Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

8 послания на 8 март


По повод Международния ден на жената – 8 март, Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, председател и на Синдиката на българските учители, организира пред Централата на Конфедерацията в София акция под надслов „8 послания на 8 март“.

Символично дами от различни сектори и основни членове на КНСБ изписаха цифрата 8 – емблема на празника, на безкрайността и на ключови синдикални искания за правата на жените.

В акцията от името на СБУ се включиха Ивета Недева, началник на кабинета на председателя на СБУ и Преслава Георгиева, експерт в Централата на СБУ. Тук бяха и вицепрезидентите Даниела Алексиева и Огнян Атанасов, зам.-председателя на КРСЖД към КНСБ Цветелина Милчалиева, националните секретари Величка Микова и Иванина Янкова, представители на Федерация Лека промишленост, СФ „Металици”, Федерацията на независимите синдикати в земеделието, Федерацията на независимите строителни синдикати, Синдиката на железничарите в България, Синдикат „Пътно дело” и др. Всички участници изразиха своите синдикални искания, свързани с равнопоставеността на мъжете и жените на пазара на труда, достоен труд, справедливо заплащане, безопасни работни места, баланс между личния и професионалния живот, премахване на тормоза и насилието на работното място и др.

Те са залегнали в основата на Декларация на Конфедерацията, според която:

Международният ден на жената 8 март е повод за повсеместно отбелязване на постиженията, предизвикателствата и борбата за равнопоставеност на жените. Този ден не само припомня за важността им в историята и съвремието, но и ни вдъхновява да продължаваме да работим за справедливост и истинско равенство в различните сфери на живота. В областта на труда жените все още срещат сериозни предизвикателства, които често ограничават кариерното им развитие, адекватното заплащане и безопасната работна среда. Затова днес КНСБ отново издига глас в подкрепа на правата на жените в областта на труда и потвърждава категоричния си ангажимент да допринесе за по-справедливо заплащане и видимо равнопоставена работна среда.

КНСБ е убедена, че 8 март е не само ден за почит и обществено признание на заслугите на жените, но и ден за ангажимент и ефективни действия и политики за постигане на реални резултати. Ето защо Синдикатът изразява своята ангажираност и ще се бори и настоява за: Равнопоставеност на заплащането на жените и мъжете; Справедливи възможности за заетост и кариерно развитие; Баланс между личния и професионалния живот; Безопасни работни места с акцент върху специфичните нужди и рискове, които жените изпитват на работното място; Премахване на тормоза и насилието на работното място; Социална закрила; Инвестиции в икономиката на грижите; Достойни старини.

КНСБ апелира за повсеместно прилагане на принципа на равно заплащане за равен труд. Според последните данни на НСИ за 2022 г. разликата в заплащането между мъжете и жените достига 12,6% в полза на мъжете. В тази връзка КНСБ настоява за спешно транспониране както на Директивата за адекватни минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, така и на приетата през 2023 г. Директива за прозрачност в заплащането, за да се елиминира всяка пряка или непряка дискриминация при заплащането, основана на пол.

КНСБ ще продължи да подкрепя и насърчава включването на жени лидери във всички сектори и нива на икономиката и управлението. Ще настоява да се подкрепя и поддържа професионалната квалификация и кариерното развитие на жените за да се постигне равновесие между половете при заемането на ръководни длъжности.

Конфедерацията и занапред ще подкрепя и насърчава формирането и провеждането на политики и мерки, които позволяват на жените да съчетават успешно своя професионален и личен живот. Синдикатът изповядва принципа, че балансът между личните и професионалните задължения е ключов за благосъстоянието и продуктивността на жените. Необходимо е да се преодолеят разликите между жените и мъжете и по отношение полагането на грижи.

Всяка форма на тормоз и насилие на работното място е недопустима. КНСБ настоява за ратификация на Конвенция 190 на МОТ още от 2019 г., след като бе приета на юбилейната 108 сесия през месец юни 2019 г. От 2022 година конфедерацията провежда кампания „Без насилие и тормоз на работното място” в подкрепа на тази Конвенция. Насилието и тормозът в сферата на труда увреждат психическото, физическото и сексуалното здраве, достойнството, семейната и социалната среда на съответното лице и могат да попречат на достъпа, оставането и напредването на пазара на труда, особено на жените.

Нека този 8 март бъде повод за обновяване на ангажиментите и стремежа на цялото общество към принципите на равенство, справедливост и достойнство на жените в областта на труда. Само чрез обединени усилия и постоянство ще постигнем необходимите промени и ще създадем по-справедлива и равнопоставена работна среда за всички.УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©