Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се първото за новата учебна година заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование
На 25 септември 2023 г. се проведе първото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование за новата учебна 2023 – 2024 година с участието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет д-р Емилия Лазарова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, главния секретар на МОН Албена Михайлова, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. Заседанието, ръководено от д-р Емилия Лазарова, премина при следния дневен ред:

1. Информация за училищната готовност за учебната 2023 – 2024 година.

2. Приоритети за учебната 2023 – 2024 година. Перспективи и решения.

3. Предложение за проектобюджет на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

4. Информация за работата на работните групи, свързана с предложенията за промяна на Закона за предучилищното и училищното образование и съответните наредби.

5. Разни.

В точка първа от дневния ред проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката, представи подробно основните приоритети на МОН. Той отчете като успешно стартирането на учебната година и изнесе статистика относно броя на образователните институции и учениците на старта на новата учебна година. Говори за необходимостта от целесъобразно финансиране на образованието и науката, предстоящите законодателни промени и актуализация на подзаконовата нормативна уредба, въвеждането на иновации в училищното образование, дигитализиране на процесите и намаляване на административната тежест за заетите в системата, повишаване на възнагражденията и увеличаване на единните разходни стандарти за издръжка, въвеждане на интегралност и компетентностен подход, обновяване и модернизиране на образователната и разширяване на STEM средата, обновяване на училищните бусове за транспорт на учениците, подобряване на образователните резултати на учениците, разработване на обективни критерии за провеждане на конкурсите за директори и много др. като основни приоритети на екипа на МОН. След проведена дискусия председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева подкрепи представените приоритети от екипа на МОН, като одобри включването на трима представители на РУО, докато се осъществи промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, а след това и представител на педагогическия екип при избора на директор, разработването на тестове по видове и степени образователни институции, и изрази съмнение за представената статистика на МОН относно реалния брой училища и ученици на старта на новата учебна година.

Но изрази и надежда, че заложените предстоящи промени ще доведат до промяна във функционирането на образователната система, като се увеличат правата на учителите и намалят тези на учениците и намесата на родителите.

По точка първа и втора бе взето решение, че членовете на ОС приемат информацията за училищната готовност за учебната 2023 – 2024 година, както и предложените приоритети с възможните перспективи и решения.

В точка трета Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН, представи становището на МОН относно разпределението на средствата по дейности за системата на образованието, заложени в бюджета за 2024 г., съгласно средно срочната бюджетна прогноза. Стана ясно, че за образование са предвидени 8 млд. и 400 млн. лева, което е 4,3% спрямо БВП за страната. Подробно бе представено разпределението на средствата по дейности, като бе отчетен и ръст на средствата за предучилищното и училищното образование с 980 млн. лв., в сравнение с предходната година, в т.ч. 608 млн. лв. – от финансиране по европейски проекти и програми и 377 млн. лв. от националния бюджет, като тези средства са предвидени за обезпечаване на 125% спрямо средната работна заплата в страната за възнаграждения на педагогическите специалисти, както и минималната работна заплата на непедагогическия персонал. Г-жа Кръстанова представи вижданията на МОН, свързани с увеличение на стандарта за издръжка на детските градини, средствата за стипендии, размера на средствата за диференцирано заплащане на директорите на образователни институции и др. Стана ясно, че са предвидени и средства за децата на ресурсно подпомагане, безплатни закуски за децата, обхванати в предучилищното образование и учениците от 1. – 4. кл., изграждане на спортни площадки, ремонти на физкултурни салони и др. Своето удовлетворение относно предложения от страна на МОН бюджет за 2024 г. за финансиране на дейностите в системата на образованието, изрази д.ик.н. Янка Такева и уведоми присъстващите, че СБУ е представил на екипа на МОН, както и на КНСБ своето искане за бюджет 2024 г. и вече е планирал поредица от срещи с министъра на финансите за всеки обществено-икономически сектор, включително и че ще настоява за осигуряване на необходимите средства за системата на предучилищното и училищното образование. 1 млд. и 516 млн. лв. е искането на СБУ за обезпечаване на 125% спрямо средната работна заплата за страната за педагогически специалисти и минимална работна заплата в размер на 930 лв. за непедагогическия персонал.

Г-жа Такева призова екипа на МОН за твърдо отстояване на средствата, предложи пренасочване на средствата от ресурсните центрове към образователните институции – ДГ и училища, които осигуряват основната ресурсна подкрепа, както и да бъде променена философията на финансиране на образователните институции, като в ЕРС се увеличи тежестта на регионалните коефициенти, стандарта за институция и стандарта за паралелка, за сметка на стандарта дете/ученик.

По точка трета бе взето решение, че ОС подкрепя предложението на проектобюджета за 2024 г. в посочените параметри в размер на 1 млд. и 200 милиона лева.

В точка четвърта бе представена част от дейността на работната група, свързана с квалификацията на учителите и тяхното кариерно развитие от нейния ръководител Деян Янев. Стана ясно, че се предвижда въвеждане на регистрационен принцип за участие, рейтингова система на обучителните програми, както и нов механизъм за обвързване на професионалното израстване на педагозите с качеството на образованието, образователните резултати на учениците и приложимостта на обученията чрез участия на педагозите в международни проекти, изграждане на национални и международни общности, надграждащи личностното и професионалното развитие на учителите.

По точка четвърта бе взето решение информацията за дейността на работните групи, свързани с промяна на Закона за предучилищното и училищното образование, касаещи освен Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, измерването на качеството на образованието, езиковата интеграция и приобщаващото образование да бъде представена в писмен вид и обсъдена в неформална дискусия от членовете на ОС в срок от 1 месец.

Поради некоректен запис, направен от страна на ръководителите на работната група за езикова интеграция – Георги Няголов и Росен Богомилов относно изучаването на книжовен български език, а именно, че „българският език трябва да се изучава като чужд език“, а по-късно променен „като втори език за учениците, чийто майчин език не е български“, както и заради острата критика на д.ик.н. Янка Такева относно тази „недомислица“, и последвалите публикации на МОН в тази посока, се наложи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков да се извини на председателя на СБУ. Бе взето решение в срок до 2 седмици да се промени стандартът за изучаване на книжовен български език, който е официален език в България.

По време на заседанието на Отрасловия съвет г-жа Такева бе подкрепена по горепосочения въпрос от всички социални партньори, които са изпратили и писмени предложения, с които одобряват острата реакция на председателя на СБУ.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©