Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национален форум обсъди успешни иновативни модели за партньорство между средните, висшите училища и бизнеса
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в национален форум, който постави фокус върху успешните модели за партньорство между средните, висшите училища и бизнеса в изпълнение на иновативни задачи.

Организиран от Министерство на образованието и науката, Техническия университет (ТУ) – София и Центъра за върхови постижения „УНИТе“ форумът премина с участието на проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката, Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София, проф. д-р инж. Даниела Гоцева, декан на Факултета по компютърни системи и технологии при ТУ – София, проф. д-р Огнян Наков, почетен декан на Факултета по компютърни системи и технологии при ТУ – София, проф. д-р инж. Румен Трифонов, преподавател във Факултета по компютърни системи и технологии при ТУ – София, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование в Република България, Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново, студенти, ученици, преподаватели и представители на ИТ компании и др.

Форумът имаше за цел да представи иновативни образователни модели и практики от бизнеса, обединили и мултиплицирали успешния опит за внедряване на иновации в училищното образование – водещи до формиране и развитие на по-висока мотивационна и иновационна култура сред училищните общности.

За успешното образование като активна екосистема, която дава връзката от предучилищното до висшето образование в тясна координация с бизнеса и потребностите на пазара на труда, говори проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, както и за необходимостта от осигуряване на по-добре подготвени кадри за бизнеса и експериментиране на нови практики в образователната система, които могат да се използват и за внедряване в различни сектори. Проф. Цоков поздрави всички училища, които развиват съвместни проекти с университети, като създатели на устойчиви модели на иновативно обучение, които ще допринесат за промяна както на средното, така и на висшето образование и припомни, че се работи и по допълнителни възможности за насърчаване на съвместни проекти между гимназиите и висшите училища у нас.

Ректорът на Техническия университет и домакин на събитието, проф. дн инж. Иван Кралов приветства присъстващите участници и подчерта, че ТУ – София, винаги се е старал да задава стандартите във висшето техническо образование, а връзката с бизнеса е една от най-важните предпоставки за по-добри учебни програми и успешна реализация на кадрите. Той говори и за ролята на изградените центрове за върхови постижения, които ще допринесат за мултиплицирането на опита на университета в развитието на нови специалности и още по-тясната връзка със средните училища. С гордост изтъкна успешно внедрения опит на ТУ – София, в други висши училища като добър показател за случващото се в системата на висшето образование.

Чрез последвалата презентация на екипа на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново с директор Ангел Гушев аудиторията се запозна с разработената съвместно с Техническия университет – София, и бизнеса пилотна иновация, представяща въвеждането на ново учебно съдържание и на учебни предмети в областите: „Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ за паралелки от професионално направление „Компютърни науки“ в училището. Екипът сподели, че чрез работа в образователно обединение с ТУ – София, и местния бизнес, свързан с информационните и комуникационните технологии, на местно и национално ниво се постигат резултати, които насърчават учениците да надграждат своето личностно и професионално развитие, в контекста на предизвикателствата на 21. век и справяне с динамиката на обществено-икономическите процеси у нас и в света. Пилотната иновация се изпълнява от учебната 2021/2022 до днес с ученици от 8., 9. и 10. клас на ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.

Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката и председател на Комисията за иновативните училища, представи идеята и целта на реализираната иновативна задача, принципите на нейното изпълнение и постигнатите резултати. Говори за пилотната иновация като възможност за още по-активно партниране на всички заинтересовани страни в сектора – училищни и университетски екипи, екипите на РУО, бизнеса и др. като възможности и потенциал за развитие и създаване на авторски учебни програми, водещи до напредък и подготовка на младите хора за висшите училища, бизнеса и живота.

Емоционално и с очакване бе посрещната в иновативния форум д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Г-жа Такева поздрави организаторите и участниците в него и с голямо удовлетворение представи основни постижения в сектора, свързани с финансирането на дейностите в образованието по бюджет 2024, реализирани с подкрепата на СБУ, като публично изрази своята лична благодарност за постигнатите резултати към Красимир Вълчев, председател на Комисията по образование и наука в 49. НС, Венко Сабрутев, член на Комисията по финанси и бюджет в 49. НС, и министърът на финансите Асен Василев.

В контекста на форума тя отчете неговата значимост, като част от културата на иновациите, широко застъпена в приоритетите на МОН и СБУ, благодарение на която днес образователната ни система е с променена визия, а мотивацията на учители и ученици е доста повишена. Г-жа Такева благодари лично на г-жа Наталия Михалевска, като председател на Комисията за иновативните училища – за всички усилия по процеса на въвеждане на иновативните училища в българската образователна система, проведените дискусии относно посоката на развитие на иновативните политики, подбора на критерии и училища, които трябва да бъдат одобрени, кои иновации са необходими, за да бъдат въведени, кои методи, средства и похвати трябва да се ползват за въвеждането им и как законово и административно да бъдат регламентирани, и др. Като представляващ системата на средното и висшето образование в Европейския комитет по образование, с гордост заяви, че България е страна, в която се отделя специално внимание и се подхожда с уважение относно въвеждането на иновативни училища. Обвързва успешното въвеждане на културата на иновации у нас и с потенциала на българските учители и директори, които притежават необходимата квалификация за нейното реализиране и посочи постигането на ефективно взаимодействие и взаимовръзки между редица средни училища и висшите училища, сред които ТУ – София, УНСС, ВУЗФ, СУ „Св. Климент Охридски“ чрез подписани споразумения за партньорство, и др.

Оцени високо потенциала и на българската образователна система, която на базата на нагласите на заетите в нея и реализираните иновативни политики изпреварва случващите се обществени процеси. Включително и 13-та трансформация в образованието – навлизащата дигитализация и изкуствения интелект, с които вече 53% от заетите в сектора боравят. Насочи вниманието на аудиторията и към предстоящото разширяване на периметъра на иновативните училища в посока на тяхната изследователска дейност с цел подобряване на качеството на образованието и засилване на мотивационните политики на заетите в сектора. Сподели и поредната своя идея, заедно с организаторите на форума да работят за превръщането на Центъра за върхови постижения „УНИТе“ в квалификационен център по темата за киберсигурността и пожела успех на изключително добре организираното събитие.

Управляващият директор на фирма „Дигитални и софтуерни решения – DSS“ Пламен Наков в своето изказване акцентира върху въвеждането на информационните системи в образованието, говори за корелацията между тенденциите и бизнес моделите и успешното включване на младите хора, възпитаници на иновативните училища. Както и за различните видове стажове и стажантски програми за младите хора, които предоставят възможности за по-успешно адаптиране и по-висока конкурентоспособност на пазара на труда. Проследи симбиозата между бизнеса и образователната система и високо оцени ролята на информационните технологии и изкуствения интелект като генератори на по-голяма добавена стойност в образованието и повече креативност сред заетите в него.

По време на форума бяха организирани посещения по групи на иновативни лаборатории и изследователските бази на Центъра за върхови постижения „УНИТе“ и бяха представени още иновативни образователни модели и практики от бизнеса.Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©