Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПРОЕКТ НА АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д 01-269 от 16.12.2022 г.


ПРОЕКТ!!!

АНЕКС № ...............................................

КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Д 01-269 от 16.12.2022 г.

Днес, …..…...…….2023 г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда между:

Министерството на образованието и науката, представлявано от проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката, наричано по-нататък „МИНИСТЕРСТВО“,

Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Диян Стаматов – председател, Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Асен Александров - председател, наричани по нататък „РАБОТОДАТЕЛИТЕ“, и

Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от д. ик. н. Янка Такева - председател, Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“, представляван от д-р Юлиян Петров - председател, Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Аспарух Томов - председател, наричани по-нататък „СИНДИКАТИ“, се сключи настоящият анекс.

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на чл. 27 се изменя, както следва:

„(1) За системата на предучилищното и училищното образование се определят минимални основни работни заплати, считано от 01.01.2023г., както следва:

1. Педагогически специалисти с ръководни функции:

а. директор на детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие и специализирано обслужващо звено – 2082 лв.

б. заместник-директор - 1926 лв.

2. Педагогически специалисти:

а. учител, ресурсен учител, възпитател, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии”, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, рехабилитатор на слуха и говора и треньор по вид спорт - 1709 лв.

б. старши учител и старши възпитател - 1763 лв.

в. главен учител и главен възпитател - 1831 лв.

(2) Осигурените средства от държавния бюджет на Република България за 2023 г. в размер на 523 753 200 лева се изразходват единствено и само за увеличение, считано от 01.01.2023г., на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти и непедагогическия персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

(3) Средствата по ал. 2 за увеличението на индивидуалните работни заплати на работещите в системата на предучилищното и училищното образование в размер на 464 753 200 лева се разпределят по следния начин:

1. Гарантират се минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти по ал.1, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

2. Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти, които към момента на увеличението са в диапазона между старите и новите минимални работни заплати или са по-високи от тях, се увеличават с не по-малко от 15 %.

3. Средствата по ал. 2 в размер на 59 млн. лв. се изразходват за увеличението на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал с не по-малко от 10%, в т.ч. и за достигане на не по-малко от минималните основни месечни работни заплати по чл. 28 от КТД.

4. При изпълнение на т. 1-3 остатъкът от средствата се използва за допълнително увеличение на:

4.1. Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти.

4.2. Допълнителните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти, приети с нормативни актове и/или договорени с КТД и ВПРЗ.

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЪР:………………….………..

/ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ/

ЗА СРСНПБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….

/ДИЯН СТАМАТОВ/

ЗА СБУ КЪМ КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………….…….…

/д. ик. н. ЯНКА ТАКЕВА/

ЗА СДСОРБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………

/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/

ЗА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..………

/д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ/

ЗА НУС КЪМ КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………....….......….…

/АСПАРУХ ТОМОВ/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©