Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

МНОЖЕСТВО ПРИДОБИВКИ ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ ДОГОВОРИХА В НОВИЯ ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР – БУРГАС
На 24.06.2022 г. благодарение на доброто социално партниране в община Бургас се сключи поредния колективен трудов договор.

Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Бургас – Димитър Николов, председателя на ОбКС на СБУ – Бургас – Константин Янков, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Павел Чепов и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Огнян Маринов.

С него Общинския координационен съвет на СБУ- Бургас успя да договори за синдикалните членове:

 по-големи размери на платения годишен отпуск (чл. 24 ОбщКТД):

- основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 КТ за непедагогическия персонал - 30 работни дни, за детските градини - 31 работни дни;

- удължен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 НРВПО за педагогическия персонал в детските градини - 57 работни дни;

- педагогическите спещалисги и непедагогическият персонал, преболедували COVID - 19, притежаващи епикриза и болничен лист, ползват по тяхно желание 10 работни дни допълнителен платен годишен отпуск над договорените в чл. 24. (чл. 24, т. 7 КТД);

 служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 КТ (чл. 25 ОбщКТД):

- платен служебен отпуск в размер на десет работни дни за участие в семинари, курсове, научни конференции и др.;

- неплатен служебен отпуск в размер до 30 работни дни за повишаване на личната квалификация, участие в написване на учебници, участие в конкурси и др.

 по-големи размери на основни работни заплати на непедагогическия персонал (чл. 16, ал. 5):

Индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал се формират от минималната работна заплата за страната, увеличена с не по-малко от 10 лева, вътрешно диференциране според заеманите длъжности и процент, съобразно възможностите на делегирания бюджет:

1. За длъжностите без образователна степен и професионална квалификация „портиер”, „хигиенист”, „прислужник-чистач” и др. подобни на тях - МРЗ+10 лева;

2. За длъжностите „пом.-възпитател” със средно образование без квалификация - 105% от МРЗ;

3. За длъжностите с квалификация .,пом.-възпитател", „пом.-готвач”. „огняр”, „охранител“ и др. подобни на тях - 110% от МРЗ;

4. За длъжностите с квалификация ,.готвач”, „домакин”, „касиер”, „технически секретар“, ЗАС и др, подобни на тях - 115% от МРЗ;

5. За длъжностите с квалификация „библиотекар”, „счетоводител”, „гл.счетоводител” и др. подобни на тях - 125% от МРЗ;

Договореностите се прилагат за служители със съответната професионална квалификация.

 по-големи размери на следните допълнителни трудови възнаграждения (чл. 20 ОбщКТД):

- За професионално-квалификационната степен, която не е елемент на основната работна заплата:

• V ПКС - 40 лв.

• IV ПКС - 50 лв.

• III ПКС- 70 лв

• II ПКС - 95 лв .

• I ПКС - 115 лв.

- За образователна и научна степен „доктор"- 140 лв. ; „доктор на науките”- 170 лв., когато е свързана с изпълняваната работа.;

- За директори, учители и възпитатели в специални училища/дефектология/ - 45 лв.

- За преподаване на учебни предмети на чужд език без учебния предмет „чужд език” - не по-малко от 45 лв.

- Учебният час над минималната норма за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал се заплаща ежемесечно, както следва:

• За учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” – 10,00 лв.

• За учител с висше образование, неотговарящ на изискванията за заемане на конкретната длъжност - 9,00 лв.

• За учител със средно образование - 8,00 лв

- На класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на документацията на съответната паралелка - не по-малко от 50 лв. месечно само по време на учебните занятия. За учителите на групи в ДГ и ПИГ в училище, за групи за ЦО - не по- малко от 25 лв. месечно на учител.

- За работа с деца със СОП - не по-малко от 45 лв. за действително отработено време през периода на учебните занятия на директори и учители, преподаващи в паралелки и групи с деца със СОП.

- За педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън преките задължения, се заплаща допълнително като лекторски часове, както следва:

• За проверка на една писмена работа, конкурсен изпит, олимпиада и др. подобни в текстов или комбиниран формат - 0,5 лекторски часа;

• За проверка на една писмена работа, конкурсен изпит, олимпиада и др. подобни в тестов формат - 0,4 лекторски часа,

• За изпитване на един ученик във формите на задочно, дистанционно, кореспондентско, индивидуално и самостоятелно обучение;

 Председател на комисия - 0,5 часа;

 Член на комисия - 0,4 часа;

• Провеждане на консултации със задочници и зрелостици, които полагат втори ДЗИ – 1 час;

• Проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност/професия - за всеки преподавател -1 час.

- по-голям размер на обезщетения (чл. 21, ал. 1 ОбщКТД):

При прекратяване на трудовите правоотношения по чл.328, ал. 1, т. 1-3 се изплаща обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от три месеца, ако същият остане без работа.

 Осигуряване на социални дейности:

- размерът на средствата за представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма педагогическа работа и главния счетоводител - не по-малко от една минимална работна заплата за страната в рамките на утвърдения бюджет за всяка календарна година. (чл. 32, ал. 1 ОбщКТД);

- средства за работно облекло на непедагогическия персонал в размер не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата за страната, чийто срок на износване започва да тече от датата, следваща датата на получаването.

(чл. 32, ал. 2 ОбщКТД)

Кметът на Община Бургас награждава за принос в развитието на образованието в Община Бургас педагози с педагогически стаж над 20 г., упражнили правото си на пенсиониране след 01.01.2015 г. Размерът на наградата ще бъде съобразен с финансовите възможности на Община Бургас, но не по-малък от 250 лв. (чл. 33 ОбщКТД)

Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за две години.

Павлина Петрова,

гл. експерт-юрист

в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©