Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на ОС за тристранно сътрудничество
в системата на предучилищното и училищното образование
На 12 септември 2022 г., дни преди началото на новата учебна 2022/2023 г. се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. В него взеха участие министърът на образованието и науката – проф. д-р Сашо Пенов, началникът на кабинета на министъра на образованието и науката – Димитър Здравков, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и главни експерти от Централата на СБУ, директорът на НЦПКПС – Димитър Асенов, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. Заседанието, ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова премина при следния дневен ред:

1. Информация за готовността на образователните институции за учебната 2022/2023 година.

2. Обсъждане на въпроси, свързани със срочни трудови договори с учители.

3. Информация за изпълнението на националните програми.

4. Разни – въпроси, свързани с несъответствия в подзаконовата нормативна уредба и др.

На заседанието на ОС председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева внесе в МОН общия проект на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, изготвен от представителните организации на работниците и служителите – Синдикат на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” и Независим учителски синдикат към КНСБ. Същият беше предоставен лично на министъра на образованието и науката – проф. д-р Сашо Пенов и председателите на представителните организации на работодателите – Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование в Република България. Той беше входиран под номер 15-102 от 12.09.2022 г.

По точка първа зам.-министър Гайдарова представи обективна информация, относно готовността на образователната система за началото на новата учебна година, като стана ясно, че:

- 98 процента от училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон;

- Всички образователни институции са в готовност за новата учебна година, а дни преди 15 септември намалява и броят на незаетите места за педагогически специалисти. Учебната година ще стартира присъствено, но има готовност за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост. 100 процента са осигурили дезинфектанти, топла вода, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на риска от инфекции;

- В момента в училищата са назначени 1216 медиатори и 182 социални работници, които съдействат на учителите за приобщаване на деца и ученици в системата на образованието;

- Всички директори са осигурили и медицинска грижа за децата и учениците;

- 46 училища и детски градини ще открият учебната година в друга сграда.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изрази благодарност за положените усилия от екипа на МОН и допълни представената информация. Обърна се лично към министъра на образованието и науката – проф. д-р Сашо Пенов, за съдействие във връзка с трудностите, които близо 400 деца и ученици срещат при преместването от една образователна институция в друга, поради социални или семейни причини.

Г-жа Такева постави и въпроса, относно превеждането на парите от общините към бюджетите на детските градини, за да могат работещите в тях да получат през м. септември 2022 г. увеличението на работните заплати, договорени с Анекса от 20.07.2022 г.

Социалните партньори обсъдиха трудностите, свързани с въвеждането на данни в НЕИСПУО за новата учебна година и приеха предложението на г-жа Такева да бъде създадена работна група, която да работи за усъвършенстване на електронната система.

Решение по т. 1:

ОС приема представената от Министерство на образованието и науката информация за готовността на образователните институции за новата учебна 2022/2023 година.

По т. 2 от дневния ред, предложена за дискусия от председателя на СБУ относно сключване на срочни трудови договори с учители, беше представена актуална информация от НОИ. След дискусия същата беше приета.

По т. 3 беше представена кратка информация за изпълнението на националните програми на МОН. Същата беше приета и ще бъде изпратена на социалните партньори. Членовете на Отрасловия съвет приеха предложението на г-жа Такева на следващото заседание темата за националните програми да бъде включена в дневния ред като точка първа.

Председателят на СБУ посочи, че Синдикатът има готовност да предложи промени, относно ефективността и обхвата на националните програми, включвайки и детските градини от началото на 2023 г.

В т. 4 – Разни:

Във връзка с внасянето на проекта на КТД, Отрасловият съвет взе решение да се сформира работна група с представители на МОН и на социалните партньори. Същите до края на седмицата да определят и изпратят в МОН имената на своите представители. Министърът на образованието и науката, проф. д-р Сашо Пенов, ще издаде заповед за сформиране на работната група и започване на преговорите по проекта на КТД.

В т. Разни бяха дискутирани въпроси, свързани с несъответствия в подзаконовата нормативна уредба. Министър Пенов насочи вниманието към необходимостта от преодоляване на несъответствията в законовата и подзаконовата нормативна уредба и трудностите по прилагането им.

Акцент беше поставен и на квалификацията на педагогическите специалисти. В хода на дискусията председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева направи следните предложения:

1. МОН, чрез РУО да събере необходимата информация за изразходваните средства за квалификация по видове и степени образователни институции, включително и детските градини за първите девет месеца на 2022г., като се посочи каква част от тях са изразходвани за квалификация на директори, ресурсни учители и учители;

2. Директорът на НЦПКПС – Димитър Асенов, съвместно с експертите на МОН, да разработи план за квалификация на Центъра, на база направени предложения от педагогическите специалисти, преминали обучения в него;

3. МОН да разработи стандарт за измерване качеството на образованието, в резултат на проведените квалификационни дейности в образователните институции;

4. В квалификационните форми да бъдат включени теми, свързани с управление на образованието в условия на криза; гражданско образование; медийна грамотност; педагогическа комуникация и педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система и др.

Заседанието на Отрасловия съвет приключи с пожелания за успешна и ползотворна учебна 2022/2023година.

Екип на Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©