Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

АНАЛИЗ– УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


В рамките на Проект BG05SFOP001-2.025-0103 „Гражданско участие в системата на образованието“, по който СБУ е бенефициент, беше разработен анализ – Усъвършенстване, мониторинг и оценка на делегираните бюджети в училищното образование. Анализът проследява всички аспекти на децентрализираните бюджети, като средство за управление в образователната система. Беше анализирана системата на делегираните бюджети (СДБ) като финансов инструмент на политиката за децентрализация на училищното образование, защото нейното реализиране е тясно свързано с останалите компоненти на децентрализацията, а именно делегиране на права и отговорности на по-ниско равнище (училището, респ. директора), а именно:

- за планиране и разпределение на бюджета,

- за определяне числеността на персонала;

- за организацията на заплащането;

- за управление на имуществото и т.н.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©