Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Инвестирайте в жените: Ускорете напредъка!


Международният ден на жената през 2024 г. – призив за действие за ускоряване на напредъка към един по-приобщаващ и равнопоставен святНа 8 март светът се фокусира върху Международния ден на жената, за да отбележи постиженията на жените и да затвърди ангажимента си за равнопоставеността на половете. Вече повече от век този ден се отбелязва в контекста на правата на жената и на многообразните ѝ роли в развитието на обществата, на човечеството и на съвременния свят.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Синдикатът на българските учители (СБУ), под ръководството на д.ик.н. Янка Такева, с ясно осъзнатата си обществена отговорност от десетилетия приоритетно насочва усилията си към подпомагането на учителите и на членовете на Комисията от всички браншови организации в тяхната градивна мисия, в работата и приноса им за равнопоставеността на половете и правата на жените, за преодоляване на кибернасилието и премахване на насилието в сферата на труда, за лидерство и овластяване на жените, за усилване на участието им в политиката и в процесите за вземане на решения, за подкрепа на жените в условия на икономическа криза и премахването на множествената дискриминация срещу тях на работното място, постигане на редица придобивки за майките и майчинството, и др. Фактът, че страната ни през 2023 г. е на седмо място в ЕС по благоприятни условия за работа за жените и на едно от първите места по седмици платен отпуск по майчинство – след Румъния и Естония, е благодарение и на систематичната и ефективна работа на КРСЖД, която през 2025 г. ще отбележи 30-годишен юбилей от създаването си. За значимия принос на КРСЖД, СБУ и лично на д.ик.н. Янка Такева към правата на жените и равнопоставеността на половете е показателен фактът, че г-жа Такева е сред първите удостоени с най-високото признание в България – Отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете през 2019 г.

Международният ден на жената не само дава възможност да се осмисли постигнатият напредък, да се призове за промяна и да се отбележат проявите на смелост и решителност на обикновените жени, които са изиграли изключителна роля в историята на своите страни и общности. Това е ден на колективен глобален активизъм и празник, който принадлежи на всички жени и мъже, ангажирани с постигането на равенството на жените и равнопоставеността на половете.

Международният ден на жената е глобален повод за световно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените, на техния цивилизационен принос в образованието, науката, изкуствата, но и ден, в който се отдава почит на жената, на майката, на учителката, на съпругата и любимата.

През 2024 г. се навършват 45 години от приемането на Конвенция на ООН за ликвидиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Нарастващото световно женско движение, за чийто авторитет и развитие ярък принос имат глобалните конференции на жените, проведени под егидата на Организацията на обединените нации (ООН), превърна ежегодното честване на 8 март в базова основа за подкрепа на правата на жените и участието им в политическия, икономическия и обществения живот във всяка страна. „ООН жени“ (UN Women) – организацията на ООН, посветена на равенството между половете и овластяването на жените, всяка година определя актуална тема, която фокусира кардинален в световен мащаб проблем за равнопоставеността на жените.

През 2024 г. темата на Международния ден на жената, обявена от „ООН жени“, е: „Инвестирайте в жените: Ускорете напредъка!“. Темата набляга на критичните аспекти на равния достъп до образование, възможности за заетост, финансови услуги и грамотност за жените и момичетата. Ключовото ѝ послание е, че в свят, изправен пред множество кризи, които оказват огромен натиск върху общностите, постигането на равенство между половете е по-важно от всякога. Гарантирането на правата и на благосъстояние на жените и момичетата във всички аспекти на живота е единственият начин да се осигурят проспериращи и справедливи икономики, както и жива, и екологично устойчива планета за бъдещите поколения.

Темата набляга на критичните аспекти на равния достъп до образование, възможности за заетост, финансови услуги и грамотност за жените и момичетата. Постигането на равенство между половете изисква да се гарантира, че на жените и момичетата се предоставят равни възможности за изграждане на техните способности и повишаване на капацитета им да учат, печелят и да ръководят.

Международният ден на жената през 2024 г. е посветен именно на възможностите за ускоряване на равенството между половете чрез икономическо овластяване и е в съответствие с приоритетната тема на 68-ата сесия на Комисията на ООН по положението на жените (CSW 68), която ще се проведе от 11 до 22 март 2024 г., и ще приеме набор от ориентирани към бъдещето и амбициозни ангажименти, очертани в политическата декларация, ще разгледа пътищата за по-голямо икономическо приобщаване на жените и момичетата навсякъде по света.

Стратегически важно предизвикателство в световен мащаб за постигане на равенство между половете до 2030 г. е тревожната липса на финансиране, като годишният дефицит на разходите за мерки за постигане на равенство между половете е впечатляващ – 360 милиарда щатски долара, както и фактът, че въпреки напредъка 54% от страните все още нямат закони във всички ключови области на равенството между половете.

В Резолюцията на Европейския парламент от 8 февруари 2024 г. относно приоритетите на ЕС за 68-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените изрично се подчертава, че Целите за устойчиво развитие (ЦУР) се подкрепят от ЕС. В подкрепа на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и заложения в нея принцип „да не се пренебрегва никой“, се изтъква, че Целите за устойчиво развитие и по-специално: ЦУР 1 – да се сложи край на бедността, ЦУР 5 – да се постигне равенство между половете и да се подобрят условията на живот на жените, и ЦУР 8 – да се постигне устойчив икономически растеж, са в основата на бъдещите политики и дейности и се посочва, че в бъдещите стратегии, програми и политически инициативи на ЕС са включени конкретни действия и подходящи бюджетни ангажименти, свързани със спазването на правата, равноправието на половете и овластяването на жените и момичетата в цялото им многообразие.

Интегрирането на принципа на равенство между половете и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, са важни инструменти за постигането и за интегрирането на този принцип във всички политики, мерки и действия на ЕС.

Признава се, че въпреки напредъка, жените са изправени пред значителни пречки за постигане на равноправно участие в икономиката, и се призовава за осигуряване на равни възможности за жените и момичетата да развиват своите способности и да укрепват капацитета си да учат, печелят и ръководят. Подчертава се значението на икономическото овластяване на жените като централен елемент за постигане на равенство между половете в световен мащаб.

Международният ден на жената през 2024 г. служи като призив за действие за ускоряване на напредъка към един по-приобщаващ и равнопоставен свят.

Определят се и пет ключови области, които се нуждаят от съвместни действия, като гаранция, че жените няма да бъдат изоставени:

– Инвестирането в жените е въпрос, свързан с правата на човека. Равенството между половете остава най-голямото предизвикателство в областта на правата на човека. Инвестирането в жените е императив в областта на правата на човека и крайъгълен камък за изграждането на приобщаващи общества.

– Прекратяване на бедността. Пандемията COVID, геополитическите конфликти, климатичните бедствия и икономическите сътресения са довели до това, че от 2020 г. насам още 75 милиона души са изпаднали в тежка бедност. Това може да доведе до над 342 милиона жени и момичета, живеещи под прага на бедността до 2030 г., което прави незабавните действия от решаващо значение.

– Прилагане на финансиране, съобразено с пола. Поради конфликтите и повишаващите се цени на горивата и хранителните продукти последните оценки сочат, че 75% от държавите ще ограничат публичните разходи до 2025 г. Икономиите оказват отрицателно въздействие върху жените и намаляват публичните разходи за основни обществени услуги и социална защита.

– Преминаване към зелена кръгова икономика и общество на социална защита, кохезия и социално включване. Изменението на климата тласка милиони жени към бедност, затова е необходим нов феминистки подход към климатичната справедливост. Настоящата икономическа система изостря бедността, неравенството и влошаването на околната среда, като засяга непропорционално жените и маргинализираните групи.

– Подкрепа за феминистки организации, инициатори на промени. Феминистките организации са водещи в усилията за справяне с бедността и неравенството на жените. Въпреки това те не разполагат с достатъчно средства, тъй като получават едва 0,13% от общата официална помощ за развитие.

През 2024 г. тема на кампанията на Международния ден на жената е: „Вдъхновявай приобщаване!“ Събитието, което е в подкрепа на ускоряване на прогреса, акцентира, че, когато вдъхновяваме другите да разбират и ценят приобщаването на жените, ние създаваме по-добър свят. А когато самите жени са вдъхновени да бъдат включени, те придобиват усещане за принадлежност, значимост и овластяване, които усилват и дават свобода на позитивната им градивна сила във всички сфери на икономическия и обществено-политическия живот.

Истинското приобщаване на жените означава открито да се приеме тяхното многообразие от раси, вяра, възраст, способности, физически облик и особености, начин на идентификация. Жените трябва да бъдат включени във всички сфери на дейност и в световен мащаб.

Особено важни са действията в области като: укрепване на икономическото овластяване на жените; набиране, задържане и развитие на талантливи жени; подкрепа на жените и момичетата в областта на лидерството, вземането на решения, бизнеса и STEM; проектиране и изграждане на инфраструктура, отговаряща на нуждите на жените и момичетата; подпомагането им да вземат информирани решения за своето здраве; включване на жените и момичетата в устойчивото земеделие и продоволствената сигурност; осигуряване на достъп на жените и момичетата до качествено образование и обучение; повишаване на участието и постиженията им в спорта; насърчаване на творческия и артистичен талант на жените и момичетата; разглеждане и на други области, подкрепящи напредъка на жените и момичетата.

Равенството между половете и правата на човека стоят в основата на универсалните ценности и представляват самостоятелни приоритети, интегрирани във всички политики на Европейския съюз и страните членки. Рисковете, свързани с недостатъчното инвестиране в тези приоритети, оказват непропорционално въздействие върху жените и момичетата и водят до цялостно влошаване на положението им, което рефлектира в пагубни последици за пълноценното упражняване на човешките им права и до ключови дефицити в развитието на икономиките и обществата.

Мащабна е поредицата от градивни инициативи, приноси и постижения на КРСЖД и СБУ по отношение на правата на жените, равенството между половете, преодоляване на насилието. Ето само някои от тях:

– провеждане на редица обучения на педагогически специалисти по важни въпроси, свързани с равенството на жените и мъжете, с преодоляване на насилието, кибертормоза и кибернасилието над жени и момичета;

– обучения в лидерски умения на жени, проведени от КРСЖД, както и кампании за повече жени в политиката на лидерски позиции, за равно заплащане за равен труд и др.;

– обучения във финансова грамотност и трудови права на ученици в гимназиалния етап в образователни институции в цялата страна;

– направените от СБУ предложения, засягащи включването на темата за превенция на насилието във всичките му форми като част от квалификацията на бъдещите учители, разработването на компетентностния подход за справяне с различните видове насилие в обществото и киберпространството;

– осигуряваните от СБУ чрез неговата Постоянна академия за науки и иновации обучения на педагогическите специалисти с цел подпомагане на процеса на тяхната квалификация по отношение на премахването на насилието, на лидерството в класната стая, по правата и равнопоставеността на половете;

– провеждане на национални и международни форуми, свързани с възпитаване на децата в толерантност, с етиката между обектите и субектите в образованието, с равнопоставеност между мъжете и жените – тенденции и предизвикателства, с обучение в трудови права и т.н.;

– активната кампания на КРСЖД и СБУ за подкрепа на ратификация на Конвенция №190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда (заедно с Препоръка №206 относно насилието и тормоза), и др. КРСЖД и СБУ продължават да настояват пред всяко Народно събрание у нас да бъде ратифицирана Конвенция №190 на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Сред някои от актуалните международни акценти, които са обвързани с равенство между половете и са част от политиките на КРСЖД и СБУ, са:

- гарантиране на равните възможности в сферата на образованието, на пазара на труда, както и при вземането на политически и икономически решения, и равния достъп до икономически и финансови услуги;

- застъпничество за поемането на водещи роли от жените и момичетата и за тяхното пълноценно, равноправно и съдържателно участие на всички равнища на вземането на решения, тъй като участието на жените в обществения и политическия живот и вземането на решения е от съществено значение за доброто управление и изготвянето на политиките;

- прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете, както и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, във всички области на обществено-икономическия живот, тъй като това са инструменти за прилагане на правата на жените и постигане на равенство между половете, признати в цял свят;

- предприемане на действия по отношение на множеството системни първопричини за бедността сред жените в световен мащаб, като например непропорционално високия брой на жени на нископлатени и несигурни работни места и на работни места на непълно работно време, прекъсването на кариерата от жените с цел полагане на грижи за деца и други членове на семейството, разликата в заплащането и пенсиите между половете, както и недостатъчното представителство на жените при вземането на политически и икономически решения;

- насърчаването на овластяването на жените и момичетата чрез образование, обучение и учене през целия живот, които са от жизнено значение за борбата с вредните стереотипи и с трайните видове неравенство, водещи до бедност, едновременно с предприемането на мерки по отношение на равнището на заетост и представителство на жените в някои сектори, като науката, технологиите, инженерството и математиката и изкуствения интелект;

- подкрепа и насърчаване на предприемачеството сред жените на всички равнища чрез увеличаване на участието им на пазара на труда, подобряване на финансовата им независимост и признаване и насърчаване на жените като модели за подражание, наставници и създатели на работни места;

- повишаване на осведомеността относно опустошителните последици от основаното на пола насилие в обществото и по време на въоръжените конфликти, за социалното изключване и бедността на жените и за необходимостта от надеждни законодателни национални уредби спрямо изправяне пред съда на извършителите на такова насилие, за защита и обезщетение.

Материала подготви Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©