Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се последното за 2023 година заседание на ОСТС в системата на предучилищното и училищното образование
На 18 декември 2023 г. се проведе последното за 2023 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, зам-министрите на образованието и науката д-р Емилия Лазарова и Наталия Митева, главния секретар на МОН Албена Михайлова, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. Заседанието, ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет д-р Емилия Лазарова премина при следния дневен ред:

1. Проект на бюджет за 2024 г.

2. Наредба за изменеие и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба №11 от 2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

3. Наредба за изменение на Наредба №16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.

4. Информация за изпълнение на процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

5. Представяне на визията за качеството в образователните институции.

6. Разни.

По точка първа от дневния ред Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН представи проекта на бюджет за 2024 г. на МОН относно разпределението на средствата по дейности за системата на образованието, съгласно средно срочната бюджетна прогноза. Стана ясно, че за образование са предвидени 8 млд. и 571 млн. лева, което е 4.1% спрямо БВП за страната. Като от тях 6 млд. 570 млн. лева са за системата на средното образование. Подробно бяха представени средствата по дейности, като бе отчетен и ръст на средствата за предучилищното и училищното образование с 854 млн. лв, в сравнение с предходната година, в т.ч. близо 564 млн. лв. – от финансиране по европейски проекти и програми и 289 млн. 900 хил. лв. от държавния бюджет като тези средства са предвидени за обезпечване на 125 % от средната работна заплата в страната за възнаграждения на педагогическите специалисти, както и минималната работна заплата на непедагогическия персонал в размер на 933 лв. Г-жа Кръстанова със задоволство представи одобреното искане на МОН, свързано с увеличение на стандарта за издръжка, за обезпечаване на безплатните учебници, средствата за транспорт на ученици и учители и др. Стана ясно, че има неостиг за увеличението на средствата за ръст на ученическите стипендии, допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на директорите на образователни институции, средствата за защитените професии и специалности, националните програми на МОН и др. Но пък са предвидени средства за още 2 нови инвестиционни програми, с чието финансиране се предвижда изграждането на нови училища и детски градини – 40 млн. лв., и нови физкултурни салони и спортни площадки – 50 млн. лв.

Своето удовлетворение относно заложения и защитен бюджет за 2024 г. от страна на МОН за финансиране на дейностите в системата на образованието, изрази председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, като изтъкна усилията, които са положени от страна на СБУ за твърдо отстояване на необходимите разчети за развитие на образованието и изрази своята лична благодарност към Красимир Вълчев, председател на Комисията по образование и наука в 49.НС, Венко Сабрутев, член на Комисията по финанси и бюджет в 49.НС и министърът на финансите Асен Василев.

По точка първа бе взето решение, че ОС приема информацията, представена за проекта на бюджет 2024 и дава добра оценка на екипа на МОН за постигнатите искания. Социалните партньори се обединиха около идеята в следващите 3 години да работят за достигане на средства за образованиетоо, в размер на 5 % от БВП на страната.

По точка втора подробно бяха представени измененията и допълненията в Наредба №10, касаещи организацията на учебното и неучебното време, и план-приема на ученици в различни образователни етапи, както и Наредба №11 за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Бе решено, че членовете на ОС приемат записите на допълненията и измененията в горепосочените наредби и очакват екипа на МОН да направи допълнителни тълкувания по тях.

По точка трета проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката представи задълбочено визията на МОН относно провеждането на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Бяха посочени конкретни критерии и индикатори за повече обективност при оценяване на кандидатурите.

Председателят на СБУ предложи в конкурса да бъдат включени освен въпроси, показващи познаване на съществуващата нормативна уредба и казуси, свързани със социалния диалог и социалното партниране като част от компетентностите на демократичния лидер. Отново припомни искането на СБУ за включване на представител на синдикалните организации в Комисиите по избор на съответните кандидатури за длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.

По точка трета бе взето рещение, че членовете на ОС приемат Наредба №16, и задължават екипа на МОН да разработи и различни казуси за социалното партньорство и социалния диалог, които да бъдат включени в провеждането на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

По точка четвърта в оперативен план зам.-министър Наталия Митева представи реална информация относно кандидатстването, някои трудности и реални срокове, в които ще бъдат финализирани двете процедури по оценяване на училищата, в които по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде изградена STEM среда. Стана ясно, че към момента в процедурата са се включили 1105 училища, а 19 януари 2024 г. е крайният срок, в който ще бъдат оповестени окончателно училищата преминали критериите за подбор в първата процедура.

Бяха дадени препоръки и направени още предложения от председателя на СБУ, гарантиращи ефективното функциониране на образователните институции и издигане обществения авторитет на българския учител, свързани с решаването на казуси, свързани със срочните трудови договори в системата на предучилищното и училищното образование, както и справянето с неспазването на договореностите, регламентиращи увеличението на възнагражденията на заетите в системата на средното образование, съобразно подписания на 10.08.2023 г. Анекс към КТД от 2021 г.

В хода на заседанието на ОС бе взето решение информацията по точка пета, касаеща представяне на визията за качеството в образователните институции да бъде включена като първа точка на следващо заседание на ОС.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©