Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ


Работя като учител в основно училище. Разбрах, че има промяната в чл. 66, ал. 5 КТ (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.) и искам да попитам тази промяна създава ли допълнителни задължения за работодателя във връзка с увеличаването на работните заплати от 01.09.2022 г.?

Разпоредбата на чл. 66, ал. 5 от КТ досега регламентираше задължението на работодателя при всяко изменение на трудовото правоотношение да предоставя на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. С промяна в КТ информацията, съдържаща данни за извършените промени трябва да се предостави на работника или служителя най-късно до влизането в сила на изменението.

Целта е информацията от работодателя да стане известна на работника или служителя своевременно, за да се гарантира прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове.

Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните. Работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона (чл. 119, ал. 1 и чл. 118, ал. 1 КТ).

В разпоредбата на чл. 118, ал. 3 КТ обаче изрично се определя, че работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Увеличението на работните заплати е промяна на елемент от съдържанието на трудовия договор, която е в полза на работника и служителя и поради тази причина законодателят е регламентирал в чл. 118, ал. 3 КТ възможността това да става едностранно от страна на работодателя.

Следователно промяната в Кодекса на труда има за цел по-добра информираност и по-голяма степен на прозрачност по отношение на условията на труд на работника или служителя и не може да създава пречки по отношение на изпълнението на договореностите от Анекса от 20.07.2022 г. и разпоредбите на Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©