Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НОВИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ


Във връзка с постъпили в Централата на Синдиката на българските учители многобройни запитвания относно прилагането на чл. 28, ал.1, т.5 от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 28.12.2023 г. Ви информираме следното:

Съгласно Наредба № 5 за придобиване на квалификация по професия „помощник-възпитател“ за съответната професия се изисква трета степен на професионална квалификация. Придобитите компетентности по време на обучение или валидирани такива се удостоверяват съответно със свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54, по приложение № 4 към чл. 31 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от МОН или с номенклатурен номер 3-54В – Свидетелство за валидиране на професионална квалификация. Обучението за придобиване на професионална квалификация или изпитите за валидиране на компетентности се организират и провеждат от учебни институции в системата на предучилищното и училищното образование, обучаващи по съответната професия или от центрове за професионално обучение (ЦПО) регистрирани към НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение към МС).

Като се имат предвид изискванията на Наредба № 5, то чл. 28, ал.1, т. 5 от КТД следва да се прилага за тези помощник-възпитатели, които притежават Свидетелство за професионална квалификация или Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадени от цитираните по-горе институции.

Иван КЪНЧЕВ,

Зам.-Председател на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©