Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Синдикат на българските учители стартира проект BG05SFOP001-2.025-0103-C01 „Гражданско участие в системата на образованието“
Синдикат на българските учители стартира проект BG05SFOP001-2.025-0103-C01 „Гражданско участие в системата на образованието“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Бюджетът на проекта е 56 402,40 лева, от които 47 942,04 лева финансиране от ЕС и 8 460,36 лева национално финансиране.

Проектът стартира на 10.08.2022 г. и е с продължителност 12 месеца – до 10.08.2023 г.

Главната цел на проекта е постигането на устойчивост на решенията и политиките в дългосрочен план с оглед задоволяване на идентифицираните потребности и постигане на трайни резултати и активно участие от страна на Синдиката на българските учители при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в системата на училищното образование, чрез ефективното използване на делегираните бюджети. В управленският модел не са включени всички заинтересовани страни и ключови компоненти, които да подпомагат формирането на политиката по отношение на образованието, по същество липсва система за планиране на образованието, липсва и информационна система за управление, базирана на индикатори.

От тук произхождат и основните цели на проектното предложение, чрез които ще се повиши гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в образователната система:

- постигане на партньорско управление с гражданите, чрез изведени и отправени препоръки към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в системата на училищното образование.

- открито и отговорно управление, чрез повишено гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в образователната система.

- консултиране мнението на служителите и гражданите в системата на средното образование, мониторинг и оценка на мнението им.

11.08.2022 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©