Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование
На 3 май 2022 г., по настояване на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители , в хибридна форма – присъствено в Министерството на образованието и науката и онлайн, се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. В него участваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, главният секретар на МОН Албена Михайлова, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, директорът на Дирекция „Финанси“ към МОН Соня Кръстанова, Владимир Станчев, ръководител на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Поводът за свикване на заседанието бе информацията, че в много образователни институции не се прилага Анекс № Д01-44/04.04.2022 г. към Колективен трудов договор Д01-197 от 17.08.2020 г. за системата на предучилищното и училищното образование и директорите на институции не изпълняват договореното средно увеличение с 12,3% на работните заплати на педагогическия персонал, считано от 01.04.2022 г., въпреки че е осигурено финансиране. В тази връзка на 26.04.2022 г. акад. Денков, министър на образованието и науката , изпрати писмо относно прилагането на споменатия анекс до всички директори на образователни институции в страната с искане в срок до 28.04.2022 г. да бъде посочено извършеното от тях увеличение на работните заплати. В писмото става ясно още, че изменението на Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда бе публикувано за обществено обсъждане и то в съкратен срок, който изтече на 28.04.2022 г., и която предстои да бъде публикувана в „Държавен вестник“, както и че директорите могат да организират изпълнението на договореното увеличение на работните заплати на педагогическия персонал на основание на подписания анекс към КТД и Вътрешните правила за работни заплати на институцията.

Заседанието, ръководено от Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката, премина при следния дневен ред:

1. Информация за достигнато увеличение на работните заплати.

2. Предложения за актуализация на републиканския бюджет.

3. Предложения за промени в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

4. Разни.

При приемане на дневния ред г-жа Такева отправи предложение в последната точка да бъде предоставена информация за заплащането на извършеното от учителите тестване на учениците, както и организацията за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), националното външно оценяване (НВО) и задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за професионалните училища.

По първа точка от дневния ред докладва зам.-министър Мария Гайдарова . Тя подчерта, че за първи път директорите за толкова кратко време са си подготвили бюджетите, преди да бъде публикувана Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда в ДВ, и коментира неверни съобщения, достигнали до медиите. Според изнесената информация от г-жа Гайдарова близо 72% от педагогическите специалисти са с увеличени заплати още от април, а останалите ще ги договорят по-късно, но считано от 1 април 2022 г. 87% от училищата, детските градини и образователните центрове, които са вдигнали възнагражденията, са достигнали среден ръст от 12,3% и дори са надхвърлили стойностите, договорени в КТД между социалните партньори и МОН. С над 13% са нараснали заплатите в 170 институции. Под 10% е увеличението на 71 места. Това сочат данните от 3995 училища и други образователни институции. Стана ясно още, че общо 305 институции не са решили с колко ще бъдат вдигнати заплатите, защото още нямат утвърден бюджет с решение на съответната Община и очакват Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, която да отрази новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Все пак 0,5% от образователните институции към момента не планират увеличение на заплатите поради липса на достатъчно средства, това са 4 училища от област Шумен, центрове за подкрепа и личностно развитие и детски градини в някои общини.

Част от общините действат некоректно спрямо институциите в техните региони – сподели министър Денков и даде примери за неравно разпределение в проценти за различните образователни институции. Той посочи, че предстоят важни изпити в системата и тя трябва да остане спокойна след целия натрупан стрес в последните две години.

Д.ик.н. Янка Такева изрази недоволството и възмущението си, че винаги, когато е имало увеличение на работните заплати в системата, някой се стреми да създава напрежение и разединение на педагогическата колегия, което е некоректно спрямо учителите и непедагогическия персонал. Всички знаем колко труд се отвоюват средства и колко безхаберно някои ръководители се отнасят към договорените увеличения на работните заплати.

Г-жа Такева благодари на министър Денков , че благодарение на неговото писмо и заложения срок за изпълнение на Анекс № Д01-44/04.04.2022 г. към отрасловия КТД се постигнаха горепосочените резултати.

Председателят на СБУ постави остро въпроса за изплащането на средствата за учителите и служителите в образователните институции, извършвали тестване на учениците до м. март т.г. и посочи, че Синдикатът събира информация, която ще бъде предоставена на МОН и ще настоява за санкции за тези, които не са изпълнили ангажиментите си в тази посока. Г-жа Такева направи две предложения в тази връзка:

1. Началниците на РУО да не изплащат на директорите средствата за тестването на учениците, докато те не се издължат на служителите си.

2. Директорите на образователни институции да получат същото процентно увеличение на работните заплати, с което са увеличили работните възнаграждения в поверените им образователни институции.

По първа точка от дневния ред бе взето решение да бъдат анализирани причините част от образователните институции да не прилагат Анекс № Д01-44/04.04.2022 г. към КТД Д01-197 от 17.08.2020 г. и събраната информация да се представи на ОСТС до края на м. май. В тази връзка МОН ще провери дали са достигнати договорените минимални индивидуални работни заплати в образователните институции, които към момента не планират увеличение на заплатите поради липса на достатъчно средства, ще анализира проблемите там, където ги има, и ще търси решение съвместно с училищните ръководства и общините.

По втора точка от дневния ред г-жа Такева посочи, че при актуализацията на бюджета по предложение и изчисление на СБУ е необходимо към издръжката на училищата да бъдат допълнително отпуснати 25 млн. лв., а към общините за издръжката на детските градини – 18 млн. лв. Тя изрази надежда, че Национланото сдружение на общините може да има и по-точни разчети, които да отстоява във връзка с актуализацията. А председателят на Сдружението на директорите в средното образование в Република България Асен Александров подкрепи изказването на г-жа Такева .

По втора точка от дневния ред членовете на ОСТС взеха решение при изготвянето на актуализацията на бюджета да се вземат предвид предложенията на социалните партньори.

По трета точка от дневния ред г-жа Гайдарова запозна присъстващите с предложенията за промени в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, които са публикувани за публично обсъждане.

Г-жа Такева изрази задоволство, че промените олицетворяват много добре баланса, който СБУ търси отдавна. Тя отправи питане как ще бъде решен въпросът за задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за професионалните училища – с наредба или закон, на което министър Денков отговори , че въпросът ще бъде решен със закона и екипите на МОН и МТСП го обсъждат.

По трета точка от дневния ред бе взето единодушно решение за приемане на представените промени в Наредба № 11.

В четвърта точка по отношение на НВО и ДЗИ зам.-министър Гайдарова разясни, че графикът се следва стриктно, няма сигнали за проблеми, проведено е работно съвещание с РУО, всички указания са изпратени. За учителите и директорите в професионалните гимназии и провеждането на изпита също е разяснено.

Г-жа Такева обсъди темата за правилното изписване на дипломите, за което стана ясно, че има надлежни указания, които са представени на началниците на РУО. А после посочи, че е необходимо да бъде проведено обучение на медиаторите, и бе подкрепена от министър Денков. Разгледани бяха още въпроси, свързани с конкурсите за директори на образователни институции, със стипендиите на студентите в чужбина, процедурите, които текат за националните програми, средствата за приобщаващо образование, и др.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©