Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

В Централата на СБУ се проведе заключителната национална конференция по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5.-10. клас.“


На 29 юни 2022 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе заключителната национална конференция по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5.-10. клас.“ , който се изпълнява с финансовата покрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство между СБУ и Стопанска академия (СА) „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. Във форума с домакин д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взеха участие Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификация на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към МОН в гр. Банкя, лекторите на проекта – част от авторитетния и висококвалифициран екип на СА „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, доц. д-р Румен Ерусалимов, зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“; доц. д-р Искра Панталеева, зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“ и член на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“; доц. д-р Марин Маринов, финансов директор на Академията и член на катедра „Финанси и кредит“; доц. д-р Людмил Несторов, ръководител на катедра „Обща теория на икономиката“; областни координатори на СБУ, учители и членове на СБУ, които преподават по икономически дисциплини и са участвали в обученията по проекта в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, София-град и София-област.

В своето приветствие председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на ръководството на МОН за доброто партниране и лично на зам.-министър Георгиева за успешния социален диалог във всичките години, в която тя е заемала поста директор на Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин. Изказа своята благодарност към ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов с ректор проф. д-р Марияна Божинова и към преподавателите доц. д-р Румен Ерусалимов, доц. д-р Искра Панталеева, доц. д-р Марин Маринов, доц. д-р Людмил Несторов и доц. д-р Пепа Стойкова, научен секретар и член на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ в Академията, които се включиха със своята висока експертиза в проекта, областните координатори на СБУ и участниците в обученията, както и на отговорния екип за проекта от Централата на СБУ в лицето на главните експерти Иван Кънчев – „Професионално направление“ и Пламен Иванов – „Професионално-творческа защита“.

Г-жа Такева направи кратка ретроспекция на етапите на проекта, подчерта неговата значимост за повишаването на квалификацията и обучението на педагогическите специалисти и за тяхната лична мотивация за работа, за повишаването на качеството на българското образование и не на последно място за повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура сред учениците, учителите, родителите и обществото като цяло – водеща тема в българската образователна система. Отчете, че проектът е реализиран успешно и при изключително висок интерес, а в него са се включили 326 учители от 174 български училища в 62 населени места от областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца, Благоевград, Перник, Кюстендил, София-град и София-област, и гр. Свищов. Изтъкна, че изготвеното от научния екип по проекта учебно пособие е изключително ценно в контекста на подготовката на педагогическите специалисти и с него следва да се запознаят всички български учители.

Г-жа Такева обсъди още постиженията на СБУ за повишаване на социалния статус и авторитет на българските учители, повишаване на възнагражденията в сектора на образованието, политиките на Синдиката за надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, новите аспекти в подготовката на учителите, актуализацията на Бюджет 2022 и исканията на СБУ в тази посока, провежданите обучения в Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на СБУ и успешното приключване на учебната година, за което поздрави всички учители. А накрая връчи почетни грамоти за отличната организация при провеждане на обученията по проекта на представители на МОН и на доц. д-р Румен Ерусалимов, доц. д-р Искра Панталеева, доц. д-р Марин Маринов, доц. д-р Людмил Несторов, проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Пепа Стойкова, Бонка Ичкова, обл. координатор на СБУ за Благоевград, Наташа Павлова – Петрова, обл. координатор на СБУ за Кюстендил, Венета Миланова, обл. координатор на СБУ за Перник, Мариана Минкова, член на ИК на СБУ, отговорник за София-град, Виолетка Петкова, гл. експерт „Организационно направление” в Централата на СБУ, отговорник за София-област.

Зам.-министър Георгиева поздрави присъстващите, благодари на учителите за техния неуморен труд и активност и мотивация за непрекъсната квалификация. Очерта ползите от повишаването на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците, поздрави СБУ и СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, за реализирането на съвместния проект и изрази надежда, че създаденото учебно пособие ще достигне до всички училища в страната, а самият проект ще бъде надграден в бъдеще с нови идеи и аспекти вкл. с контекста на знанията за зелената икономика. А после пожела на всички множество успехи и здраве.

Димитър Асенов поздрави г-жа Такева, СБУ и екипа на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, за успешно реализирания проект и приветства усилията на Синдиката за посока повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и практическа насоченост на обучителния процес. Той подчерта, че независимо от затрудненията, породени от пандемията в последните две години НЦПКПС е осъществил обучения за над 3420 учители и директори, като акцент в тях е бил практическият им характер.

Доц. д-р Румен Ерусалимов изрази благодарността на ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, за успешното взаимодействие със СБУ, за отличните условия на работа, създадени в хода на проекта, за впечатляващата огранизация на синдикалните структури на СБУ в отделните области на страната, като подчерта, че съществен принос за успеха на проекта има именно високата активност на педагогическите специалисти за повишаване на компетентностите и уменията им. Той представи доклада си на тема: „Практически изводи от проведените обучения и насоки при тяхното разширяване“ и очерта резултатите от тях: придобиване на базови икономически познания с подчертано приложен характер; формиране на персонално икономическо поведение, съответстващо на съвременните постижения на науката и внедрените в практиката иновации; създадени предпоставки за мултиплициране ефекта от придобитите знания, чрез преподаването им на ученици и формиране на устойчива финансова грамотност и икономическа култура; и др.

Доц. д-р Искра Панталеева представи накратко съдържанието на учебното пособие по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5.-10. клас.“ и неговите пет ключови теми: „Основни понятия на икономическата теория“, „Пари и кредит“, „Застраховане – принципи и практика“, „Данъци и други публични вземания – контрол, отговорности, санкции“, „Предприемачество“. Тя подчерта, че то е авторска колективна разработка, която допринася за качествената и ефективната педагогическа квалификация.

На свой ред доц. д-р Людмил Несторов подчерта, че за преподавателите от Академията е чест и удоволствие, както и изключителна отговорност да обучават българските учители.

В последвалата ползотворна дискусия участниците в проекта споделиха своите позитивни отзиви от обученията, които са надхвърлили очакванията им, подчертавайки че получените знания и поставените сегментирани тестове и задачи са изключително актуални и полезни. Те изразиха желание обученията да бъдат продължени и дадоха своите идеи за тяхното надграждане в контекста на професионалното обучение в училищата и необходимостта от актуални знания и умения.

Изключителният интерес и активното участие на учителите както в хода на проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5.-10. клас.“, така и по време на заключителния му форум доказаха, че той е бил изключително необходим, навременен и полезен за българските учители, а това е поредното свидетелство, че СБУ винаги е усещал пулса на времето и е способен да отговори на потребностите на педагогическите специалисти по най-добрия начин.Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©