Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование
На 21 март 2022 г., в хибридна форма – присъствено в Министерството на образованието и науката и онлайн, се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. В него участваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков , заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова , началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Иван Модев , председателят д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов , директори на дирекции в МОН, и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. В заседанието участие взеха и проф. д-р Кирил Банков , преподавател във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, както и доц. д-р Ивайло Старибратов от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и ръководител на Катедра „Методика на обучението и квалификацията“ към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Заседанието, ръководено от Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката, премина при следния дневен ред:

1. Национални програми за развитие на образованието – 2022 година.

2. Обсъждане на модели на добавената стойност.

3. Разни.

По първа точка от дневния ред докладва зам.-министър Мария Гайдарова. За Националните програми за развитие на образованието – 2022 година са отпуснати над 242 млн. лв. целево от Републиканския бюджет. Социалните партньори приеха Националните програми, които ще бъдат качени на сайта на МОН за обществено обсъждане.

По втора точка от дневния ред докладваха акад. Николай Денков, министър на образованието и науката и проф. д-р Кирил Банков, преподавател във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. След задълбочено обсъждане на представените международни модели за добавената стойност в образователните институции социалните партньори взеха следните решения:

1. Представените презентации да бъдат изпратени до социалните партньори, за да запознаят с тях членовете на своите организации.

2. Да започне разработването на Държавен образователен стандарт за качеството на образование.

По трета точка бяха обсъдени проблемите за обучението на деца и ученици мигранти от Украйна. Разгледано бе и закупуването на електронни устройства за тях, за да може да се обучават в онлайн среда от своите украински преподаватели.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©