Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Анализ – Идентифициране на социално-икономическите ползи за учителите от въвеждането на системата на делегираните бюджети в системата на училищното образование


В рамките на дейност 2 от Проект BG05SFOP001-2.025-0103 „Гражданско участие в системата на образованието“, по който СБУ е бенефициент, беше разработен анализ – Идентифициране на социално-икономическите ползи за учителите от въвеждането на системата на делегираните бюджети в системата на училищното образование.

Анализът проследява доминиращата тенденция в последно време за засилване на децентрализацията и автономията на училищното образование. Но дори и при силно децентрализиране на системата, са необходими механизми, които да гарантират качеството на продукта. Въвеждането на държавни образователни изисквания или единни национални стандарти (главно за професионалното образование) в повечето страни в Европа цели именно изравняване на качеството на общообразователната и професионална подготовка на завършващите.

Утвърждаването на децентрализацията е продължителен процес, на който също се обръща внимание в анализа. Във времето се променят и аргументите свързани с нейното прилагане. Еволюцията на възгледите преминава през няколко етапа - от възприемането на необходимостта за демократизация на управлението, през акцентиране на икономическите критерии за ефективно използване на публичните ресурси до доминиращия в настоящия период възглед - за възприемането ѝ като инструмент за повишаване на качеството на образованието.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©