов, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Заседанието, в което онлайн участва зам.-министърът на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на извънредната междусрочна ваканция за учениците от 1. до 12. клас.

2. Разни.

По инициатива на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в точка Разни бяха включени следните теми за дискусия:

2.1. Представяне мненията на членовете на Отрасловия съвет относно приетия от МС Държавен бюджет 2022 за системата на предучилищното и училищното образование.

2.2. Обсъждане предложението на директори на професионални гимназии у нас за изравняване на шанса за прием във висши училища на ученици от профилирани и професионални гимназии чрез уеднаквяване на тежестта на Задължителния държавен изпит по БЕЛ и на Задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за ученици от професионални гимназии.

2.3. Набелязване на мерки за възстановяване на здравословния статус на работещите в системата на предучилищното и училищното образование след прекарани ковид инфекции, като се ползват възможностите на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“.

По точка първа от дневния ред академик Денков направи кратък анализ на съществуващата епидемична ситуация у нас и предложи дните от 31 януари до 4 февруари 2022 г., да бъдат неучебни, с цел облекчаване на умората и стреса в системата, свързани с оформянето на срочните оценки и за осигуряване на по-плавно и безопасно преодоляване на пика на разпространение на новия вариант на COVID-19 – Омикрон.

След проведена дискусия, в която г-жа Такева призова за повече „чувствителност“ от екипа на МОН към проблемите на системата и по направени от нейна страна предложения, засягащи облекчаване на напрежението в образователните институции, бе взето следното решение:

1. Министърът на образованието и науката да обяви извънредна междусрочна ваканция за учениците от 1. до 12. клас, считано от 31 януари до 4 февруари 2022 г.

Обявените неучебни дни няма да се компенсират чрез допълнителни занятия през останалата част от учебната година. Пропуснатият материал ще бъде преструктуриран и преподаден в редовните часове през втория учебен срок. В случай че няма забрана от здравните власти, ученическите олимпиади, планирани по същото време, ще се провеждат по график, дори ако датите им съвпадат с неучебни дни.

В точка Разни, след проведена дискусия по предложените от председателя на СБУ теми и поставени въпроси, засягащи разпределение на средствата, обезпечаващи националните програми на МОН, възнагражденията на заетите в системата за 2022 г. и други социални плащания, членовете на ОС се обединиха около следните решения:

2.1. Приемат и одобряват гласувания от МС Държавен бюджет 2022 за системата на предучилищното и училищното образование.

2.2. Подкрепят направеното от д.ик.н. Янка Такева предложение за сформиране на работна група, в която да участват по двама представители на социалните партньори, и в срок до 15 март 2022 г. да се разработи Анекс към КТД за увеличението на работните заплати и други социални плащания.

2.3. Одобряват предложението на г-жа Такева за провеждане на национална дискусия с директори на професионални гимназии за уеднаквяване тежестта на ЗДИ в профилираните и професионалните гимназии и признаването им за вход във висшите училища у нас.

2.4. МОН да популяризира НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, като се използват възможностите на печатните издания – в. „Учителско дело“ и в. „Аз-буки“ за осигуряване на информация за използване на горепосочената програма.

2.5. По предложение на г-жа Такева да се сформира работна група, която да разработи мерки за мотивация на учителите и учениците за повишаване качеството на образованието в условията на пандемия и извънредни ситуации.

В хода на Отрасловия съвет министър Денков представи информация относно разработването на методика за добавената стойност на образованието, която отчита спецификите на училищата и различните външни и вътрешни фактори, влияещи върху качеството на образованието, както бе и проведена първоначална дискусия относно датата, на която да стартира следващата учебна година.

В края на заседанието г-жа Такева напомни още веднъж, че информацията представена от министъра на образованието и науката акад. Денков трябва да бъде широко дискутирана и обсъдена с участието на педагогическите специалисти и родителската общност у нас за взимане на най-адекватните за всяка ситуация решения в системата на предучилищното и училищното образование.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©