Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ , гр. София – еталон на иновативен модел на преподаване за справяне с предизвикателствата на съвремието


Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на информационно събитие, организирано от екипа на столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с директор Веселина Иванова, относно успешното прилагане на ефективен образователен модел чрез въвеждане на компетентностен подход и иновации за осъществяване на модерно и качествено образование. Форумът, който презентира практическия опит за създаване на интерактивна среда чрез интегриране на технологиите с учебното съдържание по природни и обществени науки, математика, изобразително изкуство и др., се състоя на 28 юни 2023 г. с участието на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката (дългогодишен директор на престижната гимназия), д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, директори и учители от столични образователни институции и др..

Представянето на технологиите като основен фактор за обмен на информация, управление на учебния процес и използването на иновациите за мотивиране на училищната общност, бе фокус във въведението на директора на образователната институция Веселина Иванова, по време на форума, официално открит от д-р Емилия Лазарова. Като благодари за дългогодишните усилия и амбиции на екипа на 2. АЕГ за прилагане на компетентностния подход и интегрираното междупредметно взаимодействие за преподаване на знания и овладяване на ключови компетентности от учители и ученици, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Лазарова призова участниците – учители и ученици да продължават да работят за надграждане на постигнатото в областта на STEM и STEAM обучението за създаване на нови виртуални реалности, с цел формиране на знания, умения и компетентности за справяне с предизвикателствата на 21. век и постигане на значими личностни и професионални успехи.

Акцент в представянето на педагогическия екип на училището в лицето на Ирина Костадинова, учител по биология и здравно образование, Анета Кинева, учител по математика и информационни технологии и Георги Йорданов, учител по изобразително изкуство, бе реализирането на проект „STEM център с виртуални лаборатории за учене“ и неговият устойчив положителен ефект върху трансформацията на образователната система и овладяването на новите социално-емоционални умения, критическо мислене и творческо общуване сред учениците, като безспорно бе отчетена и ролята на съвременния обучител – учителя за постигане на по-голяма практическа насоченост, интерактивност и привлекателност на образованието.

Удовлетворението да попаднеш в една непозната, но интересна нова образователна среда, която чрез технологиите и възможностите на виртуалната STEM лаборатория (станция за виртуална реалност – zSpace), дава възможност учебното съдържание да бъде усвоено по лесен и достъпен начин и да има по-голяма свобода на изразяване, споделиха дванадесетокласничките Ния и Константина, успешно завършили 2. АЕГ през настоящата година.

Завидна е амбицията, желанието и професионализма на ръководството и училищната общност за въвеждането на дигиталните технологии в посока на подобряване на учебния процес, за това и толкова значимо е признанието за 2. Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” да бъде първото Google референтно училище в София, и второто в Централна и Източна Европа. Успешен е и процесът на сертифициране на учители по програмите Google Certified Educator, въвеждането на персонални профили в Google G suite и персонален Chromebook за всички учители и ученици, работещи по модела „Едно към едно (1:1)”. Своите преживявания и успехи по пътя на въвеждането на модела „1:1“ изключително атрактивно и мотивирано споделиха Ивана Петкова, учител по БЕЛ и Десислава Тодорова, учител по английски език. Постигането на ефективни резултати от въвеждането на иновации, свързани с промяна на учебната среда, методите и прийомите, водещи до т.нар. интегрирано знание е още една възможност за осъществяване на повече креативност, интерактивност, ефективност и устойчивост на процесите в сектора. Със своите емоционални откровения, преживяли при овладяване на иновативния модел възхитиха присъстващите единадесетокласничките Сияна и Славина.

В хода на интересния форум след като бе представен и Електронен сборник, обединил образователни ресурси за учениците от 9. и 10. клас, като резултат от въведените иновации в училището, още веднъж стана ясно, че иновативните методи на преподаване, включващи учене чрез „правене“ и реорганизация на средата, повишава интереса и активността на учениците, подпомага разбирането на съдържанието и развива критическото им мислене. Повишава професионалната култура на учителите и дава възможност за формиране на професионални общности, преподаващи в сътрудничество чрез различни роли в час, изгражда се споделена визия с ясен фокус върху високите образователни резултати, култура на толерантност, позитивна нагласа и интерес към усъвършенстване. Засилва се взаимодействието с родителската общност, партньорството с институциите и социалните партньори. Резултат на постигнатото е и новата перспектива пред училищната общност за учебната 2023/2024 г., а именно въвеждането на поредната иновация „Медийна грамотност и дигитална култура чрез обучението по български език, история и цивилизации, гражданско образование и информационни технологии“, която ще затвърди взаимовръзката между съответните дисциплини. И ще улесни ученици и учители в ползването на глобалната мрежа като възможност за разпознаване на вярна от невярна информация, за създаване на медийни послания, да развиване на умения за подбор и анализ на информацията и др.

За смелостта да бъдат първи и да залагат образователни иновативни модели, които могат да бъдат мултиплицирани в останалите училища в столицата и страната с цел постигане на очакваната промяна в българското образование, говори в своето изложение д-р Ваня Кастрева. Както и за ентусиазма на екипа и на учениците да обновяват света, да вдъхновяват, да споделят своите постижения, да променят педагогическата философия и да постигат значими личностни постижения.

Като един от визионерите за развитие на българско качествено и модерно образование, лидерът на СБУ – д.ик.н. Янка Такева изрази своето удовлетворение да присъства на поредното значимо събитие, инициирано от екипа на една от най-успешните образователни институции у нас, въвела еталон на образователен модел, който носи традициите на миналото и модерността на новото време. „Чрез въведените иновации, Вие изпреварвате предизвикателствата на 21. век и изпълвате със смисъл ключовата роля на учителя с неговия личностен и професионален потенциал, самочувствие, морал и отговорност за реализиране на модерно и качествено образование“, изтъкна г-жа Такева и като говори за полезността и устойчивостта на въведените иновации не само във 2. АЕГ, но и във всички иновативни училища у нас, припомни една от своите мечти – чрез въвеждането на информационните технологии да се работи за запазване чистотата на българския език. „Наред с придобиването на дигитални компетентности трябва да се насочим към въвеждане на иновации за формиране на умения за справяне с предизвикателствата на ежедневието. Да се работи за повече хуманност, толерантност и доброта, за формиране на социо-емоционални умения, приложими в реалния живот“, заключи лидерът на СБУ и пожела още повече успехи в сектора.

Форумът завърши с емблематичния за 2. АЕГ „Панаир на науките“ – STEM FAIR, който нагледно представи възможностите и приложимостта на дигиталните и информационните технологии.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©