Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ проведе Национално обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г.


На 10 февруари 2023 г. Синдикатът на българските учители организира ежегодното си Национално семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г. Форумът се състоя в Конгресен център „Глобус“ в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в гр. София, след като последните му две издания през 2021 и 2022 г. бяха реализирани онлайн поради рестрикциите, наложени заради пандемията от COVID-19.В обучението, открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, се включиха над 170 участници, сред които членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на СБУ, заместник-кметове на общини, началници на регионални управления на образованието, директори на дирекции в МОН, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации в страната, директори на водещи образователни институции и др.

Лектори на семинарното обучение, което премина с участието на Албена Михайлова, главен секретар на Министерството на образованието и науката (МОН) и Даниела Алексиева, вицепрезидент на КНСБ, бяха: Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ на МОН и началниците на отдели в Дирекцията Дима Коцева и Мариана Ламбова, Христо Ечев – държавен експерт в Дирекция „Финанси на общините“ на Министерството на финансите и Даниела Ушатова, ръководител на екип „Местни политики и финанси“ в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В работата на форума се включиха също Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ – гр. София, и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, и директор на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – гр. София.

Участниците в утвърдилото се във времето като изключително ползотворно за членовете на СБУ и неговите социални партньори семинарно обучение имаха възможността да се запознаят с: особеностите на бюджетните процедури през 2022 и 2023 г. и гарантирането на финансирането на образователната система; анализа и оценката на изпълнението на бюджета за предходната календарна година за държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР); устойчивостта на делегираните бюджети в кризисните ситуации, породени от пандемията и политическата нестабилност; анализа на механизмите за формиране на работните заплати за 2023 г. в сферата на предучилищното и училищното образование; акценти при изпълнението на Анекс № Д01-44 от 04.04.2022 г. и Анекс № Д01-157 от 20.07.2022 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-197 от 17.08.2020 г., предизвикателствата при подготовката на общинските бюджети през 2023 г.; и ролята на социалните партньори при приемане на формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти (ЕРС).Форумът постави фокус върху: основни параметри при формирането на бюджета за 2023 г.; изпълнението на действащия КТД за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-269 от 06.12.2022 г.; гарантирането на работните заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции; въпроси, свързани с планирането, разпределението, и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование;

В хода на форум бяха представени подробни презентации и се проведоха ползотворни дискусии. Представени бяха становища, обсъдени бяха мнения по новите моменти във финансирането на образователната система, актуални въпроси и предизвикателства, конкретни казуси, предложения и възможни решения във връзка с ефективното и правилно разпределение на средствата за финансиране на дейности, реализирани в предучилищното и училищното образование, както и ефективни бюджетни и социални политики за гарантиране на стабилността на образователната система, инициирани и реализирани от СБУ.

Подробна информация за семинарното обучение на СБУ на тема: Съставяне и приемане на бюджета на системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г. четете в брой № 7/2023 г. на в. „Учителско дело“.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©