Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ с градивни политики за сигурността в образователните институции


Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева е доказал, че винаги е една крачка преди другите, а реализираните от него политики с мисъл за бъдещето обичайно изпреварват събитията. Именно той от години алармира за засилено внимание към подготовката и компетенциите на директорите на образователните институции и учителите за действия при земетресения, бедствия и аварии, бомбени заплахи, терористични атаки, военни конфликти и др. и за необходимостта от актуализация на подзаконовите нормативни актове и прецизиране на протоколите за действие в тази посока, модернизация на материално-техническата база и поддръжка на наличните аварийни изходи и бомбоубежища в образователните институции, целеви мерки за засилено взаимодействие с родителите, както и още по-тясно сътрудничество с общинските администрации и органите за пожарна безопасност и защита на населението.

Настоятелните препоръки на СБУ, които бяха на фокус вкл. и по време на кризата от пандемията от COVID-19, към днешна дата са изключително актуални и по повод масовите заплахи за поставени взривни устройства в образователни институции в края на м. март т.г. и последвалите реакции в цялата страна, които насочиха общественото внимание към сигурността на децата, учениците, учителите и персонала на учебните заведения и техните реакции.

Синдикатът смята, че директорите на училищата и учителите не бяха добре подготвени за такива екстрени ситуации и се нуждаят от ежегодни регулярни обучения за действия при земетресения, бедствия и аварии, бомбени заплахи, терористични атаки, военни конфликти и др. и обучения за провеждане на евакуации, които да актуализират своевременно техните познания с оглед на динамиката на времето и постоянно променящите се обстоятелства. Предложението на д.и.н. Янка Такева в тази посока е МОН да разработи конкретни национални програми за квалификация и непрекъснато поддържане на компетенциите, свързани с реакциите на директорите и учителите при земетресения, бедствия и аварии, терористични атаки, военни конфликти, и др.

Следва да припомним, че още преди повече от 4 години именно СБУ положи големи усилия и проведе такива обучения в национален мащаб за началници на регионални управления на образованието, директори и учители, съвместно с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ДГБОП) към Министерството на вътрешните работи, Национален съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО) с председател акад. генерал-майор о.р. Румен Ралчев, проф. Татяна Дронзина, преподавател в Катедра „Политология“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и водещ специалист по национална и международна сигурност.

С оглед на актуалните събития от последните дни напомняме също, че СБУ настоява за осъвременяване и на поднормативната уредба, във връзка с която се изготвят плановете за сигурност в образователните институции към днешна дата, като напомня, че Наредба №8121з-1225 за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол е от 27.09.2017 г.

Синдикатът смята, че с оглед на постоянните предизвикателства в национален и международен план е наложително:

- в Отрасловият КТД да намери място и темата за действия при земетресения, бедствия и аварии, бомбени заплахи, терористични атаки, военни конфликти;

- да се разработи изключително подробен и прецизен протокол за действие при терористични атаки и сигнали за взривни устройства в образователните институции;

- бомбоубежищата, както и аварийните изходи на всички училища да бъдат приведени във вид, който позволява ползването им по предназначение;

- образователните институции да бъдат оборудвани с модерна съобщителна техника, противогази и др. предпазни средства;

- да бъдат въведени по-чести учебни евакуации за учениците.

В този контекст СБУ е уверен, че за реализирането на всички тези политики за сигурността на учениците, учителите и целия персонал в образователните институции особено значение имат добрият социален диалог, съдействието на всички надлежни органи и отличното взаимодействие с родителската общност.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©