Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Ползотворно сътрудничество за развитие на дейностите за подкрепа за личностното развитие
От 22 до 24 ноември 2023 г. в Националния дворец на децата (НДД), гр. София, с директор Татяна Досева, се проведе Национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). По повод събитието, за което получи покана за участие, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, отправи специален поздравителен адрес с благодарност за отговорното и ползотворно социално партньорство досега, изцяло в унисон с националните политики на СБУ, свързани с цялостната ключова дейност и водеща роля на центровете във възпитателната дейност, пълноценното осмисляне на свободното време на децата и учениците, разкриването и развитието на техните таланти. С благопожелания за още много успехи и благополучие към всички работещи в центровете и всички възпитаници на техните групи и школи по интереси.

Съвещанието беше открито и се ръководеше от Татяна Досева, директор на НДД. Представени бяха новоназначени колеги – директори на извънучилищни звена, между които: директорите на ЦПЛР-ОДК – гр. Ардино; Център за кариерно ориентиране и консултация – гр. Пазарджик; ЦПЛР-ОДК – гр. Перник; ЦПЛР – гр. Котел; ЦПЛР – гр. Стара Загора; ЦПЛР – гр. Елхово и ЦПЛР – Астрономическа обсерватория „Петър Берон“ – гр. Сливен.

С участието на експерти от министерството на образованието и науката в хода на съвещанието бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с нормативната уредба на Закона за предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти, националните програми на МОН, Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, квалификацията на педагогическите специалисти, работещи в ЦПЛР, националния календар за изява по интереси за учебната 2023/2024 година, и др.

Набелязани бяха мерки относно перспективите за развитие на дейностите за подкрепа за личностно развитие, както и за усъвършенстване на принципите за още по-тясно взаимодействие между всички ЦПЛР в страната.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©