Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование


В Деня, когато по традиция българите посрещат първия пролетен празник Баба Марта и се закичват с мартеница за здраве, дълголетие, благополучие и изобилие – 1 март 2024 г., се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, главния секретар на МОН Албена Михайлова, зам.-министрите на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, Наталия Митева и Мариета Георгиева, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.Заседанието, ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет д-р Емилия Лазарова премина при следния дневен ред:

1. Представяне на визията за стандарт за качество в образованието.

2. Информация за националните програми за развитие на образованието за 2024 г.

3. Разни.

По точка първа д-р Нели Колева, съветник на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков представи предложението на екипа на МОН за създаване на стандарт за качество в образованието, чието ефективно прилагане би повишило качеството на образованието във всичките му аспекти – ефективност на преподаването, оптимална среда за работа на педагози и непедагогически персонал, образователни резултати и подготовка на младите хора за справяне с предизвикателствата на съвремието, благополучие на ученици и учители и др. Бе поставен акцент на основните принципи, включващи стандарта за качество, рамката на неговото приложение, механизмите, инструментариум, който ползва, възможността за пилотното му прилагане, апробация, прецизиране и допълнително усъвършенстване и т.н.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на екипа МОН за структурираното предложение, представящо новата визия за стандарта за качество в образованието, и предложи ефективността на рамката на стандарта да бъде целесъобразно допълнена и обогатена и със становищата и професионалното експертно мнение на представители на академичните среди, работещи в контекста по темата, в т.ч. проф. д-р Янка Тоцева, УНСС, проф. д-р Дора Левтерова, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, СУ „Св. Климент Охридски“, с цел да се усъвършенстват критериите, включително и за децата със СОП. След направеното допълнение и дообогатяване на стандарта в контекста на неговата по-ефективна приложимост да бъде апробиран пилотно в различни типове училища – основни, средни, професионални и др., а екипите на училищата да разработят своя собствена Стратегия за измерване на качеството в институцията, бе допълнението, направено още от председателя на СБУ.

След дискусия, в която социалните партньори споделиха още свои мнения и констатации, и оцениха значимостта на стандарта, чието приемане ще бъде свързано с промяна на нормативната уредба, включително и Наредба №16 за управление на качеството на образованието, изграждане на капацитет за неговото въвеждане – времеви и ресурсен, мониторинг на процеса и т.н., проф. Галин Цоков обвърза неговата приложимост, след последваща промяна на стандарта за инспектиране с постигане на холистичност на процеса на оценяване на качеството, което пък ще доведе и до допълнителни възможности за финансиране на образователни институции, като функция на качеството на управлението и др.

По точка първа бе взето решение, че членовете на ОС приемат представената визия на екипа на МОН за стандарт за качество в образованието, която да бъде обвързана с финансово осигураване.

В точка втора след предварително представена писмена информация на проекта на националните програми за развитие на образованието за 2024 г. също бе проведена дискусия и споделени конкретни становища. Своето удовлетворение относно заложеното финансиране в размер на над 230 млн. лева за 2024 г. за реализиране на 22-те национални програми на МОН изрази д.ик.н. Янка Такева. Като припомни усилията на СБУ за иницииране на първите национални програми още през 2005 г. тя отчете отново далновидността на СБУ и екипа на МОН в лицето на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (2017-2021), Наталия Михалевска и Албена Михайлова за разработване на 2-те най-нови програми на МОН – НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – за разкриване на кабинети по хуманитарни науки и НП „България – Образователни маршрути“, като още една възможност за подпомагане навлизането на иновациите в българското образование и стремежът за постигане на повече креативност, мотивация и насърчаване на ученето сред учениците. Г-жа Такева призова екипа на МОН за по-честа обратна връзка със социалните партньори и възможност за обмяна на информацията при разработването на стандарти, програми и т.н. Говори за необходимостта от повече позитивизъм спрямо случващото се в образователната система в обществото, включително и сред членовете на ОС.

По точка втора бе взето решение, че ОС приема предложените националните програми за развитие на образованието за 2024 г. и тяхното финансово обезпечаване.

В точка разни, по молба на председателят на СБУ, зам.-министърът на образованието и науката Наталия Митева сподели информация относно дейността на Комисията за оценка на STEM концепциите.

По процедура 17 – BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“

1. По процедура 17 – BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“

( Процедура 17), към момента са подадени 2257 училищни STEM концепции.

2. Към 26. 02. 2024 г. одобрени и подписани от директора на Националния STEM център са 2256 концепции. Всички те са служебно предоставени на ИАПО.

3. Оставащата 1 концепция се очакваше до края на месец февруари да бъде одобрена и подписана и да бъде предоставена на колегите от ИАПО.

4. За двата обявени крайни срока за кандидатстване по Процедура 17 не са подадени концепции от само 9 училища в страната.

По процедура 15 - BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

1. По процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ (Процедура 15), към крайния срок за кандидатстване са подадени 2232 училищни проекта за изграждане на STEM среда.

2. 1 проект от подадените проекти по Процедура 15 е на училище, което няма подадена концепция по процедура 17 – BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“ (Процедура 17), което ще доведе до неговото отхвърляне.

3. Към крайния срок за кандидатстване 19.02.2024 г. не са подадени проектни предложения от 26 училища, които имат одобрени концепциипо процедури BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“. Поради това се обсъжда обявяване на допълнителен срок, който да позволи тези училища да разработват и подадат своите проекти.

4. Към 26.02.2024 г. в 12 оценителни сесии са разпределени за оценка 996 проекта.

5. Положително е приключила оценката в две от сесиите в рамките на които са одобрени 79 проект.

Подписване на договорите за финансиране с първите 15 училища ще се състои на 5.03.2024 г. в 9.30 ч. в 90.СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София.

По точка трета бе взето решение, че членовете на ОС приемат предоставената информация за изграждането на STEM центрове в образователните институции.

След края на поредното заседание на ОС за тристранно сътрудничество, социалните партньори се насладиха на творчеството и уменията на деца и ученици от 25 столични училища и детски градини, които представиха свои ръчно изработени мартеници на благотворителен базар в сградата на Министерството на образованието и науката. Сред тях 15.СУ „Адам Мицкевич“, 50.ОУ „Васил Левски“, 2.СУ „Акад. Емилиян Станев“, 142. ОУ „Веселин Ханчев“, Национална финансово-стопанска гимназия, 33. ОУ „Санкт Петербург“, 191.ОУ „Отец Паисий“, 16.ОУ „Райко Жинзифов“, 102.ОУ „Панайот Волов“, Софийска професионална гимназия по туризъм, Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“, 106. ДГ „Княгиня Мария Луиза“, ЧСУ и ЧДГ „Джани Родари“, 91. ДГ „Слънчев кът“ , 155. ДГ „Веселина“, ЧДГ „Доверие“, 38.ОУ „Васил Априлов“, 18.СУ „Уилям Гладстон“, 10. СУ „Теодор Траянов“, 105. СУ „Атанас Далчев“, Професионална гимназия по високи технологии „А.С. Попов“, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, Професионална гимназия „Бузема“

Той бе официално открит от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков в присъствието на министър-председателя на Република България акад. Николай Денков, министри, народни представители, директори и учители от столичната образователна система и др. Всички участващи училища и детски градини разполагаха със свои щандове на които бяха изложени ръчно изработени от самите деца мартеници. Приходите от продажбите ще бъдат дарени за благотворителни каузи, избрани от съответните столични образователни институции.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева с огромно желание и удовлетворение посети всеки един от щандовете и се включи активно в благотворителната инициатива.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©