Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

О Б Я В А
за организиране на VII Национален конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми


Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители организират VII Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми.

Конкурсът се организира за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата. Представените практики е необходимо да отразяват опит от образователния процес, дейности по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт, с фокус към:

• идентификация на ученици в риск от преждевременно отпадане и диференцирана подкрепа за трайното им приобщаване в образователната среда;

• развиване на професионални общности в детските градини и училищата;

• развиване на институционални мрежи за взаимопомощ и обмен на добри практики;

• включване в образованието на необхванати досега деца и ученици;

• ефективно включване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, в ОРЕС;

• поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация;

• работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни предразсъдъци и стереотипи;

• допълнително обучение по български език;

• квалификация на педагогическите специалисти;

• насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;

• прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;

• изучаване в часовете по ИУЧ и ФУЧ на историята и културата на етническите общности;

• изучаване на майчин език и връзката с по-доброто усвояване на български език;

• съхраняване и развиване на културната идентичност и др.

Участниците изпращат своите предложения за реализирани добри практики под формата на разработен описателен материал, в който представят своя опит, както и изводи и предложения за неговото прилагане и мултиплициране в практиката. Материалите трябва да са в MSWord формат, размер на шрифта – 12, разстояние между редовете – 1,5. Обемът на разработките да не е по-малък от 5 и да не надхвърля 10 стандартни страници заедно с приложените материали, ако има такива.

Конкурсните работи се изпращат на e-mail: n.kazak@mon.bg

Срок за изпращане на разработките: 20 септември 2022 г.

Най-добрите предложения ще бъдат допуснати за участие в Седмата национална научнопрактическа конференция в периода 19-21 октомври 2022 г. в гр. Банско. Всяка разработка ще бъде представена от своя автор в рамките на 10 минути. Авторите, отличени с най-висок принос в практиката, ще бъдат наградени по време на конференцията.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©