Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Конференцията за бъдещето на Европа приключи
Дългогодишни политики на СБУ са залегнали в доклада на инициативи, представящ 49 предложения и 320 мерки

Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева почти година следеше отблизо мащабната инициатива на Европейския парламент (ЕП), Съвета на ЕС и Европейската комисия (ЕК) – Конференция за бъдещето на Европа, чиято цел бе европейските граждани да имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС. Той отчете постиженията й в контекста на обсъжданията на образованието като централна тема за бъдещето, в неговите многопластови измерения и аспекти с оглед на новите действителности, постъпилите предложения и реализираните дискусии по темите за реформи в Европейския съюз, вкл. и в рамките на панела й под надслов „По-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, младеж, култура, спорт, цифрова трансформация“.

На 9 май 2022 г., в Деня на Европа, председателите на ЕП, Комисията и Съветът получиха окончателния доклад от Конференцията с предложения за реформиране на ЕС. На церемонията по закриването в Страсбург (Франция), председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, президентът Еманюел Макрон от името на председателството на Съвета и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен получиха от съпредседателите на Изпълнителния съвет на Конференцията, като резултат от безпрецедентните дебати и широкомащабно едногодишно сътрудничество между граждани и политици в рамките на целия ЕС, окончателния доклад, в който са включени 49 предложения, посочващи конкретни цели и над 320 мерки, по които институциите на ЕС да предприемат последващи действия в рамките на девет ключови теми: образование, култура, младеж и спорт; изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна икономика, социална справедливост и работни места; ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция.

Предложенията се основават на препоръките, направени от гражданите, които се срещнаха през изминалата година чрез множество събития и дискусии, организирани в целия ЕС, националните и европейските граждански панели, пленарни заседания, както и обмен на мнения на специалната Многоезична цифрова платформа. Конференцията се превърна в истински отворен форум за дискусия за желаната Европа. Тя даде възможност за прозрачен, приобщаващ и структуриран дебат с европейските граждани по въпросите, които са от значение за тях и за тяхното бъдеще.

В своята Резолюция на Европейския парламент от 4 май 2022 г. относно последващи действия във връзка със заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, ЕП приветства и одобри заключенията на Конференцията и „амбициозните и конструктивни предложения“, отправени от нея. Евродепутатите признаха, че предложенията изискват промяна на договорите и поискаха от Комисията по конституционни въпроси на ЕП (AFCO) да изготви предложения за реформа на договорите на ЕС – процес, който да се осъществи чрез Конвент в съответствие с чл. 48 от Договора за Европейския съюз. В този процес ЕС трябва да премине към устойчив, приобщаващ и стабилен модел на растеж, казват евродепутатите и призовават за пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права, чиито принципи са пряко кореспондиращи с политиките и постиженията на СБУ и предложенията на Конференцията, свързани с образование, обучение, професионално образование, квалификация и преквалификация на учителите, достъпно ранно образование и грижи с добро качество, целенасочена подкрепа на учащите се в неравностойно положение, равен достъп до качествено образование и учене през целия живот, подпомагане на обучението на учители с цел използване на най-добрите и иновативни похвати, техники и методи на преподаване, обучение за възрастни, и не на последно място – разработването на ефективни механизми за управление на образованието по време на кризи. Те също така призовават ЕС да играе водеща роля в борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и насърчаването на устойчивостта на образованието в световен мащаб, чрез разработването на платформи за образование относно климата и екологичните въпроси, многоезичието, възможностите за мобилност, инвестициите в изграждане на дигиталните умения на гражданите, превенция на опасностите от цифровизацията в образованието, обучението, чиракуването и връзката на бизнеса с професионалното образование, и др.

Според членовете на ЕП препоръките на гражданите и заключенията на Конференцията до голяма степен служат за пътна карта за укрепване на ЕС, а резултатите и заключенията от Конференцията ще бъдат уважени и приложени възможно най-скоро. Една нова, ефективна и по-демократична, суверенна и способна да действа Европа е възможна, защото и гражданите й ясно заявиха, че очакват точно това. Сега ЕП, Съветът на ЕС и ЕК ще проучат как да предприемат ефективни последващи действия по тези предложения, всяка в рамките на своята компетентност и в съответствие с Договорите на ЕС, а през есента на 2022 г. ще се проведе събитие за обратна връзка с цел информиране на гражданите.

СБУ отчита със задоволство, че по темата „Образование, култура, младеж и спорт“ са изведени 4 основни предложения, в които са изведени редица субсидирани дейности, идентични с основните приоритети на Синдиката, защитавани ревностно от години:

1) за сектора на образованието е формулирана целта ЕС и държавите членки да се стремят до 2025 г. да създадат приобщаващо европейско пространство за образование, в рамките на което всички граждани, вкл. гражданите в селските и отдалечените райони, да имат равен достъп до качествено образование и учене през целия живот;

2) за европейската младеж е формулирана целта ЕС и държавите членки да се съсредоточат върху специфичните нужди на младите хора във всички съответни политики, вкл. регионална политика на ЕС, за да им предложат възможно най-добрите условия за учене и работа и за включване в независим живот, като ги ангажират в демократичния живот и процесите на вземане на решения, вкл. на европейско равнище;

3) за сектора на култура и обмен е формулирана цел за насърчаване на европейската идентичност и европейското многообразие в различни области;

4) за сектора на спорта е формулирана целта спортът да продължава да играе важна роля в защитата на нашите ценности, осигуряването на здравословен начин на живот и остаряване, насърчаването на култура на обмен, както и честването на многообразието на европейското наследство.

Неоспоримо е, че силата на най-големия синдикат в България – СБУ, е в солидарността, изпреварващите и навременни действия и политики, непоклатимото и уверено отстояване на социалния ангажимент към българското образование, към българските деца и учители, към всички, които са ангажирани в реализирането на образователния процес, и към цялото българско общество.

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на българските учители, на фона на актуалните измерения на европейските политики и погледа в следващото десетилетие, СБУ отново доказва, че той не е само стожер на българското учителство и просвета, а достоен европейски синдикален лидер, който винаги е в крак със съвременните тенденции за развитието на световното и европейското образование. Нещо повече: той притежава далновидност и визионерство, отдавна надскочили времето си.

Десислава ВАСИЛЕВА

Снимка: ЕП____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©